CELLINK har ingått avtal om att förvärva Discover Echo Inc., ett innovativt och revolutionerande mikroskopföretag

CELLINK AB (publ) ("CELLINK") har ingått avtal med aktieägarna i Discover Echo Inc. ("Discover Echo") om att förvärva samtliga utestående aktier, på kassa och skuldfri basis samt under förutsättning att rörelsekapitalet vid tillträdet motsvarar det normaliserade rörelsekapitalet, för en total köpeskilling om 110 miljoner USD ("Förvärvet").   Av köpeskillingen kommer cirka elva procent att betalas genom nyemitterade aktier av serie B i CELLINK ("Vederlagsaktierna") och resterande del kommer att betalas kontant. CELLINK:s styrelse beslutar att emittera Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021. Discover Echo är ett innovativt och revolutionerande amerikanskt företag med fokus på utveckling, tillverkning och försäljning av patenterade och roterande hybridmikroskop som enkelt kan transformeras mellan upprätt och inverterade konfigurationer, vilket kombinerar funktionaliteten hos flera instrument till ett. Discover Echo förväntas växa med cirka 65% och generera cirka 20 miljoner USD i intäkter 2021 och generera en tvåsiffrig EBITDA-marginal.

Discover Echo grundades 2013 av Eugene Cho, bolaget är ett snabbväxande mikroskopbolag. Bolaget har sitt huvudkontor i San Diego, Kalifornien, och har ett europeiskt dotterbolag i Storbritannien. Discover Echo har ett 50-tal anställda. Bolagets primära marknad är Nordamerika, men har också fått stark närvaro i Europa och Asien. Discover Echo har revolutionerat marknaden och erbjuder hybridautomatiska mikroskop med större mångsidighet än andra system på marknaden. Discover Echo har avsevärt förbättrat användbarheten av sina mikroskop genom att ersätta traditionellt okular med ultrahögupplösta pekskärmar och erbjuda en unik mjukvaruapplikation som främjar arbetsflödet för att förvärva, dela och analysera bilder. Discover Echo förväntar sig att stärka sin produktportfölj ytterligare inom en snar framtid för att få ännu starkare synergier med befintliga produkter inom CELLINK-koncernen.

"Mikroskopmarknaden genomgår en massiv omvandling och vi är mycket glada över att leda vägen framåt tillsammans med Discover Echo. Med detta strategiska förvärv av Discover Echo stärker vi vår position inom Biosciences-segmentet ytterligare. Med Discover Echos revolutionerande mikroskopteknik och banbrytande produktlinje kompletterar vi våra befintliga biokonvergens-produkter ytterligare och erhåller starka korsförsäljningssynergier. Vi kombinerar vår starka tillväxtagenda med banbrytande teknik för att förbättra hälsan över hela världen. CELLINK är idag det ledande företaget i världen som erbjuder det mest kompletta biokonvergence-erbjudandet. Förvärvet exemplifierar ytterligare vår vision och vårt uppdrag att vara den kompletta lösningsleverantören för våra kunder inom vävnadsteknik, celllinjeutveckling, multi-omics och diagnostik." Erik Gatenholm, VD CELLINK.

"Vi är mycket stolta över våra produkter och erbjuder våra kunder de mest framåtsträvande instrumenten på marknaden. I vårt företags unga historia har vi redan etablerat en stark marknadsposition. Detta har uppnåtts tack vare vårt engagerade team som kontinuerligt har drivit vår passion att omdefiniera mikroskop- och avbildningshantering för våra kunder. Vi är oerhört glada över att bli en del av CELLINK. Tillsammans kommer vi att fortsätta revolutionera marknaden för livecellsavbildning och analys, samt leverera på koncernens vision om att skapa och omdefiniera framtidens medicin." Eugene Cho, Grundare och VD, Discover Echo.

Motivering för Förvärvet

Förvärvet är i linje med CELLINK:s kommersiella biokonvergensstrategi, som kompletterar CELLINK:s produktutbud genom banbrytande och revolutionerande produkter som används i akademi och industriella laboratorier runt om i världen. Discover Echo kommer att fortsätta som ett fristående företag och ingå i CELLINK:s affärsområde Biosciences.

  1. Discover Echo revolutionerar den otidsenliga mikroskopindustrin med världens första och enda hybridmikroskop (transformerbara). Traditionella mikroskoptillverkare erbjuder komplex instrumentering, bestående av flera olika hårdvarutillbehör och programvarumoduler som främst kan användas av välutbildade mikroskopexperter. De flesta life-science-laboratorier runt om i världen äger två typer av mikroskop: upprätt (för visning av objektglas) och inverterad (för visning av levande prover i petriskålar). Discover Echo erbjuder hybridmikroskop med både upprätt- och inverterade kapabilitet, i ett enda högkvalitativt instrument, vilket eliminerar behovet av två separata system. Dessutom omdefinierar Discover Echo branschen när det gäller användarupplevelse. Bolagets produkter integrerar ultrahögupplösta pekskärmar med inbyggd programvara, så att användaren kan ta överlägsna, kristallklara bilder för bland annat vetenskapliga publikationer. Konnektiviteten hos instrumenten möjliggör enkel delning av bilder, vilket förbättrar samarbetet och effektiviteten hos forskargrupper.
  2. Idag erbjuder CELLINK-koncernen en stor mängd produkter som används inom cellkulturforskning (t.ex. vid bioprinting, celllinjeutveckling eller levande cellavbildning). Praktiskt taget skulle samtliga av dessa kunder kunna dra nytta av Discover Echos produktportfölj. Detta öppnar upp potential för korsförsäljning och produktpaketering, som kan bidra till att växa flertalet produktlinjer parallellt samt öka användningen av förbrukningsvaror som erbjuds av CELLINK. Sådana produktpaketeringar kommer att föra koncernen närmare att erbjuda kompletta arbetsflöden.
  3. Discover Echo har en stor tillväxtpotential inom biobearbetningsindustrin där CELLINK är en välkänd leverantör och har kompetensen att accelerera Discover Echos penetration inom denna sektor.
  4. Förvärvet är i linje med CELLINK:s biokonvergensstrategi. Discover Echos produkter har potentialen att kombinera avancerad optisk teknik med banbrytande mjukvarumetoder. Sådana kombinationer tros ha bestående inverkan biomedicinsk forskning för biofarmaföretag, akademiska institutioner och sjukhus. Det förväntas att dessa intuitiva mjukvarumetoder kan överföras till flertalet andra produktlinjer inom CELLINK koncernen.

Köpeskilling

Köpeskillingen för samtliga utestående aktier i Discover Echo på kassa- och skuldfri basis, och under antagandet att rörelsekapitalet vid tillträdet motsvarar det normaliserade rörelsekapitalet, uppgår till 110 miljoner USD. Av den totala köpeskillingen om 110 miljoner USD kommer cirka elva procent att betalas genom nyemission av Vederlagsaktierna och resterande del kommer att betalas kontant.

Emission av Vederlagsaktierna

CELLINK:s styrelse beslutar att emittera Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Vederlagsaktierna kommer att emitteras till en teckningskurs som bestäms av den volymviktade genomsnittskursen för CELLINK-aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under tre efterföljande handelsdagar, där sista värderingsdagen är dagen före datumet för slutförande av affären.

Slutförande

Förvärvets slutförande och överlåtelse av aktierna i Discover Echo kommer att ske så snart som rimligen möjligt, förutsatt att alla villkor för slutförande är uppfyllda.

Discover Echo kommer efter transaktionens slutförande att förbli samma legala enhet och ha kvar samma ledningsgrupp.

Discover Echo kommer att konsolideras i CELLINK:s räkenskaper från CELLINK:s tredje kvartal 2021 och i den finansiella rapporteringen från slutförandet av förvärvet.

CELLINK:s styrelse kommer att besluta om en apportemission av Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Rådgivare

Foley & Lardner agerade legala rådgivare till CELLINK i samband med Förvärvet, och Duff & Phelps biträdde med finansiell- och skatterådgivning.

Läs mer på:  https://discover-echo.com/

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00

Telefon (US): +1 (650) 515 5566

E-mail: eg@cellink.com  

Gusten Danielsson, CFO                            
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138
E-mail: gd@cellink.com 

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2021, kl. 05:45 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare