CELLINK meddelar ökning av antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i CELLINK AB (publ) har ökat till följd av en riktad nyemission av 57 911 aktier av serie B som genomfördes som en del av finansieringen för förvärvet av Visikol Corp. Styrelsen beslutande om en apportemission i maj månad 2021 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Vidare har antalet aktier och röster ökat till följd av en riktad nyemission av 301 332 aktier av serie B som genomfördes som en del av finansieringen för förvärvet av Nanoscribe Holding GmbH. Styrelsen beslutade om en apportemission den 31 maj 2021 med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Slutligen utnyttjades 127 456 teckningsoptioner inom ramen för CELLINKs optionsprogram 2018 för nyteckning av 127 456 aktier av serie B.

Genom händelserna ovan, som Bolagsverket registrerade under juni månad, ökade antalet aktier och röster i CELLINK med totalt 486 699.

Per den 30 juni 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i CELLINK till 57 064 097, varav 1 500 000 är aktier av serie A och 55 564 097 är aktier av serie B, motsvarande totalt 70 564 097 röster. Aktiekapitalet uppgår till 1 426 602,425 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Gusten Danielsson, CFO                             
Telefon (Sverige): +46 709 91 86 04    

E-mail: gd@cellink.com
Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef    
Telefon (Sverige): +46 708 30 08 90    

E-mail: il@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 08:00 (CEST).

Om CELLINK

Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com