CELLINK meddelar ökning av antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i CELLINK AB (publ) har ökat till följd av en apportemission av 262 320 aktier av serie B som genomfördes som en del av finansieringen för förvärvet av Discover Echo Inc. Styrelsen beslutande om en apportemission den 30 juni 2021 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Vidare utnyttjades 349 000 teckningsoptioner inom ramen för CELLINKs optionsprogram 2018 för nyteckning av 349 000 aktier av serie B.

Per den 30 juli 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i CELLINK till 57 675 417, varav 1 500 000 är aktier av serie A och 56 175 417 är aktier av serie B, motsvarande totalt 71 175 417 röster. Aktiekapitalet uppgår till 1 441 885,425 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Gusten Danielsson, CFO                             
Telefon (Sverige): +46 709 91 86 04    

E-mail: gd@cellink.com
Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef    
Telefon (Sverige): +46 708 30 08 90    

E-mail: il@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juli 2021 kl. 08:00 (CEST).

Om CELLINK

Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare

Från CELLINK till BICO
CELLINK har påbörjat processen att byta namn från CELLINK till BICO för att bättre spegla bolagets koncernstruktur, strategi, agenda för biokonvergens och marknadsposition. Läs mer om processen kring namnbytet i pressmeddelandet som skickades ut den 7 juli 2021, www.cellink.com/investerare/pressreleaser/