CELLINK slutför förvärvet av Discover Echo

Som offentliggjordes den 26 juni 2021 ingick CELLINK AB (publ) (”CELLINK”) avtal om förvärv av Discover Echo Inc. (”Discover Echo”), ett innovativt och revolutionerande amerikanskt företag med fokus på utveckling, tillverkning och försäljning av patenterade och roterande hybridmikroskop som enkelt kan transformeras mellan upprätt och inverterade konfigurationer, vilket kombinerar funktionaliteten hos flera instrument till ett. CELLINK har idag slutfört förvärvet av samtliga Discover Echo-aktier.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgick preliminärt till cirka 110 miljoner USD och är föremål för justering baserat på nettokassa/nettoskuld och avvikelse från normaliserad rörelsekapital enligt tillträdesbalansräkningen, varav cirka 12,5 miljoner USD betalades genom 262 320 nyemitterade aktier av serie B i CELLINK till ett pris om 406,5 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”) och resterande andel betalades kontant. Priset för Vederlagsaktierna har bestämts utifrån den volymviktade genomsnittskursen för CELLINKs aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tre efterföljande handelsdagar, där sista värderingsdagen är dagen före datumet för slutförande av affären.

”Med detta strategiska förvärv av Discover Echo stärker vi vår position inom Biosciences-segmentet ytterligare. Med Discover Echos revolutionerande mikroskopteknik och banbrytande produktlinje kompletterar vi våra befintliga biokonvergens-produkter ytterligare och erhåller starka korsförsäljningssynergier. Vi kombinerar vår starka tillväxtagenda med banbrytande teknik för att förbättra hälsan över hela världen. CELLINK är idag det ledande företaget i världen som erbjuder det mest kompletta erbjudandet inom biokonvergens. Förvärvet exemplifierar ytterligare vår vision och vårt uppdrag att vara den kompletta lösningsleverantören för våra kunder inom vävnadsteknik, celllinjeutveckling, multi-omics och diagnostik” säger Erik Gatenholm, VD, CELLINK.

För ytterligare information om förvärvet och om Discover Echo, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 26 juni 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, vd       
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (USA): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com   
Gusten Danielsson, Ekonomi- och finansdirektör                          
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (USA): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021, kl. 18:15 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com  

Taggar: