CELLINK slutför förvärvet av Nanoscribe

Som offentliggjordes den 19 maj 2021 ingick CELLINK AB (publ) (”CELLINK”) avtal om förvärv av det tyska bolaget Nanoscribe Holding GmbH (”Nanoscribe”), ett prisbelönt bolag med fokus på utveckling av 3D-printers med hög precision baserade på 2PP-teknik (Two-Photon Polymerization – ”2PP”). CELLINK har idag slutfört förvärvet av samtliga Nanoscribe-aktier.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgick preliminärt till cirka 36,9 miljoner euro och är föremål för justering baserat på nettokassa/nettoskuld och avvikelse från normaliserad rörelsekapital enligt tillträdesbalansräkningen, varav cirka 12,2 miljoner euro betalades genom 301 332 nyemitterade aktier av serie B i CELLINK till ett pris om 411,34 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”) och resterande andel betalades kontant. Priset för Vederlagsaktierna har bestämts utifrån den volymviktade genomsnittskursen för CELLINKs aktie av serie B på Nasdaq Stockholm tio handelsdagar före datumet för ingående av avtalet den 19 maj 2021. Vederlagsaktierna förväntas registreras av Bolagsverket under juni månad och kommer att motsvara cirka 0,5 procent av aktiekapitalet och cirka 0,4 procent av rösterna i CELLINK.

Genom att kombinera CELLINKs och Nanoscribes nyskapande teknologier kan vi erbjuda marknadsledande 2PP-produkter till ett brett kundsegment. Nanoscribes teknik möjliggör avancerad vetenskap och utvecklar industriell innovation inom en rad olika sektorer såsom bioprintning, mikrofluider, mikrooptik, mikromekanik, biomedicinsk teknik och integrerad fotonteknik. Life science-branschen genomgår just nu en mycket spännande transformation, där många processer och tekniker miniatyriseras för att öka kapaciteten och minska kostnaderna. Med Nanoscribes teknik kan vi även vara fortsatt konkurrenskraftiga i denna transformation och detta möjliggör miniatyrisering av enheter för ett stort antal applikationer, vilket resulterar i kapacitet att ytterligare utöka vårt utbud inom bioprintning och förbrukningsvaror inom alla affärsområden.” Erik Gatenholm, VD, CELLINK.

För ytterligare information om förvärvet och om Nanoscribe, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 19 maj 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, vd       
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (USA): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com   
Gusten Danielsson, Ekonomi- och finansdirektör                          
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (USA): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021, kl. 18:15 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare