Delårsrapport januari-mars 2021: Hög organisk tillväxt, stärkt bruttomarginal och strategiska förvärv

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 129,5 MSEK (38,0), vilket motsvarade en ökning om 241 % (55) jämfört med motsvarande period föregående år, varav 62 % (25) var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -34,9 MSEK (-5,7), motsvarande en marginal om -26,9 % (-14,9). Rörelseresultatet belastades under kvartalet med förvärvskostnader om totalt 20,5 MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -47,8 MSEK (-33,5), vilket genererade ett resultat per aktie efter utspädning om -0,90 SEK (-0,80). Resultatet har påverkats positivt av marknadsvärderingen av bolagets kortfristiga placeringar om 4,4 MSEK (-22,7).
  • Bruttomarginalen uppgick till 77,3 % (74,8), vilket främst berodde på högre snittintäkt per produkt, bättre produktmix samt ökad andel service och högre försäljning av förbrukningsartiklar.
  • Rullande tolv månaders nettoomsättning från förbrukningsvaror uppgick till 46,2 MSEK (19,2) en ökning med 140 %. Andelen av total produktförsäljning uppgick till 12,9 %, en minskning med 0,2 procentenheter (13,1 % i jämförelseperioden).
  • Under kvartalet förvärvades finländska Ginolis, verksamma inom avancerad och automatiserad diagnostik och avancerade robotiklösningar för 648,8 MSEK samt amerikanska MatTek, världsledande inom in vitro-teknologi och alternativa testmetoder för läkemedel och kosmetikaprodukter för 610 MSEK.
  • I mars offentliggjordes bolagets erbjudande av seniora icke-säkerställda konvertibla skuldebrev med konvertering till B-aktier samt en riktad emission av B-aktier om totalt 3 MDSEK.

CELLINK avslutade första kvartalet och början på det femte året som publikt bolag med stärkt position på den globala marknaden tack vare nya produktlanseringar, kapitalanskaffningsrunda om 3 MDSEK, effektivt arbete av de globala säljteamen, vidareutveckling av vår globala personalstyrka och förvärven av Ginolis och MatTek. Förvärvet av Ginolis inom avancerad och automatiserad diagnostik och avancerade robotiklösningar samt förvärvet av MatTek, världsledande inom in vitro-teknologi och alternativa testmetoder för läkemedel och kosmetikaprodukter, innebär att vi fortsätter att utmana och utveckla branschen. Med vår agenda för biokonvergens är vi rätt positionerade för att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapa framtidens medicin.”, säger Erik Gatenholm, vd CELLINK.

Första kvartalet innebar fortsatt hög organisk tillväxt och en stärkt bruttomarginal tack vare högre snittintäkt per produkt, bättre produktmix samt ökad andel service och högre försäljning av förbrukningsartiklar. Under kvartalet har koncernen belastats med ökade kostnader relaterade till förvärvsrelaterade kostnader, ökade investeringar i personal, system samt innovativ produktutveckling. Kvartalet har historiskt sett varit koncernens svagaste och Industrial Solutions hade en negativ resultatpåverkan på grund av en lägre leveransgrad jämfört med den väsentliga positiva inverkan på resultatet som segmentet hade i föregående kvartal (Q5, 2019/2020). Ojämnheten är främst hänförlig till order-och leveransläget under kalenderåret, där segmentet historiskt genererat sin vinst under det andra halvåret. Dock bör betonas att Industrial Solutions avslutade kvartalet med en historiskt stor orderstock.”, säger Erik Gatenholm, vd CELLINK.

Digital kapitalmarknadsdag 12 maj, 2021, 14.00-17.00 (CEST)
Presentationsmaterial till kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida kl. 13.45 (CEST). Presentationerna kommer att hållas på engelska. De kommer även spelas in och finnas tillgängliga i efterhand på CELLINKs hemsida. För fullständigt program och mer information:  https://www.cellink.com/investerare/cellink-digital-capital-markets-day/.

Datum: onsdagen den 12 maj, 2021. 14.00-17.00 (CEST)
Anmälan: https://www.cellink.com/investerare/cellink-digital-capital-markets-day/. Kapitalmarknadsdagen äger rum i den digitala plattformen GoToWebinar.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2021

Denna information är sådan som CELLINK är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersoners försorg den 12 maj 2021 kl. 08:00 (CEST).

För mer information vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, vd       
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (USA): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com   
Gusten Danielsson, ekonomi-
och finansdirektör
                         
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (USA): +1 (857) 332 2138
E-mail: gd@cellink.com 

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare


 

Taggar: