Kallelse till extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ)

Aktieägarna i CELLINK AB, org.nr 559050-5052 (”Bolaget” eller ”Cellink”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2021.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Cellink värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Cellink att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid den extra bolagsstämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 29 juli 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
  • dels avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 5 augusti 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade via bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid extra bolagsstämman, begära att vara omregistrerade för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före måndagen den 2 augusti 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.cellink.com. Förhandsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Cellink tillhanda senast torsdagen den 5 augusti 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: CELLINK AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@cellink.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två justeringspersoner
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Förslag till beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 1, 2, 3 OCH 6

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Carsten Browall, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen utser, ska väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Veronica Christiansson, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 6 – Förslag till beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att ändra företagsnamn från CELLINK AB (publ) till BICO AB (publ). Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen, i enlighet med nedan tabell:

Bestämmelse Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma är CELLINK AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagets företagsnamn är BICO AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 3 Bolaget ska vara verksamt inom 3D-Bioprinting. Bolaget ska utveckla, producera och sälja biologiskt bläck, 3D-bioprinting ämnade för utskrift av hud och 3D-cellkulturer samt tillhörande utrustning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta dotterbolag och äga fast, lös och intellektuell egendom inom Bioprinting. Bolaget ska förvärva, äga och förvalta fast, lös och intellektuell egendom, och genom i huvudsak dotterbolag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning, tjänster, mjukvara och reagenser för tillämpning inom bland annat bioteknik, bioinformatik, medicinteknik, diagnostik och farmakologi samt tillhandahålla koncerninterna tjänster såsom att samordna finansiering och redovisning inom koncernen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 57 064 097 utestående aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A som berättigar till tio röster per aktie och 55 564 097 aktier av serie B som berättigar till en röst per aktie vid extra bolagsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar Cellink inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Förslag till beslut enligt punkt 6 ovan är fullständigt utformat i kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till CELLINK AB (publ), Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till ir@cellink.com, senast tisdagen den 27 juli 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.cellink.com senast fredagen den 30 juli 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

____________

_________________

Göteborg i juli 2021

CELLINK AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Gusten Danielsson, CFO CELLINK
Telefon: +
46 709-91 86 04    
E-mail: gd@cellink.com

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef CELLINK
Telefon: +46 708-30 08 90
E-mail:
il@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021, kl. 17:30 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com