Beslut på Billeruds ordinarie bolagsstämma 2003

Pressmeddelande från ordinarie bolagsstämma i Billerud AB (publ) den 6 maj 2003 Beslut vid bolagsstämman Utdelning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 6 kr 50 öre per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2003 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 14 maj 2003. Val av styrelseledamöter Beslutade stämman omvälja Ingvar Petersson, Björn Björnsson, Per Lundberg, Meg Tivéus och Bert Östlund till ordinarie styrelseledamöter samt till nya ordinarie styrelseledamöter välja Gunilla Jönsson och Mats Pousette. Val av två revisorssuppleanter Beslutade stämman välja auktoriserade revisorerna Thomas Nilsson och Hans Åkervall till revisorssuppleanter för tiden intill den ordinarie bolagsstämman 2005. Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier Beslutade stämman sätta ned bolagets aktiekapital med 60.387.500 kronor genom indragning utan återbetalning av 4.831.000 aktier som bolaget återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv skall kunna ske löpande på Stockholmsbörsen endast inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske så att det sammanlagda innehavet vid var tid uppgår till högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Billerud AB. Syftet med eventuella förvärv skall vara att kunna justera bolagets kapitalstruktur och på detta sätt bidra till ett effektivare utnyttjande av bolagets resurser. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier, intill det antal aktier i bolaget som vid var tid innehas av bolaget. Överlåtelse får ske till tredje man som betalning i samband med företagsförvärv, samt även på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, samt vid annan överlåtelse än på börs, genom tillskott av egendom eller genom kvittning, eller eljest förenas med villkor. Överlåtelse på Stockholmsbörsen skall ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet på bolagets aktier. Annan överlåtelse får ske till lägst ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ha handlingsberedskap att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag och verksamheter. Nomineringskommitté Vid bolagsstämman informerades om att, i likhet med tidigare ordning, de större ägarna kommer att inrätta en nomineringskommitté inför 2004 års ordinarie bolagsstämma samt att namnen på de personer som kommer att ingå i nomineringskommittén kommer att offentliggöras i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet 2003. Styrelsens ordförande i Billerud AB kommer att vara sammankallande och sekreterare i nomineringskommittén. Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida www.billerud.com. Stockholm den 6 maj 2003 Billerud AB (publ) Bert Östlund VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingvar Petersson, styrelseordförande, 070 595 7605 Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01250/wkr0002.pdf

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar