Billerud Delårsrapport Januari-Juni 2002

Delårsrapport Januari-juni 2002 · Stigande efterfrågan på marknaden gav förbättrad ordersituation för Billerud. Prishöjningar genomförda, med full resultateffekt från fjärde kvartalet. Andra halvårets resultat förväntas bli bättre än första halvårets. · Produktionseffektivitet och leveransförmåga var fortsatt god. Under andra kvartalet genomfördes underhållsstopp i Skärblacka. Leveranserna under årets första sex månader uppgick till 666 kton, en ökning med 10 % jämfört med föregående år. · Rörelseresultatet blev MSEK 519, en minskning med 34 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 6 % lägre än första kvartalet och 21 % lägre än andra kvartalet 2001. Valutasäkringar påverkade resultatet positivt med MSEK 90. · Synergieffekter uppgick ackumulerat till MSEK 75 i årstakt. · Avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12- månadersperioden uppgick till 21 %. · Stora Enso har sålt 29,5 % av aktierna i Billerud AB. Köpare är svenska och utländska finansiella investerare. · Billerud har återköpt 2,85 miljoner aktier, motsvarande cirka 60 % av tillgängligt utrymme. Billeruds VD Bert Östlund presenterar idag bokslutet på Café Opera kl 14.30 För anmälan, skicka ett e-mail till hearings@financialhearings.com För deltagande, per telefon, i bokslutspresentation kl 14.30, ring +44 20 8241 0004 Telefonkonferens (på engelska) kl 18.00, ring +44 20 8781 0562 Se även den filmade företagspresentationen på www.billerud.com från kl 21.00 Billerud-koncernen Marknad Under andra kvartalet 2002 noterades generellt en stigande efterfrågan på Billeruds produkter. Leveranserna, vilka begränsades av tillgänglig kapacitet, låg dock kvar på första kvartalets nivå, 333 000 ton. Under första halvåret levererades 666 000 ton, en ökning med cirka 10 procent jämfört med 2001. Färdigvarulagret minskade under samma period med cirka 20 000 ton, motsvarande cirka 18 procent. För Billeruds förpackningspapper noterades en stigande efterfrågan under andra kvartalet. Den förbättrade ordersituationen har medfört att Billerud intierat prishöjningar för i stort sett alla papperskvaliteter, med effekt fr o m tredje kvartalet 2002. Leveranserna av förpackningspapper uppgick totalt till 500 000 ton under de första sex månaderna 2002, en ökning med cirka 8 procent jämfört med samma period 2001. Lagren av avsalumassa sjönk under kvartalet. Orsaken till lagersänkningen är främst att kapacitetsutnyttjandet generellt är lågt. Marknadspriset för långfibrig sulfatmassa uppgick i början av andra kvartalet till cirka 435 USD/ton. Under andra kvartalet höjdes priset sucessivt till cirka 480 USD/ton. Ytterligare prishöjningar har aviserats fr o m juli. Ännu större prishöjningar har noterats för den kortfibriga massan. Billeruds leveranser av avsalumassa uppgick till 166 000 ton under de första sex månaderna 2002, en ökning med cirka 14 procent jämfört med samma period 2001. Försäljning och resultat Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 1 772, en ökning med 1 procent jämfört med första kvartalet. Ökningen beror huvudsakligen på valutaeffekter. Prisnivå och leveransvolymer var i stort sett oförändrade. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 251, en minskning jämfört med föregående kvartal med MSEK 17 eller 6 procent. Minskningen berodde på en något högre kostnadsnivå under det andra kvartalet, främst högre underhållskostnader. Resultatutvecklingen för respektive produktområde kommenteras på sidan 4. Finansnettot uppgick till MSEK -23 och utgjordes främst av räntekostnader på Billeruds syndikerade banklån. I finansnettot ingår engångskostnader med MSEK 3 avseende upptagandet av ett obligationslån och ett konvertibelt skuldebrev. Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 228. Januari - juni Nettoomsättningen uppgick till MSEK 3 528, en minskning med 2 procent jämfört med samma period 2001. Minskningen förklaras av sänkta priser, framför allt på avsalumassan men även för Billeruds pappersprodukter. Minskningen har delvis kompenserats av en tioprocentig ökning av leveransvolymerna. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 519, en minskning med MSEK 269 eller 34 procent jämfört med samma period föregående år. Minskningen berodde på de sänkta priserna, vilket endast delvis kompenserats av ökade leveransvolymer samt något sänkta kostnader, framför allt avseende kemikalier. Finansnettot uppgick till MSEK -44, en förbättring med MSEK 11 eller 20 procent jämfört med samma period 2001. Förbättringen är helt hänförlig till den lägre nettoskuldsättningen. Beräknad skattekostnad var MSEK 134. Skattekostnaden motsvarade en skattesats på drygt 28 procent. Synergier I samband med bildandet av Billerud förutsågs samordningseffekter på cirka MSEK 200. För att uppnå dessa effekter har ett så kallat streamliningprojekt pågått sedan början av 2001. Detta kommer att ge en resultatförbättring på minst MSEK 170 i årstakt vid utgången av 2003. Till detta kommer rena kostnadssynergier på MSEK 30. Totala effekten förväntas alltså bli minst MSEK 200 i årstakt vid utgången av 2003. Vid första halvårets slut 2002 beräknas samordningseffekten uppgå till MSEK 75 i årstakt, jämfört med MSEK 55 år 2001. Valutakursexponering Genom att Billeruds tillverkande enheter finns i Sverige och 86 procent av tillverkningen exporteras, blir Billerud exponerat för valutakursförändringar, framförallt beroende på svängningarna i SEK- kursen i förhållande till EUR och USD. För att hantera detta har Billerud säkrat cirka 100 procent av 15 månaders beräknat nettoflöde i EUR, USD och GBP till nedanstående kurser. Av valutasäkrat belopp utgörs f n 62 procent av EUR, 34 procent av USD och 4 procent av GBP. Under första halvåret 2002 hade nettoflödet säkrats till SEK/EUR 9,55, SEK/USD 10,55 och SEK/GBP 15,06. Valutasäkringen gav en positiv resultateffekt på cirka MSEK 90, varav cirka MSEK 60 avsåg andra kvartalet. Av resultateffekten härrörde 67 procent från säkring av EUR, 30 procent från USD och 3 procent från GBP. Säkrade valutakurser mot SEK för kommande 15-månadersperiod, dvs för kommande fem kvartal Valuta Kv 3 2002 Kv 4 2002 Kv 1 2003 Kv 2 2003 Kv 3 2003 Snittkurs SEK/EUR 9,59 9,44 9,49 9,21 9,25 9,39 SEK/USD 10,64 10,68 10,66 10,61 10,25 10,56 SEK/GBP 15,41 15,09 15,11 14,82 14,57 15,01 Investeringar och sysselsatt kapital Investeringarna uppgick till MSEK 186 medan avskrivningarna under samma period uppgick till MSEK 181. Investeringsutgifterna avser mindre projekt av underhållskaraktär samt de under fjärde kvartalet 2001 beslutade projekten, ombyggnad av PM 4 i Gruvön samt miljöförbättrande åtgärder i massabruket och ombyggnad av pappersmaskinen i Karlsborg. Billeruds sysselsatta kapital uppgick till MSEK 4 831 per den 30 juni 2002, jämfört med MSEK 4 822 den 31 december 2001. Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknat på den senaste 12-månadersperioden, uppgick till 21 procent, att jämföra med 27 procent för helåret 2001. Avkastningen på eget kapital efter skatt var 23 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknat på de första sex månaderna 2002 och uppräknat till årstakt, blir 21 procent. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till MSEK 518. Kassaflödet har påverkats av att Billerud gjorde fyllnadsinbetalningar avseende inkomstskatt på MSEK 176, vilket avser skattekostnaden under 2001. Investeringarna uppgick till MSEK 186. Således uppgick det operativa kassaflödet under första halvåret till MSEK 332, jämfört med MSEK 500 under det första halvåret 2001. Det operativa kassaflödet försämrades (i jämförelse med samma period 2001) främst på grund av det lägre rörelseöverskottet och högre skatteutbetalningar, vilket i viss mån kompenserats av en bättre rörelsekapitalutveckling. Under perioden betalades också MSEK 220 i aktieutdelning och genomfördes återköp av egna aktier med MSEK 272. Totalt betalades således MSEK 492 i olika former till aktieägarna. Billeruds nettoskuldsättning ökade därmed med MSEK 157 under perioden. Räntebärande skulder ökade med MSEK 226 under det att likvida medel ökade med MSEK 69. I räntebärande skulder ingår konvertibelt förlagslån med MSEK 28. Lånet har marknads-värderats och uppgår nominellt till MSEK 31. Räntebärande nettoskuld uppgick den 30 juni 2002 till MSEK 1 888, jämfört med MSEK 1 731 den 31 december 2001 och MSEK 2 104 den 30 juni 2001. Koncernens nettoskuldsättningsgrad var vid periodens utgång 0,64 ggr jämfört med 0,56 ggr den 31 december 2001 och 0,77 ggr den 30 juni 2001. Nettoskuldsättningsgradens ökning under 2002 var en konsekvens av utdelning och återköp och skedde i enlighet med Billeruds finansiella mål. Personal Medelantalet anställda uppgick under första halvåret till 2 382 att jämföra med 2 412 under första halvåret föregående år. Medelantalet anställda minskade således med 30 personer. Produktområden Nettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättning Rörelseresultat Kv Kv % Jan-Jan- % Kv Kv % Jan-Jan- % 2 1 jun jun 2 1 jun jun MSEK 200 200 änd 200 200 änd 200 200 änd 200 200 änd 2 2 r. 2 1 r. 2 2 r. 2 1 r. Kraftpapper 860 875 -2 1 1 -5 151 180 -16 331 410 -19 735 818 Wellråvara 552 543 2 1 993 10 91 96 -5 187 216 -13 095 Avsalumassa 361 338 7 699 771 -9 28 15 87 43 189 -77 Övrigt och -1 - - -1 - - -19 -23 17 -42 -27 -56 elimineringar Summa 1 1 1 3 3 -2 251 268 -6 519 788 -34 koncernen 772 756 528 582 Kraftpapper Andra kvartalet Kvartalets rörelseresultat uppgick till MSEK 151, en minskning med MSEK 29 eller 16 procent jämfört med första kvartalet. Minskningen berodde på 3 procent lägre leveransvolymer samt en något ökad kostnadsnivå. Kostnadsökningen beror bl a på underhållsstoppet under perioden. Prisnivån var i stort sett oförändrad. Januari-juni Rörelseresultatet minskade med 19 procent till MSEK 331. Minskningen berodde främst på sänkta priser; en ökning av leveransvolymerna på 2 procent kompenserade något av prissänkningen. Wellråvara Andra kvartalet Kvartalets rörelseresultat uppgick till MSEK 91, en minskning med MSEK 5 eller 5 procent jämfört med första kvartalet. Leveransvolymerna ökade med 2 procent och priserna var ungefär oförändrade. En något högre kostnadsnivå förklarar resultatnedgången. Januari-juni Rörelseresultatet uppgick till MSEK 187, en minskning med 13 procent jämfört med förra året. Minskningen beror främst på sänkta priser, delvis kompenserat av en volymökning på 15 procent. Avsalumassa Andra kvartalet Kvartalets rörelseresultat uppgick till MSEK 28, en ökning med MSEK 13 eller 87 procent jämfört med det första kvartalet. Ökningen förklaras av de ökade priserna samt en ökning av leveransvolymerna med 2 procent. Januari-juni Rörelseresultatet uppgick till MSEK 43, en minskning med MSEK 146 eller 77 procent jämfört med förra året. Minskningen förklaras av kraftigt sänkta priser. Marknadspriset på avsalumassa föll från en nivå på 710 USD/ton i början av 2001 till lägst cirka 435 USD/ton i början av april 2002. Leveransvolymerna ökade dock med cirka 14 procent. Moderbolaget I Billerud AB ingår Gruvöns bruk, försäljningsorganisationen för den nordiska marknaden och marknader utanför Europa samt huvudkontorsfunktionerna. Nettoomsättningen under första halvåret 2002 uppgick till MSEK 1 705. Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 225. Investeringar i anläggningstillgångar exklusive aktier uppgick till MSEK 98. Medelantalet anställda var 1 110. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till MSEK 31. Personalkonvertibel 325 anställda i Billerud-koncernen i Sverige har tecknat sig för konvertibler i det till personalen riktade konvertibelprogrammet. Av det totala erbjudandet tecknades cirka 22 procent. Förlagslånet uppgår till totalt cirka MSEK 31. Konverteringskursen är SEK 114. Vid full konvertering ökar aktieinnehavet med 268 047 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,4 procent. Erbjudande till mindre aktieägare Styrelsen har som tidigare meddelats beslutat att erbjuda aktieägare med ett innehav under 100 aktier att endera kostnadsfritt sälja sitt innehav eller att tilläggsköpa upp till 100 aktier för ett reducerat courtage om 80 kronor. En sammanräkning visar att cirka 32 000 aktieägare utnyttjat erbjudandet om att sälja aktierna och cirka 63 000 aktieägare köpt till aktier. Återköp av aktier Billerud har under perioden 14 - 18 juni 2002 återköpt 2 852 449 aktier. Återköpen skedde till en snittkurs av 95,37 SEK/aktie. Återköpen motsvarar cirka 60 procent av tillgängligt utrymme. Förändringar i ägarkretsen samt aktiefördelning Stora Enso meddelade att bolaget den 13 juni 2002 sålt 29,5 procent av aktierna i Billerud AB. Efter försäljningen innehar Stora Enso 300 000 aktier i Billerud AB, vilket motsvarar optioner utställda till Billeruds ledningsgrupp. Försäljningen skedde till ett hundratal svenska och utländska finansiella investerare. Efter denna förändring var Billeruds tio största ägare enligt VPCs register per den 28 juni 2002 (Billeruds eget ägande av 2,85 miljoner aktier exkluderat ): Ägare/förvaltare Antal aktier (miljoner) SEB 3,4 Chase Manhattan Bank 2,4 Fonder AMF Pensionsförsäkring 2,4 Deutsche Morgan Fonder 2,2 Barclays Capital 2,1 Securities Citibank Fonder 1,6 State Street Bank & 1,6 Trust Co Skandia 1,4 Putnam Fonder 1,3 GMO Fonder 1,3 Andelen utländskt ägande uppgick till 33 procent. Totala antalet ägare (inkl förvaltarregistrerade) uppgick till cirka 172 000. Aktiefördelningen per den 28 juni var som följer: Registrerat antal aktier 62 740 998 Återköpta aktier i eget förvar - 2 852 449 Aktier på marknaden 59 888 549 Konvertibelt skuldebrev (vid full 268 047 konvertering) Aktier på marknaden (efter full 60 156 596 konvertering) Utsikter Billeruds marknadssituation är för närvarande god. Förbättringen av orderläget för förpackningspapper under första kvartalet har fortsatt under andra kvartalet. Billerud har genomfört prishöjningar för de flesta papperskvaliteter. Bedömningen är att höjningen blir 5-6 procent i genomsnitt för olika produkter och marknader jämfört med andra kvartalets nivå. Resultateffekten av höjningen kommer succesivt under tredje kvartalet och får full effekt under fjärde kvartalet. För avsalumassan har situationen också förbättrats. I juli annonserades en prishöjning på långfibrig sulfatmassa från 480 till 500 USD/ton. Bedömningen är att denna prishöjning kommer att gå igenom under sommaren. För kortfibrig massa råder idag en bristsituation, vilket medfört att priset ligger högre än för den långfibriga massan. Fortsatta höjningar av massapriset efter sommaren är dock avhängigt av att produktionen fortsatt anpassas till efterfrågan, för att undvika lagerökning. Tillverkningstakten och leveransförmågan i Billeruds bruk är fortsatt god. Det årliga underhållsstoppet ägde rum i Skärblacka under april. Underhållsstopp planeras äga rum i Karlsborg under tredje kvartalet och i Gruvön under fjärde kvartalet. På grund av underhållsstoppen kommer produktion och leveranser att minska något under andra halvåret, jämfört med första halvåret. Baserat på ovanstående förväntas andra halvårets resultat bli bättre än resultatet under första halvåret. Stockholm den 18 juli 2002 Billerud AB (publ) Styrelsen Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Bokslutsrapporter Delårsrapport för januari - 21 oktober 2002 september 2002 Bokslutskommuniké januari - 28 januari 2003 december 2002 Delårsrapport för januari - mars 22 april 2003 2003 Delårsrapport för januari - juni 17 juli 2003 2003 Delårsrapport för januari - 21 oktober 2003 september 2003 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 6 maj 2003. Billerud AB (publ) Box 703, 169 27 Solna Org. nr. 556025-5001 Tel 08-553 335 00 Fax 08-553 335 80 E-post: info@billerud.com Hemsida på Internet: http://www.billerud.com Billerud tillverkar och marknadsför förpackningspapper i form av kraftpapper och wellråvara samt pappersmassa för avsalu. Produktionen sker vid koncernens integrerade massa- och pappersbruk i Gruvön, Karlsborg och Skärblacka. Billerud har en världsledande position inom flera väl definierade produktsegment. Kunderna finns framförallt i Europa men också i övriga världen. Billerud har en årlig försäljning på cirka 7 miljarder kronor och ca 2 400 anställda. Bilaga Billerud-koncernen Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapport, RR 20. Uppgifter om tillämpade redovisningsprinciper och nyckeltalsdefinitioner, se Årsredovisning för 2001, sidorna 25 och 52-55. Resultaträkning 3 månader 6 månader Helår Apr-jun Jan- Apr-jun Jan-jun Jan-juni Jan-dec mars MSEK 2002 2002 2001 2002 2001 2001 Nettoomsättning 1 772 1 756 1 742 3 528 3 582 6 910 Övriga intäkter 4 1 1 5 6 10 Rörelsens intäkter 1 776 1 757 1 743 3 533 3 588 6 920 Rörelsekostnader -1 435 -1 398 -1 336 -2 833 -2 627 -5 276 Avskrivningar -90 -91 -88 -181 -173 -345 Rörelsens kostnader -1 525 -1 489 -1 424 -3 014 -2 800 -5 621 Rörelseresultat 251 268 319 519 788 1 299 Finansiella poster -23 -21 -27 -44 -55 -118 Resultat efter 228 247 292 475 733 1 181 finansiella poster Skatt -64 -70 -83 -134 -208 -314 Nettoresultat 164 177 209 341 525 867 Vinst per aktie, SEK 2,64 2,82 3,34 5,46 8,38 13,81 Vinst per aktie efter full konvertering, SEK 2,64 - - 5,46 - - Balansräkning 30 juni 30 juni 31 mars 31 dec MSEK 2002 2001 2002 2001 Anläggningstillgångar 4 360 4 282 4 324 4 355 Varulager 620 676 664 708 Kundfordringar 1 229 1 209 1 217 1 118 Övriga 142 139 114 115 omsättningstillgångar Kassa, bank och 416 331 412 347 kortfristiga placeringar Summa tillgångar 6 767 6 637 6 731 6 643 Eget kapital 2 943 2 749 3 268 3 091 Räntebärande avsättningar 77 74 77 77 Ej räntebärande 504 448 508 509 avsättningar Räntebärande skulder 2 227 2 361 2 000 2 001 Leverantörskulder 361 354 331 412 Övriga, ej räntebärande 655 651 547 553 skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder 6 767 6 637 6 731 6 643 Specifikation av förändring Jan- Jan-juni Jan-mars Helåret i eget kapital juni MSEK 2002 2001 2002 2001 Ingående eget kapital 3 091 2 224 3 091 2 224 Periodens resultat 341 525 177 867 Utdelning -220 - - - Återköp av aktier -272 - - - Konvertibelt förlagslån, värdeskillnad 3 - - - marknadsränta/nominell ränta Utgående eget kapital 2 943 2 749 3 268 3 091 Kassaflödesanalys Jan-juni Jan-juni April- Helåre juni t MSEK 2002 2001 2002 2001 Rörelseöverskott m m 695 961 337 1 633 Rörelsekapitalförändring m m 28 -208 64 -146 Finansnetto, skatter m m -205 -55 -9 -170 Kassaflöde från löpande 518 698 392 1 317 verksamheten Investering i anläggningstillgångar -186 -198 -126 -458 Försäljning av - - - 2 anläggningstillgångar Förändring av långfristiga - - - 13 fordringar Kassaflöde från -186 -198 -126 -443 investeringsverksamheten Operativt kassaflöde 332 500 266 874 Förändring av räntebärande skulder 226 -898 227 -1 256 Utdelning -220 - -220 - Återköp av aktier -272 - -272 - Konvertibelt förlagslån, skillnad marknadsvärde och nominellt värde 3 - 3 - Kassaflöde från -263 -898 -262 -1 256 finansieringsverksamheten Kassaflöde totalt (= förändring i 69 -398 4 -382 likvida medel) Likvida medel vid årets början 347 729 412 729 Kassaflöde totalt 69 398 4 -382 Likvida medel vid periodens slut 416 331 416 347 Jan- Jan- Jan- Helår juni juni mars et Nyckeltal 2002 2001 2002 2001 Marginaler Bruttomarginal, % 20 27 20 24 Rörelsemarginal, % 15 22 15 19 Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt 21 1 34 1 23 1 27 kapital, % ) ) ) Avkastning på eget kapital, % 23 1 42 2 25 1 32 ) ) ) Avkastning på eget kapital efter 23 1 - - - full konvertering, % ) Kapitalstruktur vid periodens utgång Sysselsatt kapital, MSEK 4 831 4 853 4 932 4 822 Eget kapital, MSEK 2 943 2 749 3 268 3 091 Räntebärande nettoskuld, MSEK 1 888 2 104 1 665 1 731 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,64 0,77 0,51 0,56 Nettoskuldsättningsgrad efter 0,63 - - - full konvertering, ggr Soliditet, % 43 41 49 47 Soliditet efter full 44 - - - konvertering, % Per aktie Vinst per aktie, SEK 5,46 4 8,38 3 2,82 3 13,81 3 ) ) ) ) Vinst per aktie efter full 5,46 6 - - - konvertering, SEK ) Per aktie vid periodens utgång Eget kapital per aktie, SEK 49,14 5 43,82 3 52,08 3 49,30 3 ) ) ) ) Eget kapital per aktie efter 49,38 7 - - - full konvertering, SEK ) Bruttoinvesteringar, MSEK 186 198 60 458 Medelantal anställda 2 382 2 412 2 335 2 379 1) Avser rullande 12 månader 2) Historiska 12-månadersresultat saknas. I beräkningen ingår periodens resultat, proportionellt uppräknat till helårsvärde 3) Antal aktier: 62 740 998 4) Genomsnittligt antal aktier efter återköp av 2 852 449 aktier: 62 503 294. 5) Antal aktier: 59 888 549 efter återköp 6) Genomsnittligt antal aktier: 62 518 185 7) Antal aktier: 60 156 596 Produktområden Nettoomsättning kvartalsvis per produktområde och för koncernen 2002 2001 MSEK II I Helår IV III II I Kraftpapper 860 875 3 449 834 797 847 971 Wellråvara 552 543 2 009 541 475 511 482 Avsalumassa 361 338 1 454 362 321 384 387 Övrigt och -1 - -2 -2 - - - elimineringar Summa koncernen 1 772 1 756 6 910 1 735 1 593 1 742 1 840 Rörelseresultat kvartalsvis per produktområde och för koncernen 2002 2001 MSEK II I Helår IV III II I Kraftpapper 151 180 756 154 192 179 231 Wellråvara 91 96 426 123 87 109 107 Avsalumassa 28 15 228 20 19 48 141 Övrigt och -19 -23 -111 1 -32 -52 -17 -10 elimineringar ) Summa koncernen 251 268 1 299 265 246 319 469 1) Häri ingår MSEK 47 i kostnader för uppbyggnad av Billerud och börsnotering. Kvartal IV var kostnaden MSEK 15, kvartal III MSEK 22 och totalt under kvartal I och II MSEK 10. Rörelsemarginal kvartalsvis per produktområde och för koncernen 2002 2001 % II I Helår IV III II I Kraftpapper 18 21 22 18 24 21 24 Wellråvara 16 18 21 23 18 21 22 Avsalumassa 8 5 16 6 6 12 36 Koncernen 14 15 19 15 15 18 25 Leveransvolymer kvartalsvis per produktområde 2002 2001 kton II I Helår IV III II I Kraftpapper 120 124 463 117 107 109 130 Wellråvara 129 127 449 120 106 115 108 Avsalumassa 84 82 310 87 78 81 64 Totalt 333 333 1 222 324 291 305 302 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00340/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00340/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar