BillerudKorsnäs slutför försäljningen av en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst

BillerudKorsnäs har slutfört försäljningen av 89.9% av aktierna i Bergvik Skog Öst till AMF Pensionsförsäkringar AB.

Avyttringen påverkar BillerudKorsnäs kassaflöde positivt med cirka SEK 7,9 miljarder. Realisationsvinsten om cirka SEK 5,6 miljarder kommer att redovisas under rubriken Resultat från avvecklad verksamhet i delårsrapporten för det tredje kvartalet.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 klockan 12:15 CET.

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar