BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari–december 2017

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

RESULTAT KV 4 2017

 • Nettoomsättning MSEK 5 565
 • EBITDA MSEK 923
 • EBITDA-marginal 17 %
 • Resultat per aktie SEK 1,78

KVARTALSDATA

 • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 2 % jämfört med samma kvartal föregående år främst till följd av förbättrade försäljnings priser.
 • EBITDA var MSEK 923 (693) vilket var bättre än samma kvartal föregående år till följd av prishöjningar samt lägre fasta kostnader.
 • Justerat EBITDA var MSEK 950 (898) vilket var 6 % bättre.
 • EBITDA påverkades av kostnader om MSEK 140 (135) för planerade underhållsstopp.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9 %, justerad rörelsemarginal uppgick till 11 %.
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,78 (0,66).

RESULTAT 2017

 • Nettoomsättning på rekordhöga nivåer och samtliga finansiella mål uppnådda.
 • Nettoomsättningen ökade med 3 % medan försäljningsvolymerna var i linje med föregående år.
 • Fördelaktig pris- och valutautveckling motverkades av högre rörliga kostnader – EBITDA ökade med 4 % med en EBITDA-marginal på 17 %.
 • Resultatpåverkan för planerade underhållsstopp under 2017 var MSEK 657, vilket är MSEK 84 högre än 2016 och MSEK 62 högre än förväntat.
 • Projektkostnader för investeringarna i Gruvön och Skärblacka belastade 2017 med MSEK 150 (325).
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK 7,91 (7,33).

UTDELNINGSFÖRSLAG

 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 4,30 (4,30) per aktie för 2017.

Kommentar av BillerudKorsnäs VD Petra Einarsson:

Stabilt resultat


”Vår starka position på en växande marknad gör att vi fortsätter rapportera hög tillväxt och stabila resultat. Den starka efterfrågan fortsätter med ökad omsättning som följd – upp drygt 3 procent jämfört med förra året. Trots återkommande tillgänglighetsproblem är produktionsvolymerna på rekordhöga nivåer. Självklart är vi inte nöjda med att inte kunna möta den efterfrågan som finns och därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten i produktion. Att säkerställa operational excellence kommer vara ett av mina fokusområden framgent.
Våra investeringar för långsiktig tillväxt har visat sig bli dyrare än väntat. Framdriften i projekten fortsätter dock och jag är övertygad om att våra satsningar, både för att möta kundefterfrågan och i att öka den operationella stabiliteten kommer ge resultat under de kommande åren”

Resultatet

EBITDA för helåret ökade med 4 % och uppgick till MSEK 3 760. Försäljningsvolymerna är oförändrade mot föregående år medan nettoomsättningen ökade med 3 % drivet av höjda priser och positiv påverkan från valutor. De rörliga kostnaderna ökade, bland annat kopplat till externa massainköp i början av året relaterat till ombyggnaden av Rockhammar.
Samtliga affärsområden fortsätter leverera stabila resultat. Trots bristande tillgänglighet i produktionen inom Consumer Board var tillväxten 3 % vilket är i linje med koncernens övergripande målsättning. Managed Packaging, inom Corrugated Solutions, fortsätter leverera stark försäljningstillväxt – upp 50 % jämfört med föregående år. Packaging Paper levererar ett rekordresultat trots lägre kapacitet kopplat till flytten av MG-maskinen från Tervasaari till Skärblacka.

Marknadsutsikter

Den starka utvecklingen i marknaden för samtliga affärsområden förväntas fortsätta. Vi ser ett gynnsamt orderläge och möjligheter till ytterligare prishöjningar inom framförallt Packaging Paper och Corrugated Solutions.
Den positiva bilden stärks av att vi är rätt positionerade med ett brett erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar. Efterfrågan på ett komplett erbjudande där materialet är en central del ökar. Förpackningen får en allt viktigare roll i många varumärkesägares strävan att stärka konkurrenskraften hos sina produkter. Detta ger oss fortsatt stark tilltro till våra produkter och vår utveckling.

Strategi

Effektivitet är en hörnsten i vår strategi. Vår syn på effektivitet handlar om att göra saker rätt, att vara effektiva i våra processer och arbetssätt. I första hand är det våra kunder som avgör vad som är rätt saker. Det är därför vi i allt högre grad satsar på att utveckla och harmonisera våra arbetssätt genom att stärka koncerngemensamma funktioner inom vår produktionsorganisation. Inte minst gäller det för att minimera produktionsstörningar och hålla en hög konsekvent kvalitet i våra produkter.
En annan viktig del handlar om att utveckla nya affärsmodeller och göra förflyttningar framåt i värdekedjan. Managed Packaging förväntas leverera stark försäljningstillväxt genom såväl nya kunder som ökade volymer från befintliga kunder.

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens måndagen den 29 januari 2018 kl. 15:30.
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Press- och analytikerkonferensen kan även följas direkt via BillerudKorsnäs webbsida
www.billerudkorsnas.se

För ytterligare information, kontakta gärna:

Petra Einarsson, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
Christopher Casselblad, IR, +46 (0)8 553 335 08
 
 
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 13.00 CET.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se