Bra efterfrågan och stabilt resultat

VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet 2017:

”Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet med positiv försäljningsutveckling som följd. Nettoförsäljningen blev 3 % och volymerna 1 % över förra året. Vi har generellt sett haft en del besvär med tillgängligheten i produktionen under senare kvartal, och som en konsekvens har vi etablerat en ny organisation för att jobba proaktivt med både tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar. Jag är övertygad om att detta kommer ge resultat under kommande år.

Marknadsläget framåt ser ljust ut, och vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. På längre sikt får vi extra support av den allt högre efterfrågan på hållbara förpackningslösningar. Våra stora investeringar, som kommer börja leverera under 2018 och 2019, kommer därmed att kunna bidra mycket positivt till vår tillväxt på denna marknad.”

RESULTATET

EBITDA i kvartalet uppgick till MSEK 1 051 och vi upplevde en positiv försäljningsutveckling pådrivet av en stark marknad i Europa och ökad efterfrågan från Kina och övriga Asien. De något högre volymerna i kombination med högre priser motverkade en negativ valutautveckling. Under kvartalet drabbades vår fabrik i Karlsborg av ett produktionsstopp på grund av brand, vilket påverkade resultatet med cirka MSEK 35. Branden släcktes snabbt och orsakade inga personskador, men fick omfattande konsekvenser för kablage i ett angränsande utrymme. Skadorna har reparerats och Karlsborg producerar igen enligt plan.

Affärsområdena levererade stabila resultat. Inom Consumer Board noterades den högsta försäljningsvolymen för förpackningskartong sedan sammanslagningen av Billerud och Korsnäs. Inom Corrugated Solutions uppvisade Managed Packaging en försäljningstillväxt om närmare 50 procent jämfört med föregående år.

MARKNADSUTSIKTER

Marknaden för samtliga affärsområden förväntas bli fortsatt stark under kommande kvartal. Vi ser ett gynnsamt orderläge och möjligheter till ytterligare prishöjningar. Dock är det osäkert hur stora prisökningarna kan komma att bli.

På längre sikt förstärks den positiva bilden ytterligare av en ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar, och framför allt vad gäller alternativ till plast. Plastskräp är en av vår tids största miljöutmaningar och vi ser därför hur ett större fokus läggs på bland annat reglering för att motverka onödig plastanvändning. Detta stärker vår konkurrenskraft då möjligheterna att ersätta mindre hållbara lösningar ökar.

STRATEGI

Effektivitet är en hörnsten i vår strategi. Vår syn på effektivitet handlar om att göra saker rätt, att vara effektiva i våra processer och arbetssätt. I första hand är det våra kunder som avgör vad som är rätt saker. Det är därför vi i allt högre grad satsar på att utveckla och harmonisera våra arbetssätt genom att stärkta koncerngemensamma funktioner inom vår produktionsorganisation. Inte minst gäller det för att minimera produktionsstörningar och hålla en hög konsekvent kvalitet i våra produkter.

En annan aspekt av detta är strukturell. Vi har genom våra två stora investeringsprojekt, en ny kartongmaskin i Gruvön och ett världsledande MG-center i Skärblacka, inte bara visat vår ambition att möta marknadens ökande behov med effektiva kartong- och pappersmaskiner. Vi har också visat vår förmåga att skapa en produktionsstruktur som i sina delar och sin helhet är effektiv. Allt för att tillgodose våra nuvarande och framtida kunder med hållbara förpackningsmaterial och -lösningar av högsta kvalitet. Projekten fortlöper enligt tidplan och vi ser fram emot starterna, våren 2018 i Skärblacka och våren 2019 i Gruvön.   

För mer information, vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 07.02.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar