Delårsrapport januari–juni 2020

Motståndskraftigt resultat i en osäker tid

Huvudbudskap

 • Fortsatt ökade försäljningsvolymer
 • Relativt begränsad påverkan av covid-19
 • KM7-upprampningen framskrider enligt plan
 • Resultatet fortsatt påverkat av lägre marknadspriser
 • På väg att leverera vårt kostnads- och effektivitetsprogram

Kvartalsresultat

 • Nettoomsättningen minskade med 2% till MSEK 6 156 (6 293)
 • Försäljningsvolymerna ökade med 4% jämfört med andra kvartalet förra året
 • Justerat EBITDA* var MSEK 774 (539)
 • Rörelseresultatet var MSEK 245 (194)
 • Nettoresultatet var MSEK 202 (182)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,98 (0,88)

Utsikter Kv 3

 • Osäkerhet relaterad till covid-19 kvarstår
 • Något mer utmanande marknadsvillkor för de flesta segmenten. Undantaget är produkter avsedda för Mat & Dryck samt Hälsovård & Hygien, där vi förväntar oss en stabilare situation
 • Flera planerade underhållsstopp
 • Råvarukostnaderna förväntas minska marginellt

VD HAR ORDET
Året 2020 kommer vi säkert aldrig att glömma. Det började ganska normalt, men förändrades snabbt när vi började förstå betydelsen av covid-19. I BillerudKorsnäs vidtogs åtgärder tidigt för att skydda våra medarbetare och verksamheter. Nu, ett halvår senare, är jag stolt över att BillerudKorsnäs verksamhet har fortsatt fungera utan avbrott och fortfarande gör det. De avgörande åtgärder som vi vidtog tidigt har gjort det möjligt för oss att hålla igång verksamheten i stort sett som normalt och stödja våra kunder genom en svår period.

De finansiella effekterna av covid-19 på vårt företag har hittills varit relativt begränsade. Extrakostnader har uppstått, men dessa uppvägs delvis av ytterligare kostnadsbesparande åtgärder. De största effekterna är indirekta och relaterade till en svagare marknad för ett antal av våra förpackningspapperskvaliteter. I stort sett har vi lyckats hålla den negativa finansiella effekten under kontroll, men pandemin är långt ifrån över så vi måste fortsätta vara på tårna. Våra fokusområden för 2020 kvarstår; upprampningen av vår nya kartongmaskin i Gruvön (KM7), att säkerställa en säker och stabil produktion och att leverera på vårt kostnads- och effektivitets-program – och allt detta ska hanteras i en miljö påverkad av covid-19 där vi gör vårt yttersta för att skydda medarbetare och kunder.

Under det andra kvartalet var efterfrågan på våra produkter relativt stabil. Vi lyckades leverera en försäljningsvolymtillväxt, men covid-19 påverkade vissa segment med lägre efterfrågan, främst inom Division Paper. Division Board fortsatte att leverera en ökad försäljning i alla segment, medan Division Solutions kämpade med betydligt lägre efterfrågan från varumärkesägare baserade i Nordamerika. Positiva bidrag kom från goda framsteg med KM7 och effektivitetsåtgärder i hela företaget. Sammantaget kan jag konstatera att vi – trots en utmanande miljö – levererade ett stabilt resultat med förbättrade marginaler.

Upprampningen av KM7 går framåt enligt plan, där en ny milstolpe var framgångsrik produktion av vår tekniskt mest avancerade produkt, CrownBoard Prestige®. KM7 ökar gradvis sin produktion av förstklassigt material. Processen att certifiera material för vätskekartong fortsätter, men i en långsammare takt än planerat på grund av testbegränsningar hos våra kunder på grund av covid-19.

Produktionen har varit acceptabel i kvartalet, trots några utmaningar. Vi hade ett haveri i en kokare i Skärblacka i april och vi har tvingats ta marknadsrelaterade stopp på några av våra pappersmaskiner till följd av svagare efterfrågan. Denna situation kan väntas fortsätta i det tredje kvartalet när vi vidtar åtgärder för att anpassa produktionen efter en lägre efterfrågan. Det tredje kvartalet kommer också att påverkas negativt av planerade underhållsstopp i Gävle, Karlsborg och Gruvön i augusti och september.

Vårt kostnads- och effektivitetsprogram gav strukturella besparingar på MSEK 90 under kvartalet och vi är på god väg att leverera en positiv effekt på MSEK 250 under 2020. Ytterligare och mer tillfälliga besparingsåtgärder har vidtagits för att motverka påverkan av covid-19. Dessutom väntas ett omförhandlat leveransavtal avseende massa, ånga och el till vårt bruk i Jakobstad minska våra inköpskostnader av råmaterial framöver.

I linje med vårt fokus på prestation och effektivitet har vi kommunicerat avsikten att införa en ny organisationsstruktur från den 1 augusti. Den nya organisationen följer affärsflödet och kommer göra det möjligt att driva en process för att effektivisera vårt arbetssätt, förbättra effektiviteten och vår förmåga att anpassa oss till förändringar. 

För det kommande kvartalet förväntas den övergripande osäkerheten relaterad till covid-19 att kvarstå. Marknadsvillkoren förväntas inte förbättras på grund av viss pågående lagerminskning hos kunderna, kombinerat med en fortsatt relativt svag efterfrågan för flera av våra produktsegment.

Det är omöjligt att säga hur länge covid-19 kommer att pågå, men jag tror verkligen att BillerudKorsnäs, tillsammans med sina hängivna och duktiga medarbetare samt solida kunder, kommer att ta sig ut på andra sidan som ett ännu starkare företag. Vi har gått igenom tuffa perioder förut och den långsiktiga efterfrågan på fiberbaserade material och hållbara förpackningslösningar ökar. Vi är väl positionerade för framtiden!

Lennart Holm
Tillförordnad VD och koncernchef

Kvartalet i korthet

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det andra kvartalet minskade med 2% till MSEK 6 156 (6 293). Högre försäljningsvolymer motverkades primärt av lägre försäljningspriser jämfört med förra året inom Division Paper. Nettoomsättningen för kvartalet påverkades positivt av valutaeffekter med 1%.

Justerat EBITDA ökade till MSEK 774 (539), främst som ett resultat av lägre underhållskostnader jämfört med förra året, lägre fiberkostnader, minskade uppstartseffekter av KM7 samt kostnadsbesparingar.

Jämförelsestörande kostnader, som redovisades i Övrigt, uppgick till MSEK 39 (-40) och inkluderade en avsättning relaterad till ett nytt leveransavtal om MSEK 160, en värdeförändring av biologiska tillgångar om MSEK -132 samt omstruktur-eringskostnader relaterade till avgångsvederlag om MSEK 11.

Marknadsutveckling OCH UTSIKTER
Under andra kvartalet var marknadsvillkoren stabila för de flesta av våra kartong-produkter och vissa pappersprodukter. Efterfrågan på vissa produkter och tjänster påverkades dock av covid-19, främst inom Division Paper och Managed Packaging. Generellt hade marknadssegmenten Mat & Dryck samt Hälsovård & Hygien stabila marknadsvillkor (vätskekartong och relevanta nischer av containerboard, kraft- och säckpapper), Konsument & Lyxvaror mer utmanande villkor (förpackningskartong och relevanta nischer av containerboard, säck- och kraftpapper) och Industri-segmentet svaga villkor (relevanta nischer av säck- och kraftpapper samt containerboard). 

För tredje kvartalet förväntas något mer utmanande marknadsvillkor på grund av covid-19. Efterfrågan på våra produkter som är avsedda för Mat & Dryck samt Hälsovård & Hygien, beräknas dock förbli stabila. Produkter avsedda för Konsument & Lyxvaror samt för Industrisegmentet väntas möta mer utmanande marknadsvillkor. 

HÄNDELSER UNDER KVARTALET     
I april flyttades underhållsstoppen som var planerade att ske under det andra kvartalet i Gävle, Skärblacka och Jakobstad fram till andra halvåret på grund av rådande omständigheter med covid-19. De finansiella effekterna av de uppskjutna underhållsstoppen uppskattas till MSEK 35 under det tredje kvartalet. Se sidan 24 för mer information om underhållsstoppen.

Ett mekaniskt haveri i en kokare i Skärblacka orsakade förlorad produktion under första halvan av april, med en negativ finansiell effekt på cirka MSEK 30.

Den 29 maj meddelade BillerudKorsnäs att man hade ingått en överenskommelse med UPM som innebär en förlängning av leveransavtalet för pappersmassa, ånga och el till produktionen i BillerudKorsnäs bruk i Jakobstad. Det nya avtalet är baserat på marknadsvillkor och gäller från och med juni 2020. Som en del av avtalet ska BillerudKorsnäs betala en ersättning på MEUR 15 till UPM i tre delbetalningar. En avsättning på MSEK 160 gjordes i resultatet för det andra kvartalet.

Den 17 juni meddelade BillerudKorsnäs att en ny organisationsstruktur ska införas för att skapa förutsättningar för ökad effektivitet. Den nya organisationen, som träder i kraft den 1 augusti 2020, kommer att ha tre funktionsområden: Wood Supply, Operations och Commercial. Resurserna inom hållbarhet och innovation samlas i en ny funktion. Som en följd av den nya organisationen kommer koncernledningen att bestå av: Lennart Holm, tf VD, Ivar Vatne, CFO, Helene Biström, EVP Commercial, Tor Lundqvist, EVP Operations, Uno Brinnen, tf EVP Wood Supply, Ulf Eliasson, EVP Sustainability & Strategic Development och Paulina Ekvall, EVP HR. Som en konsekvens av omorganisationen kommer Mikael Andersson, EVP Division Board, samt Magnus Wikström, EVP Innovation, att lämna företaget.

I juni lanserade BillerudKorsnäs Pure Performance, en White Top Kraftliner, som kombinerar hög styrka med en utmärkt tryckbarhet och renhet i samma material. Pure Performance, som tack vare sin treskiktskonstruktion möjliggör en minskning av förpackningsmaterial, tillverkas i den nya kartongmaskinen KM7 i Gruvön, och har rönt stor uppskattning från kunderna.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Den 3 juli meddelade BillerudKorsnäs att man hade ändrat redovisningsmetod för värdering av skogsmarkstillgångar och hade genomfört en värdering av cirka 36 000 hektar skogstillgångar, varav cirka 18 000 hektar produktiv skog, där de biologiska tillgångarna värderas enligt IAS 41. Värdeförändringen relaterad till biologiska tillgångar om MSEK 132 har redovisats i resultaträkningen för det andra kvartalet och som en jämförelsestörande post i resultatet för det andra kvartalet. Värdeförändringen relaterad till skogsmark om MSEK 148 har redovisats i Övrigt totalresultat. Se sidorna 10 och 19 för mer information.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.00.