Delårsrapport januari-mars 2014

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Första kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen ökade 14 procent jämfört med tidigare kvartal tack vare ökade volymer och att kunderna fyllde på sina lager.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 555. Ökningen från föregående kvartal kan huvudsakligen förklaras av att det inte förekom några planerade underhållsstopp under kvartalet.
 • Synergier motsvarande en årstakt om cirka MSEK 445 hade realiserats i slutet av mars. Under det första kvartalet realiserades synergier om cirka MSEK 110.

Januari–mars 2014 jämfört med samma period 2013

 • Första kvartalet 2014 var det första jämförbara kvartalet efter sammanslagningen av Billerud och Korsnäs.
 • Trots något lägre lokala priser ökade nettoomsättningen tack vare mixen, volymen och mer gynnsamma växelkurser.
 • Under året har bolaget arbetat intensivt med att realisera synergier, vilket fått tydliga effekter på rörelseresultat som steg med MSEK 117.
 • Synergier på cirka MSEK 78 påverkade kvartalet jämfört med samma period förra året.

Utsikter

 • Efterfrågan och orderläget förväntas förbli stabilt under andra kvartalet 2014 för alla affärsområden.
 • Genomsnittspriserna i lokal valuta beräknas ligga kvar på nuvarande nivå under andra kvartalet 2014 för samtliga affärsområden.
 • Vedpriserna bedöms ligga kvar på nuvarande nivå under andra kvartalet 2014.
 • Målet om cirka MSEK 530 i årliga synergier och besparingar ligger fast och bör vara uppnått i slutet av 2014.

  
Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:

Första kvartalets resultat ger styrkebesked

”Vi har börjat året bra och levererade ett starkt resultat för första kvartalet, utan några större problem i verksamheten. Bolagets justerade rörelseresultat uppgick till MSEK 555 och marginalen till 10 procent. Kassaflödet var relativt starkt och vi tillbaka på en nettoskuldsättningsgrad på 0,78 ggr även efter konsolideringen av Bomhus Energi AB.

Vi upplevde vissa prissänkningar jämfört med föregående kvartal inom affärsområdena Packaging Paper och Containerboard, främst inom produktområdena säckpapper och fluting. Efterfrågan var dock god och mixen, volymen och valutaförbättringar motverkade priseffekterna. Den prispress som vi förväntade oss till följd av den ökade kapaciteten på marknaden har vi inte upplevt ännu och vi kanske överskattade effekterna. Det får tiden utvisa.

Bolagets integrationsarbete går framåt och vi fortsätter att realisera de synergier som vi planerade för 2014. Realiseringstakten förväntas dock mattas av eftersom aktiviteterna nu mest består av implementering av nya system och arbetssätt. Integration har fortfarande hög prioritet och vi lägger grunden för en ny gemensam kultur genom att påbörja implementeringen av våra värderingar.

I jakten på att uppnå våra långsiktiga finansiella mål och en organisk tillväxt på 15–20 procent 2018 har vi meddelat att vi inom vår finanspolicy kommer att fokusera på att återupprätta marginalerna, betala av på våra skulder och hantera det sysselsatta kapitalet. Jag tror att det visar att vi verkligen är på rätt väg. Marginalerna har ökat som en följd av realiserade synergier och nettoskuldsättningen har minskat ytterligare. Projektet för att förbättra rörelsekapitalet är nu i implementeringsfasen och många aktiviteter utförs för att uppnå en rörelsekapitalnivå på 10 procent av omsättningen. Med utgångspunkt från genomgången av vår maskinpark utvecklar vi planer för vår framtida struktur, planer som vi kommer att kommunicera när tiden är inne.”

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens torsdagen den 24 april 2014 kl. 10.00. Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00

Informationen i denna rapport är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen avlämnades för offentliggörande den 24 april 2014 kl 07.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version.


BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera