Produktionsstörningar påverkar resultatet för 2017 negativt

Utmaningarna kring tillgängligheten i produktionen har fortsatt under fjärde kvartalet 2017 vilket har påverkat försäljningsvolymerna negativt trots en mycket stark marknad. Rörelseresultatet (EBIT) för helåret 2017 beräknas bli cirka MSEK 2 240 vilket är lägre än väntat men ger en marginal på 10 procent.

Det är i huvudsak produktionsanläggningarna i Gävle och Gruvön som har haft störningar, vilket har påverkat försäljningen negativt inom affärsområdena Consumer Board och Corrugated Solutions.

”Trots historiskt rekordhöga produktionsvolymer är vi självklart inte nöjda med de återkommande tillgänglighetsproblemen i våra anläggningar. Därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten och tillgängligheten i produktionen. Att säkerställa den operationella stabiliteten kommer vara mitt huvudsakliga fokus framgent. Vi har förstärkt organisationen som arbetar proaktivt med tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar vilket kommer ge resultat framöver, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef BillerudKorsnäs”.

Resultatet är fortfarande preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Lithander, CFO, +46 8 553 335 00

Christopher Casselblad, Investor Relations, +46 8 553 335 08 

  Denna    information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation.    BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra denna information enligt    EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående    kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-01-16  kl. 14:30 CET.  

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se