Svenska BioDoc visar vägen: Först i Europa med medical food

Svenska BioDoc visar vägen: Först i Europa med medical food EU införde den 1 maj i år nya direktiv gällande livsmedel för speciella medicinska ändamål, s k medical food. Detta regelverk har nu anpassats till svenska förhållanden. För att få kalla livsmedel för "medical food" ska de vila på sunda medicinska och näringsmässiga principer. De ska också vara utvecklade med hjälp av allmänt erkända vetenskapliga metoder. Den medicinska effekten ska vara dokumenterad och kunna visas genom kliniska studier. Syftet med de nya direktiven är att konsumenten ska veta att dessa livsmedel har de effekter de utlovar. Magiform heter det första medical food-livsmedlet i Europa som kan ätas av alla och som också enligt kliniska studier visat sig har positiva medicinska effekter för patienter med vissa mag- och tarmsjukdomar. Det är utvecklat av BioDoc, ett forskningsbaserat livsmedelsföretag inom Lantmännengruppen. Förra året lanserade de sin första produktserie Magiform. Serien består av skorpor, müsli, bröd och kex gjorda på specialprocessad spannmål och är framtagen för personer med känslig mage och tarm eller med diagnosticerade tillstånd som ulcerös colit och Crohns sjukdom. Bakom Magiform ligger mer än tio års forskning, bl a tillsammans med Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs Universitet. - Att Magiform nu kan klassas som "medical food" är viktigt för oss eftersom det betyder att vi nu kan informera läkare och dietister på ett adekvat sätt. Det betyder också att vi på ett tydligt sätt kan informera konsumenten genom att vi på förpackningen kan ange till vem och varför produkten är framtagen samt hur den ska ätas för att ge effekt, säger Lars Sjöstrand, VD på BioDoc. Begreppet "medical food" och det bakomliggande regelverket ger konsumenten en ökad trygghet och en tillgång till rätt information på förpackningen. Producenter anmäler sin medical food-produkt till Livsmedelsverket. De krav som ställs är att man uppfyller de kriterier som ställs i EU- direktivet vad gäller innehåll, kvalitet och effekt. För mer information kontakta: Lars Sjöstrand VD BioDoc Tel: 08-657 42 67 Mobil: 0705-62 56 50 Besök gärna vår hemsida www.biodoc.se BioDoc AB är ett företag i Lantmännengruppen som har specialiserat sig på utveckling av forskningsbaserade livsmedel, sk medical food/functional food. Produktfamiljen Magiform (kex, skorpor, müsli och bröd), som lanserades 1999, är framtagen för personer med känslig mage och tarm eller med diagnosticerade tillstånd som ulcerös colit och Crohns sjukdom. BioDoc har för avsikt att löpande introducera nya produkter som främjar människors hälsa. Alla BioDocs produkter ska vara kliniskt testade och ha tydliga och mätbara effekter. Bakgrundsfakta Medical food Livsmedel som är mer än mat I takt med en ökad omfattning på marknaden av speciella livsmedelsprodukter som säger sig ha andra egenskaper än att smaka bra, vara mättande och ge näring, ökar också behovet av reglering, definitioner och gränsdragning mellan vad som är livsmedel och vad som är läkemedel. Dessutom behövs särskilda regler för marknadsföringen av dessa livsmedel så att konsumenten vet vad det är hon eller han köper. Utvecklingen på området går fort. I USA har man redan kommit långt vad gäller reglering och gränsdragning och nu följer EU efter. Den 1 maj i år trädde ett EU-dirketiv i kraft. Det säkerställer att livsmedel för speciella medicinska ändamål, s k medical food, endast får saluföras inom EUs medlemsländer om de följer de bestämmelser som finns angivna i direktivet. Beteckningen livsmedel för speciella medicinska ändamål får användas för de produkter vars sammansättning är baserad på sunda medicinska och näringsmässiga principer. Vidare stadgas att livsmedlen ska vara säkra och fördelaktiga för de personer som de är avsedda för och de utlovade medicinska effekterna ska visas genom allmänt erkända vetenskapliga studier. Gränsdragning mellan livsmedel och läkemedel Det nya EU-direktivet ger en definition av begreppet "medical food" samtidigt som det talar om hur man får marknadsföra dessa produkter. Det betyder att tillverkarna av "medical food" kan informera läkare och dietister på ett mer adekvat sätt än tidigare. De kan också till konsumenten bl a på förpackningen ange till vem och varför produkten är framtagen samt hur den ska intas för att ge effekt. Livsmedelsverket är kontrollinstans. Livsmedelsbranschens nuvarande regler ställer krav på att märkningen av livsmedel inte får ge vilseledande information om livsmedlets egenskaper. Reglerna förbjuder bl a livsmedel att marknadsföra påståenden om att det förebygger, behandlar eller botar sjukdom. Sådana produkter är att betrakta som läkemedel och faller under läkemedelslagstiftningen. "Medical food" ska inte blandas samman med begreppet "functional food" som inte har något eget regelverk inom EU. "Functional food" har idag många olika definitioner. Ett sätt att definiera "functional food" är "livsmedel med hälsoeffekter". Egentligen är det ingen skillnad på produkterna "functional food" och "medical food" i sig. Skillnaderna ligger i på vilket sätt de marknadsförs. När det gäller "medical food" kan man i och med det nya regelverket nu gå ut och berätta på förpackningen om de medicinska effekterna förutsatt att de kan påvisas genom kliniska studier. Troligtvis får "functional food" också ett eget regelverk inom några år. "Medical food" ska inte heller blandas samman med läkemedel och naturläkemedel som har sina egna regelverk och som kontrolleras av Läkemedelsverket. För mer information kontakta: Lars Sjöstrand VD BioDoc Tel: 08-657 42 67 Mobil: 0705-62 56 50 Besök gärna vår hemsida www.biodoc.se Bakgrundsfakta BioDoc AB Allmänt BioDoc AB är ett företag i Lantmännen-gruppen som har specialiserat sig på utvecklingen av forskningsbaserade livsmedel för speciella medicinska ändamål, s k "medical food", samt "livsmedel med speciella hälsoeffekter", s k functional food. Företagets produkter är utvecklade för människor med uttalade hälsoproblem. 1999 lanserades den första produktserien, Magiform, som är framtagen för personer med känslig mage och tarm eller med diagnosticerade tillstånd som ulcerös colit, Crohns sjukdom och stressmage/funktionell diarré. BioDoc har för avsikt att löpande introducera nya produkter som främjar människors hälsa. Alla BioDocs produkter ska vara kliniskt testade och ha signifikanta effekter. BioDoc AB är ett s k virtuellt företag. Det innebär att medarbetarna inte nödvändigtvis är anställda av BioDoc. De har på olika sätt genom ett väl utvecklat nätverk och kontrakt knutits till företaget. Kompetenskraven är genomgående högt ställda. Forskning och erfarenhet är grunden BioDoc bedriver forskning genom nära samarbete med fristående forskargrupper inom Sveriges gränser och utomlands. Denna forskning kombineras med den kompetens som redan finns inom Lantmännengruppen. Magiform-serien, som består av müsli, kex, bröd och skorpor, är ett exempel på detta. De olika produkterna kan på ett naturligt sätt ingå i den dagliga kosten för personer med besvär från mage och tarm. De ersätter på ett enkelt sätt vissa baslivsmedel. Magiform består av specialbehandlad spannmål och har inga påvisade biverkningar. Produktserien kan användas som ett komplement till traditionell läkemedelsbehandling. Protein AF Forskare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har sedan början på 80-talet upptäckt och studerat ett speciellt protein som kallas för antisekretorisk faktor (protein AF). Det är en grundläggande substans, en peptid, som reglerar vätske- och jontransporten över cellmembran. Forskarna har funnit att protein AF ingår i tarmens naturliga immunförsvar och har en lindrande och skyddande effekt på vissa mag- och tarmsjukdomar. Man har också funnit att den specialbehandlade spannmålen som utgör basen i Magiform-produkterna stimulerar kroppens egen produktion av protein AF. Kliniska studier Protein AFs effekter har i djurstudier visat sig normalisera ökad utsöndring av vätska i tarmen. Forskarna på Sahlgrenska sjukhuset har också nyligen avslutat en studie där man har undersökt om livsmedel innehållande BioDocs specialprocessade spannmål kan stimulera till bindning av protein AF hos friska människor samt hos patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease). Studien undersöker också om en ökning av protein AF kan korrelera till förändrad tarmfunktion. Patienter som har ulcerös colit, Crohns sjukdom och stressmage/funktionell diarré får genom att regelbundet äta Magiform, enligt denna studie, en ökad livskvalitet. Studien är publicerad i den internationella gastroentrologiska tidskriften Gut* i juni 2000. Magiform på nätet Produkterna kan köpas via BioDocs hemsida på Internet (www.biodoc.se) Magiformprodukterna kan också köpas i hälsokostaffärer. 1999, det första året som Magiform fanns på marknaden, utsågs produktserien till årets hälsolivsmedel av Hälsofackhandeln. Motiveringen var att Magiform var det mest intressanta hälsolivsmedlet att arbeta med under 1999. BioDoc förhandlar med Apoteksbolaget om att få tillgång till deras försäljningskedja, dvs apoteken i Sverige. Basfakta Grundat: 1997 Ägare: Helägt bolag inom Lantmännen-gruppen VD: Lars Sjöstrand Antal anställda: 5 Kontor: Stockholm tillsammans med Svenska Lantmännen * Gut-artikelns medicinska referenser: 1. Johansson E, Lönnroth I, Lange S, et al. Molecular cloning and expression of a pituiray gland protein modulating intestinal fluid secretion. J Biol Chem 1995;270:20615-20 2. Johansson E, Jennische E, Lange S, et al. Antisecretory factor suppresses intestinal inflammation and hypersecretion. Gut 1997;41:642-5 3. Göransson L, Lange S, lönnroth I. Post weaning diarrhoea: focus on diet. Pigs News Information 1995;16:89-91 N. 4. Göransson L, Martinsson K, Lange S, et al. Feed induced lectinens in piglets. Feed-induced lectines and their effect on post-weaning diarrhoea, daily weight gain and mortality. J Vet Med B 1993;40:478-84 5. Lennard-Jones JE. Classification of inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 1989;24:2-6S. 6. Lange S. A rat model for an in vivo assay of enterotoxic diarrhoea. FEMS Microbiol Lett 1982;15:239-42 7. Lönnroth I, Lange S. Intake of monosaccharides or amino acids induces pituitary gland synthesis of proteins regulating intestinal fluid transport. Biochim Biophys Acta 1987;925:117-23 8. Lönnroth I, Lange S. Skadhauge E. The antisecretory factors; inducible proteins with modulate secretion in the small intestine. Comp Biochem Physiol 1988;90:611-17. 9. Lange S. Lönnroth I. Skadhauge E. Effects of the antisecretory factor in pigs. Pflügers Arch 1987;409:328-32. 10. Lange S. Jennische E. Johansson E. et al. The antisecretory factor - synthesis and intracellullar localisation in porcine tissues. Cell Tissues Res 1999;296:607-17 11. Powrie F.T cells in inflammatory bowel disease: protective and pathogenic roles. Immunity 1995;3:171-4. 12. Fuss IJ, Neurath M. Boirivant M. et al. Disparate CD 4 lamina propria (LP) cytokine secretion profiles in inflammatory bowel disease. J Immunol 1996;157:1261-70. 13. Podolsky DK. Inflammatory bowel disease (first of two parts). N Engl J Med 1991;324:928-37. 14. MacDermont RP. Stenson Wf. Alteration of the immune system in ulcerative colitis and Crohn´s disease. Adv Immunol 1998;42:285-328. 15. Duerr RH. Genetics of inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 1996;2:48-60. 16. Miyamoto H. Tanaka T. Kitamoto N. et al. Detection of immunorective antigen, with a monoclonal antibody to measles virus, in tissues from a patient with Crohn´s disease. J Gastroenterol 1995;30:28-33. 17. Wakefield AJ. Sim R. Akbat AN. Et al. In situ immune responses in Crohn´s disease: a comparison with acute and persistent measles virus infection. I Med Virol 1997;51;51:90-100. 18. Thompson NP. Montgomery SM. Pounder RE. Et al. Is measles vaccination a risk factor for inflammatory bowel disease? Lancet 1995;345:1071-4 För mer information kontakta: Lars Sjöstrand VD BioDoc Tel: 08-657 42 67 Mobil: 0705-62 56 50 Besök gärna vår hemsida www.biodoc.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar