Beslut på BioInvents årsstämma 2018

På BioInvents årsstämma den 24 april valdes Leonard Kruimer, Bernd Seizinger och Kristoffer Bissessar till nya styrelseledamöter samt beslutades att införa ett styrelseaktieprogram till styrelsens ledamöter.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2017 samt att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017. 

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet, beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Dharminder Chahal, An van Es Johansson och Vincent Ossipow samt nyval av Leonard Kruimer, Bernd Seizinger och Kristoffer Bissessar. Leonard Kruimer valdes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG, med Eva Melzig som huvudansvarig revisor, omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om två år. 

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett grundarvode om 682 500 kronor till styrelsens ordförande och med 305 500 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Därvid beslutades att arvode för styrelseledamot som väljer att inte delta i det av stämman beslutade styrelseaktieprogrammet ska utgå med 460 000 kronor till styrelsens ordförande och 184 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Härutöver beslutades om arvode om 57 500 kronor till revisionsutskottets ordförande, om 46 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och att särskild ersättning för arbete i ersättningsutskottet inte ska utgå. Arvode för utskottsarbete ska dock inte utgå till styrelsens ordförande.  

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelseaktieprogram för styrelsens ledamöter, innebärande att de styrelseledamöter som önskar delta i programmet tilldelas minst 45 procent och maximalt 100 procent av grundarvodet för styrelseuppdraget i form av aktier i BioInvent till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar minst 45 procent och maximalt 100 procent av arvodet. Beslutet innefattar riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner (motsvarande cirka 0,6 procent av samtliga aktier och röster i bolaget) respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden enligt programmet. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juli 2019 och teckningskursen per aktie ska uppgå till aktiens kvotvärde (f.n. 0,08 kr).  

Slutligen bemyndigade årsstämman styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 15 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

-- SLUT --

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se 

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Frendéus
T.f. VD och Chief Scientific Officer
046-286 25 45
0708-11 25 45
bjorn.frendeus@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com

www.bioinvent.com

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar