BioInvent bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

BioInvent utvecklar anti-cancerläkemedel med dubbel verkningsmekanism tillsammans med Transgene

Fjärde kvartalet 2017,
oktober - december

 • Nettoomsättning uppgick till 14 (31) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -33 (-7,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,03) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings-verksamheten uppgick till -29 (-24).

Helåret 2017,
januari - december

 • Nettoomsättning uppgick till 45 (71) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -101 (-63) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 (-0,25) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings-verksamheten uppgick till -92 (-77) MSEK. Likvida medel per 31 december 2017 uppgick till 134 (226) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet och efter rapportperiodens utgång

 • BioInvent tillkännagav i oktober 2017 att Michael Oredsson avgår som Vd för BioInvent den 31 december 2017. Michael Oredsson tillträdde som Vd för BioInvent 2013 för att omstrukturera företaget och fokusera på onkologi. Från den 1 januari 2018, är BioInvents Chief Scientific Officer Björn Frendéus tillförordnad Vd till dess att en ny Vd har utsetts och tillträtt.
 • BioInvent och Transgene, ett bolag som designar och utvecklar virus-baserade immunterapier, meddelade i december 2017 att de ingått ett samarbete för att utveckla nästa generations onkolytiska viruskandidater (OV-kandidater) som kodar för en anti-CTLA-4-antikroppssekvens – eventuellt med fler transgener – som kan användas i behandling av olika solida tumörer.
 • BioInvent meddelade i januari 2018 att Europapatentverket, EPO, hade utfärdat ett besked om att det avser bevilja bolaget ett patent relevant för bolagets unika funktionsbaserade plattform F.I.R.S.T.™. Närmare bestämt bygger patentet vidare på tidigare patent för F.I.R.S.T.™, och utvidgar skyddet till kombinerad användning av differentiell biopanning och high throughput-sekvenering, som Next Generation Sequencing, vid identifiering av antikroppar mot låguttryckta cellyteantigen.

Vd:s kommentar
”I december 2017 kunde vi meddela att vår prekliniska portfölj utökas med ett projekt där BioInvent och Transgene tillsammans kommer att utveckla potentiellt mer effektiva och säkra behandlingar mot solida tumörer genom en kombination av onkolytiska virus och anti-CTLA-4-antikroppar. Detta samarbete stärker BioInvents attraktivitet som partner för andra ledande utvecklare av immunterapier mot cancer. Att kombinera onkolytiska virus med checkpoint-hämmare är ett kliniskt bevisat koncept, och CTLA-4-antikroppar har en dokumenterad effekt på cancerpatienter genom att främja immunsystemets aktivering mot tumörer. Det onkolytiska viruset ska framför allt replikera inuti cancerceller och därigenom möjliggöra målriktat uttryck av CTLA-4-antikroppen. Detta ökar möjligheten att undvika de biverkningar som är förknippade med systemisk exponering och kan förbättra effekten av den här gruppen av antikroppar. Att koda in en human anti-CTLA-4-antikropp i det onkolytiska virusets genom erbjuder därmed en potentiellt användbar immunterapeutisk kombinationsstrategi för cancerpatienter. Under 2016 uppgick de globala intäkterna för den första godkända CTLA-4-hämmaren, Yervoy®, till över en miljard USD.

Under fjärde kvartalet 2017 fortsatte BioInvent sina förberedelser för att expandera det kliniska utvecklingsprogrammet för BI-1206, med målsättningen att bredda antikroppens potentiella användning till nytta för fler patientgrupper. En öppen, enarmad klinisk fas I/IIa-studie med en kombination av BI-1206 och rituximab är planerad att påbörjas under första halvåret 2018. Denna studie blir ett komplement till den pågående CRUK-finansierade kliniska studien och beräknas omfatta ett tjugotal patienter med indolent Non-Hodgkins B-cellslymfom (B-cells-NHL) som är recidiverande eller refraktärt mot rituximab, inklusive patienter med mantelcellslymfom, follikulärt lymfom och marginalzonslymfom. Den nya studien kommer att ge BioInvent möjlighet att snabbare undersöka säkerhet, terapeutisk dos för BI-1206 och effekten av kombinationsbehandlingen.

Vårt strategiska samarbete med Pfizer för att utveckla antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler gör goda framsteg. En pool av antikroppar har genererats och kommer nu att karakteriseras med avseende på funktionell aktivitet.

I januari 2018 tillträdde jag som tillförordnad Vd, och jag ser fram mot att leda våra affärsaktiviteter till dess att en permanent efterträdare har utsetts och är på plats”, säger Björn Frendéus, tillförordnad Vd för BioInvent.

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Björn Frendéus, tillförordnad Vd, 046-286 25 45, mobil 0708-11 25 45. Rapporten finns även tillgänglig på www.bioinvent.com.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 kl 8.30 CET. 

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar