BioInvent delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

BIOINVENT DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2002 ·BioInvent utvecklar antikroppsbaserat läkemedel mot HIV baserat på målstrukturer förvärvade från amerikanskt bioteknikbolag. ·Nettoomsättningen januari-september 2002 ökade till 65,3 miljoner kronor (44,7). ·Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari-september 2002 uppgick till -14,7 miljoner kronor (-53,4). Likvida medel vid periodens slut: 376,0 miljoner kronor (360,0). *Resultat efter finansnetto januari-september 2002 uppgick till -29,8 miljoner kronor (-25,7). Tre vägar att kommersialisera teknikplattformen Verksamheten BioInvent utvecklar och tillverkar antikroppsbaserade läkemedel och forskningsverktyg. Teknikplattformen omfattar hela kedjan i utvecklingen, från biblioteksteknologi för snabbt och effektivt urval av humana antikroppar till tillverkning i en anläggning godkänd för pro- duktion av biologiska läkemedel. Plattformen är utgångspunkten för utvecklingssamarbeten med internationella läkemedels- och bioteknikföretag. Bland avtalen märks Antisoma, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen, Pharmacia och Oxford GlycoSciences. Tre projektformer BioInvent arbetar med tre olika former av utvecklingsprojekt. Syftet är att säkerställa intäkter på kort sikt, samtidigt som egna läkemedelskandidater ska skapa möjlighet för långsiktig lönsamhet. Projekten är följande: Försäljning av utvecklingstjänster BioInvent har mångårig erfarenhet av att leverera viktig teknologi till sina kunders läkemedelsutvecklingsprogram. Detta omfattar allt från produktion av material för alla kliniska faser till forskningsverktyg baserade på biblioteksteknologin n-CoDeR. Dessa aktiviteter bidrar med ett positivt kassaflöde. Exempel på aktuella partners är ImmunoGen och GlaxoSmithKline. Utvecklingssamarbeten I denna typ av projekt utvecklar BioInvent läkemedel tillsammans med en partner. Konceptet bygger på att utnyttja bolagets världsledande teknikplattform i sin helhet, från selektion av produktkandidaten till produktion för de kliniska studierna. Detta förväntas ge intäkter dels under utvecklingsarbetet, inklusive "milestone"-betalningar, dels royalty på de produkter som når marknaden. Den ekonomiska risken är begränsad, eftersom bolagets samarbetspartners står för såväl kostnaden för de kliniska studierna som för kommersialiseringen. Ett exempel på denna typ av projekt är samarbetet med Oxford GlycoSciences. Egen läkemedelsutveckling För att skapa största möjliga värde utvecklar BioInvent egna Läkemedelskandidater inom olika sjukdomsområden med stort behov av effektiv behandling. Det ger ett optimalt utnyttjande av bolagets hela kompetens och teknikplattform. BioInvent utvärderar för närvarande produktkandidater inom olika sjukdomsområden, framför allt infektionssjukdomar, cancer, hjärtkärlsjukdomar och metabola sjukdomar. Huvudstrategin är att bygga värde i projekten genom prekliniska och kliniska data innan produktkandidaten licensieras ut till en samarbetsparter. Ett exempel på denna typ av projekt är utvecklingen av en ny typ av läkemedel mot HIV: Ny typ av läkemedel mot HIV Under tredje kvartalet inledde BioInvent ett eget utvecklingsprojekt inom HIV-området. Från Thymon LLC, New Jersey i USA förvärvade bolaget rättigheterna att arbeta med en grupp målstrukturer associerade med HIV. Målsättningen är att kraftigt minska antalet viruspartiklar i blodet hos smittade patienter och därmed hindra utvecklingen av AIDS. BioInvent bedömer att det finns goda förutsättningar för att undvika resistensutveckling i samband med behandlingen, något som annars är ett stort problem med existerande behandlingsalternativ. Utvärdering av olika produktkandidater för preklinisk utveckling pågår för närvarande. Framsteg för BioInvents proteinchipteknologi Vid den senaste IBC- konferensen, "Protein Array Technology" i Hamburg, visades hur bolagets antikroppsbibliotek n-CoDeR ger mycket stabila antikroppar med bibehållen aktivitet i proteinchipformatet. Dessa data stärker konceptets kommersiella förutsättningar. Under perioden har BioInvent lämnat in patentansökan avseende en ny selektionsteknologi, som bland annat möjliggör selektion av antikroppar mot differentiellt uttryckta antigen. På så sätt har metoden potential att på ett signifikant sätt bidra till utvecklingen av nya applikationer för proteinchip. Försäljning och resultat Nettoomsättningen för perioden juli-september ökade till 25,0 MSEK jämfört med 16,1 MSEK motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen, januari-september, ökade till 65,3 MSEK (44,7). Intäkterna avser ersättning för utvecklingstjänster och utvecklingssamarbeten. Resultat efter finansnetto, juli-september, blev -5,9 MSEK jämfört med - 3,2 MSEK för motsvarande period föregående år. Resultat efter finansnetto, januari-september, uppgick till -29,8 MSEK (-25,7). Utbyggnad av bolagets kapacitet för forskning och utveckling samt ökade marknadsföringsinsatser har påverkat resultatet. Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick under januari-september till 43,6 MSEK (29,9). Avskrivningar enligt plan har belastat rörelseresultatet under perioden med 9,5 MSEK (5,5). Finansiell ställning och kassaflöde Kassaflödet, januari-september, från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -14,7 MSEK (-53,4). Det samlade kassaflödet, januari-september, blev 37,3 MSEK (218,8) efter att nyemissionslikvid från Oxford GlycoSciences, uppgående till MSEK 52, erhållits. På rullande tolvmånadersbasis ökade koncernens likvida medel med 16 MSEK till 376 MSEK per 30 september. Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 7,6 MSEK (21,4). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 18,5 MSEK (-) och avser förvärv av målstrukturer samt ny teknologi. Eget kapital uppgick till 410,6 MSEK vid periodens slut. Bolagets aktiekapital var 14,7 MSEK fördelade på 29.475.556 aktier à nominellt 50 öre. Per 30 september fanns teckningsoptioner motsvarande 1.259.500 aktier utställda, varav teckningsoptioner motsvarande 652.650 aktier fanns i eget förvar för avyttring till anställda på marknadsmässiga villkor. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 89,6 procent. Koncernen har inga räntebärande skulder. Koncernens ackumulerade outnyttjade förlustavdrag uppgick per 30 september 2002 till 192 MSEK. BioInvent har historiskt inte uppvisat och beräknas de närmaste åren inte uppvisa någon beskattningsbar vinst. Uppskjuten skattefordran hänförbar till förlustavdraget upptas således inte till något värde. Organisation Styrelsen har den 8 oktober utsett Cristina Glad till vice verkställande direktör i bolaget, med tillträde från denna dag. Cristina, teknologie doktor i biokemi och MBA, har arbetat för koncernen sedan 1987, senast som verkställande direktör för dotterbolaget BioInvent Production AB. Antal anställda uppgick vid periodens slut till 125. Moderbolaget Resultat efter finansnetto uppgick till 1,3 MSEK (-1,1) för januari- september. Moderbolaget har lämnat 30 MSEK i villkorat aktieägartillskott till BioInvent Therapeutic AB. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Kommande rapporttillfällen BioInvent avser att avge finansiella rapporter enligt följande: Bokslutskommuniké för 2002 12 februari 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00800/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00800/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar