BioInvent delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

BioInvent breddar utvecklingsprogrammet för BI-1206 med ny klinisk studie

Tredje kvartalet 2017, juli - september

 • Nettoomsättning uppgick till 7,1 (0,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 (-29) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,10) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings-verksamheten uppgick till -30 (-28).

Niomånadersrapport 2017, januari - september

 • Nettoomsättning uppgick till 31 (40) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -67 (-55) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,23) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings-verksamheten uppgick till -64 (-54) MSEK. Likvida medel per 30 september 2017 uppgick till 163 (196) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter rapportperiodens utgång

 • BioInvent och ThromboGenics NV meddelade i juli 2017 att de enats om att revidera sitt mångåriga avtal som omfattar utveckling av de nya monoklonala PlGF-antikroppsprodukterna TB-403 och THR-317. Ändringarna av det befintliga avtalet anpassas till respektive bolags strategiska ambitioner och terapeutiska fokus.
 • I september 2017 meddelade BioInvent att det japanska patentverket utfärdat ett beslut om att det anser att bolagets första patentansökan relaterat till den immunonkologiska antikroppen BI-1206 kan beviljas. Detta patent är betydelsefullt eftersom det täcker användningen av företagets läkemedelskandidat BI-1206, och liknande CD32b-antikroppar, i kombination med en CD19- eller CD20-antikropp, som t ex rituximab, för behandling av cancer eller inflammatoriska sjukdomar i vissa patientgrupper.
 • BioInvent tillkännagav i oktober 2017 att Michael Oredsson avgår som Vd för BioInvent den 31 december 2017. Michael Oredsson tillträdde som Vd för BioInvent 2013 för att omstrukturera företaget och fokusera på onkologi. Både styrelsen och Michael anser att det nu är en bra tidpunkt för en förändring av ledarskapet, då företaget alltmer övergår till att fokusera på forskning och klinisk utveckling.

Vd:s kommentar
”Under det tredje kvartalet 2017 har BioInvent påbörjat förberedelser för en klinisk prövning med BI-1206 i kombination med rituximab för att undersöka dess potential i behandling mot aggressiva former av non-Hodgkins lymfom och indolent lymfom. Vår hypotes är att BI-1206 kan förebygga utvecklingen av resistens mot rituximab, det läkemedel som idag utgör standardbehandling i dessa patientgrupper. Ett positivt utfall av denna studie, som är planerad att börja under första halvan av 2018, skulle ytterligare stärka det kommersiella intresset för vår unika antikropp BI-1206. Den nya studien kommer att ge BioInvent en möjlighet att snabbare undersöka säkerhet för den kombinerade behandlingen samt se tidiga tecken på patientrespons.

Vi är dessutom glada över att ytterligare stärka vår ledningsgrupp genom att välkomna dr Andres McAllister som vår nye Chief Medical Officer. Andres är specialistläkare i medicin och kirurgi från Universidad del Rosario (Bogotá) och har en doktorsexamen från Institut Pasteur/Université Paris. Han har forskat på immunterapi mot cancer vid Pasteurinstitutet och vid University of California, San Francisco. Andres kommer närmast från en position som Chief Scientific Officer vid Debiopharm och har tidigare haft ledande befattningar vid IDM och BioMérieux/Pierre Fabre.

Bolaget har meddelat att jag avgår som Vd för BioInvent den 31 december 2017. Utmaningarna i ett bioteknikföretag är många, men med mycket kompetenta och hängivna medarbetare har arbetet varit väldigt givande och stimulerande. Det har varit en förmån att få vara en del av organisationen, men nu behöver bolaget mer vetenskaplig kompetens i Vd-rollen. Jag kommer självklart fortsätta att följa bolaget”, säger BioInvents Vd, Michael Oredsson.
 
Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Michael Oredsson, Vd, 046-286 85 67, mobil 0707-18 89 30. Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com

 
Denna information är sådan information som BioInvent International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 8.30 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.