BioInvent delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

BioInvent slutför nyemission med starkt intresse från ansedda institutioner och specialistinvesterare

Januari – mars 2018

  • Nettoomsättning uppgick till 11 (13) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -25 (-22) MSEK.
  • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,07) SEK.
  • Likvida medel per 31 mars 2018 uppgick till 108* (216) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -106 (-10) MSEK.

*Likvida medel per 31 mars 2018 inkluderar 3,7 MSEK av den totala nettolikviden 80 MSEK från den riktade nyemissionen. Resterande nettolikvid 77 MSEK har erhållits under april 2018.

Väsentliga händelser under första kvartalet och efter rapportperiodens utgång

  • BioInvent meddelade i januari 2018 att Europapatentverket, EPO, hade utfärdat ett besked om att det avser bevilja bolaget ett patent relevant för bolagets unika funktionsbaserade plattform F.I.R.S.T.™. Närmare bestämt bygger patentet vidare på tidigare patent för F.I.R.S.T.™, och utvidgar skyddet till kombinerad användning av differentiell biopanning och high throughput-sekvenering, som Next Generation Sequencing, vid identifiering av antikroppar mot låguttryckta cellyteantigen.
  • BioInvent meddelade i mars 2018 att bolaget framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om cirka 85 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nyemissionen genererade starkt intresse från ansedda institutioner och specialistinvesterare, såsom Rhenman Healthcare Equity L/S samt IMEurope (Institut Mérieux) som inte tidigare var aktieägare i BioInvent, vilken var den största deltagaren i nyemissionen och blir en av bolagets största ägare. Bolagets två största befintliga aktieägare, van Herk Investments B.V. och Omega Fund IV, LP deltog också i nyemissionen till följd av de garantiåtaganden som dessa aktieägare lämnat.
  • I april 2018 meddelade BioInvents partner ThromboGenics initiala data från en fas l/ll, enkelblindad multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av två dosnivåer av THR-317 för behandling av diabetiskt makulaödem. ThromboGenics meddelade initiala data för den anti-VEGF-behandlingsnaiva gruppen (n = 40) till dag 90; 30 dagar efter den sista intravitreala (IVT) anti-PlGF-administreringen. Primärt fokus för denna studie var säkerhet. THR-317 var väl tolererad. Ingen dosbegränsande toxicitet eller relevanta biverkningar rapporterades för någon dosnivå.
  • BioInvent meddelade i april 2018 att dr Martin Welschof utsetts till ny vd och koncernchef. Martin har en bred internationell erfarenhet från ledande befattningar inom bioteknikindustrin, inklusive Director of Technology för Axaron Bioscience AG, Heidelberg, Tyskland och vd för Affitech A/S (Nasdaq Copenhagen). Han är för närvarande vd för Opsona Therapeutics, baserat i Dublin, Irland. Dessutom har han en stark vetenskaplig bakgrund inom området för antikroppsteknologi.

Vd:s kommentar
”Ett antal ansedda institutioner och
specialistinvesterare har visat starkt intresse för BioInvents forskning och immunonkologiska pipeline, och vi har därför nyligen kunnat slutföra en riktad nyemission om totalt cirka 85 miljoner kronor före transaktionskostnader. Vi får därigenom bättre förutsättningar att utöka den kliniska utvecklingen av vår ledande antikropp BI-1206, som utvecklas för att erhålla bättre resultat av behandling med rituximab och övervinna resistens mot rituximab. Vi kan dessutom gå vidare med pipelineprojekt som vi utvecklat i egen regi eller inom ramen för partnersamarbeten.

När det gäller vår kliniska portfölj fokuserar vi för närvarande på att underlätta start av en ny klinisk studie av BI-1206 i patienter med hematologisk cancer. Vi avser att inleda studien under årets andra kvartal. Studien utgör ett komplement till den studie som för närvarande bedrivs av CRUK, och kommer att ge BioInvent bättre möjligheter att studera säkerhet och effekt av BI-1206 i kombination med rituximab – det bästa behandlingsalternativet för denna patientgrupp.

Under det gångna kvartalet har ThromboGenics meddelat att man erhållit lovande initiala data från en fas I/II-studie med THR-317, en läkemedelskandidat för behandling av diabetiskt makulaödem. ThromboGenics bär alla kostnader för utvecklingen av THR-317 inom indikationer som inte rör onkologi och BioInvent har rätt till fem procent av projektets ekonomiska värde. 

BioInvent är en ledande aktör inom immunonkologi, och har befäst denna position ytterligare genom en artikel som publicerades i mars i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cancer Cell. Där presenterade vi tillsammans med forskare vid University College i London nya resultat om verkningsmekanismen för den kliniskt validerade anti-CTLA-4-antikroppen ipilimumab (Vargas m.fl., Cancer Cell, 2018 https://doi.org/10.1016/j.ccell.2018.02.010). Resultatet visar att FcgR-beroende mekanismer är associerade med behandlingssvar av ipilimumab hos människan, vilket indikerar att Treg-eliminering bidrar till ipilimumabs kliniska aktivitet, och stöder tesen att målinriktad leverans till tumören av Treg-eliminerande anti-CTLA-4-antikroppar (exempelvis genom antikroppskodande onkolytiska virus) kan vara en bra strategi för att optimera effekt och tolerans av anti-CTLA-4. Vårt samarbetsprogram med Transgene kring onkolytiska virus som kodar för anti-CTLA-4-antikroppar syftar till att åstadkomma just detta, förutom virusmedierad lys av tumörceller och utlösandet av immunaktiverande ”larmsignaler”. Att bygga in våra anti-CTLA-4-antikroppar i Transgenes virusvektor kan potentiellt resultera i nya effektiva och väl tolererade behandlingar för en rad cancersjukdomar.

Rekryteringen av en ny vd till BioInvent har nu framgångsrikt slutförts, och jag är glad över att kunna hälsa dr Martin Welshof välkommen ombord. Martin har en bred internationell erfarenhet som företagsledare i biotekniksektorn, och har också erfarenheter av antikroppar såväl på affärssidan som på forskningssidan - en gedigen bakgrund för att leda våra ansträngningar att utveckla företaget, ingå nya partnerskap och höja BioInvents marknadsprofil”, säger Björn Frendéus, tillförordnad vd för BioInvent.

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Björn Frendéus, tillförordnad vd, 046-286 25 45, mobil 0708-11 25 45. Rapporten finns även tillgänglig på www.bioinvent.com.
   

Denna information är sådan information som BioInvent International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl 8.30 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.