BioInvent och Transgene utvecklar ny behandling mot solida tumörer baserad på nästa generations onkolytiska virus och anti-CTLA-4-antikroppar

Lund, Sverige och Strasbourg, Frankrike – 6 december 2017 – BioInvent International AB (OMXS: BINV), inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling och Transgene (Euronext Paris: TNG), ett bolag som designar och utvecklar virus-baserade immunterapier, tillkännager att de har ingått ett samarbete för att utveckla nästa generations onkolytiska viruskandidater (OV-kandidater) som kodar för antikroppar mot den validerade målstrukturen CTLA-4 – eventuellt i kombination med fler transgener – som kan användas i behandling av olika solida tumörer.  

Enligt avtalsvillkoren kommer Transgene att bidra med sin OV-design, sin tekniska expertis samt sitt optimerade Vacciniavirus som kommer från plattformen Invir.IOTM. Dessa onkolytiska virus är utvecklade för att direkt och selektivt tillintetgöra cancerceller genom att viruset replikerar inuti cancercellen (onkolys). Onkolys är viktig eftersom den inducerar immunrespons mot tumörer (s.k. immunogen celldöd) Dessutom möjliggör virusreplikeringen frisättning av ”terapeutiska molekyler” som bärs i virusets genom och som har utvecklats speciellt för att attackera tumören.

I samarbetet kommer BioInvent att bidra med sin expertis inom cancerbiologi och antikroppar samt med anti-CTLA-4-antikroppssekvenser, som har tagits fram med hjälp av bolagets egna n-CoDeR®/F.I.R.S.T.TM-plattformar. Dessa antikroppssekvenser kommer att införas i Transgenes virala vektorer från Invir.IOTM . Lokal produktion och frisättning från virusinfekterade cancerceller av anti-CTLA-4-antikropparna förväntas förstärka anti-cancer effekten genom effektiv modulering av mikromiljön i tumören och förstärkning av tumörens immunkompetens.  

Genom att föra in BioInvents anti-CTLA-4-antikroppssekvens i Transgenes förbättrade vacciniavirus bör effekten av denna potenta checkpoint-hämmare kunna optimeras, samtidigt som biverkningar - som ses vid systemisk administrering av anti-CTLA-4 antikroppar - minimeras. Denna nya OV-produkt har också potential att bli signifikant mer effektiv än om dessa båda produkter ges samtidigt men var för sig; Transgene har tidigare tagit fram prekliniska data som visar att ett onkolytiskt vacciniavirus som kodar för en checkpoint-hämmare uppvisade bättre total överlevnad i djurmodeller jämfört med att administrera det onkolytiska viruset och checkpoint-hämmare samtidigt men var för sig.

Kostnaderna för forskning och utveckling inom samarbetet, liksom de intäkter och royalties från kandidater som genererats som ett resultat av samarbetet, kommer att delas lika. 

Philippe Archinard, PhD, styrelseordförande och VD för Transgene, kommenterade: ”Vi ser fram emot att påbörja vårt första, spännande samarbete med BioInvent. Vi tror att nästa generation multifunktionella onkolytiska virus från vår Invir.IOTM  plattform, förstärkta med målinriktade, immunmodulerande antikroppar som de utvecklade av BioInvent, kan ge patienter möjlighet till bättre behandling. Utifrån de starka prekliniska data vi har tagit fram förväntar vi oss att den nya OV-produkten kommer att ge en väsentlig förbättring av total överlevnad och en förbättrad biverkningsprofil jämfört med administrering av onkolytiskt virus och immun-checkpoint-hämmare separat.” 

Michael Oredsson, VD för BioInvent, kommenterade avtalet: ”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage detta första samarbete med Transgene, vilket kommer att göra det möjligt för oss att till fullo utnyttja vår expertis inom cancerantikroppsbiologi och immunonkologi. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Transgene för att ta fram onkolytiska virus som kan uttrycka immunmodulerade antikroppar i tumören och på så sätt förstärka deras effekt och förbättra biverkningsprofilen. Vi är övertygade om att dylika nästa generations onkolytiska virus kan bidra till stora framsteg i behandlingen av solida tumörer.” 

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikropparför cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en omfattande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com.   

Om Transgene  
Transgene S.A. (Euronext: TNG), en del av Institut Mérieux, är ett börsnoterat franskt biotech-bolag som fokuserar på design och utveckling av riktade immunterapier för behandling av cancer och infektionssjukdomar. Transgenes program använder sig av viral vektorteknik med målet att indirekt eller direkt döda infekterade celler eller cancerceller. Bolagets ledande program i klinisk fas är: TG4010, ett terapeutiskt vaccin mot icke-småcellig lungcancer, Pexa-Vec, ett onkolytiskt virus mot levercancer och TG4001, ett terapeutiskt virus mot HPV-positiva huvud- och halscancrar. Bolaget har flera andra program i klinisk och preklinisk utvecklingsfas, inklusive, TG1050 (kronisk hepatit B) och TG6002 (solida tumörer). Transgene har sin bas i Strasbourg, Frankrike och har ytterligare verksamhet i Lyon, samt ett joint venture i Kina. Ytterligare information om Transgene finns på www.transgene.fr

Invir.IOTM är ett varumärke tillhörande Transgene.
Följ oss på Twitter: @TransgeneSA   

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent                                                              Mediakontakt
Michael Oredsson Citigate Dewe Rogerson
President and CEO David Dible / Marine Perrier
+46 (0)46 286 85 67 + 44 (0)20 7638 9571
michael.oredsson@bioinvent.com bioinvent@citigatedr.co.uk 
transgene@citigatedr.co.uk  
Transgene
Lucie Larguier
Director Corporate Communications & IR
+33 (0)3 88 27 91 04
investorrelations@transgene.fr


BioInvent International AB (publ) 
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com 
www.bioinvent.com 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2017 kl. 18:00 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar