BioInvents partner Oxurion rekryterar första patienten i en klinisk fas 2-studie som utvärderar THR-317 för behandling av idiopatisk MacTel 1

Lund, Sverige – 20 september 2018 – BioInvent International AB:s (OMXS: BINV) partner Oxurion (tidigare ThromboGenics) rapporterar idag att bolaget har rekryterat den första patienten i en öppen fas 2-multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av intravitreal THR-317, en antikropp mot PIGF (human placental tillväxtfaktor), för behandling av makulär telangiektasi typ 1 (MacTel 1).

MacTel 1 är en ovanlig sjukdom som drabbar gula fläcken och som kan leda till synnedsättning. Det finns i dagsläget ingen botande eller effektiv behandling av MacTel 1. Denna fas 2-studie (THR-317-003 - NCT03669393) planerar att rekrytera 10 patienter med makulaödem orsakad av MacTel 1.

Under 2017 erhöll Oxurion fullt och exklusivt ägande över THR-317 för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer som inte rör onkologi. I utbyte är BioInvent berättigat till fem procent av programmets ekonomiska värde.

För mer information, se Oxurions pressmeddelande från den 20 september 2018 (www.oxurion.com).

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program är BI-1206, för närvarande i fas 1/2 mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO                                  
Hans Herklots, LifeSci Advisors     
046-286 85 50   +41 79 598 71 49  
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com
 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2018 kl. 7.30 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar