Ordinarie bolagsstämma i BioInvent International AB

Ordinarie bolagsstämma i BioInvent International AB På BioInvents bolagsstämma informerade VD Svein Mathisen om utvecklingen för BioInvent. Presentationen fokuserade till stor del på bolagets affärsstrategi där utvecklingen av egna läkemedelskandidater är avgörande för ett optimalt utnyttjande av bolagets samlade kunskap och teknik. VD Svein Mathisen beskrev år 2002 som ett år då bolagets fokus allt mer inriktades på utvecklingen av egna antikroppsbaserade läkemedel, bolaget arbetar för närvarande intensivt med projekt inom HIV, åderförkalkning samt cancer. Vidare beskrev Svein Mathisen BioInvents affärsstrategi som i korthet går ut på att kombinera tre olika projektformer, försäljning av utvecklingstjänster, utvecklingssamarbeten samt egna läkemedelsutvecklingsprojekt. Denna affärsmodell ger på kort sikt marknadsnärvaro, löpande intäkter tillsammans med ytterligare kunskap och erfarenhet genom deltagande i många olika läkemedelsutvecklingsprojekt. Delägande i ett flertal olika produkter ger dessutom möjlighet till en långsiktig värdetillväxt. Bolagsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Vidare beslutade stämman att den ansamlade förlusten om 166,174 Tkr skall täckas genom nedsättning av överkursfonden och att ingen utdelning skall utgå för 2002. Bolagsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och omvalde samtliga styrelseledamöter Per-Olof Mårtensson (ordf), Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Björn Nilsson, Svein Mathisen, Björn Ogenstam och Kenth Petersson. Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med tillhopa 690.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens beslut. Stämman beslutade vidare enligt styrelsens förslag om ett incitamentsprogram. Programmet innebär att BioInvent kommer att utge högst 300.000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i BioInvent som ger rätt att under tiden 1 januari - 30 april 2007 nyteckna motsvarande antal aktier i BioInvent för en teckningskurs som bestäms den 30 april 2003. Slutligen utsågs en nomineringskommitté, bestående av styrelsens ordförande (sammankallande) samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september varje räkenskapsår. Nomineringskommitténs uppgift skall vara att inför kommande ordinarie bolagsstämmor framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelsearvoden samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Bolagsstämman röstade mot förslaget att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. -- SLUT -- För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen Jonas Källmén President and CEO CFO Tel: 046-286 85 67 Tel: 046-286 38 12 Mobil: 0708-97 82 13 Mobil: 0708-77 48 07 E-mail: E-mail: sm@bioinvent.com jkn@bioinvent.com Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Företaget har spjutspetskunskap inom utveckling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. Företagets teknikplattform kommersialiseras genom ett flertal samarbetsavtal med internationella läkemedels- och bioteknikföretag. En hörnsten i BioInvents erbjudande är det patentsökta biblioteket med humana antikroppsgener, n-CoDeR(TM). Det är en samling av mer än 10 miljarder funktionella antikroppsgener som är redo att screenas mot önskvärda antigener. n-CoDeR(TM) har framgångsrikt använts för att isolera antikroppar mot ett antal antigen, inklusive peptider, proteiner och kolhydrater. Genom en cGMP-certifierad anläggning har BioInvent levererat monoklonala antikroppar och andra rekombinanta proteiner till världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag för terapeutisk användning sedan 1988. Den cGMP-certifierade produktionsanläggningen är utformad för att uppfylla FDAs och EUs regler från tidig klinisk utveckling till kommersiell produktion. Idag bedrivs verksamhet på forskningsbyn Ideon i Lund med 130 medarbetare. Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01580/wkr0002.pdf

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar