Årsredovisning för perioden 1999-01-01 - 1999-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1999-01-01 - 1999-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Biolight International AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för perioden 1999-01-01-1999- 12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I Biolight-koncernen ingår Biolight International AB (i det följande kallat Bolaget) och det helägda dotterbolaget Biolight Patent Holding AB. Biolight International AB är dotterbolag till Skagsudde AB. Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som baserat på de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus utvecklar behandlingsmetoder och system för effektiv, smärtfri och säker behandling av främst kroniska sår och inflammatoriska tillstånd. Bolagets aktier är noterade på Stockholm Börsinformations (SBI) lista. Redogörelse för året 1999 Verksamhet Bolagets verksamhet har under 1999 huvudsakligen varit inriktad på att - vetenskapligt dokumentera och bevisa metodens medicinska effekter för att möjliggöra att Biolight® ska bli en etablerad behandlingsform inom den traditionella sjukvårdssektorn - vidareutveckla både behandlingsmetod och behandlingsutrustning för att dessa skall uppfylla internationella marknads- och registreringskrav - utveckla och implementera ett omfattande kvalitetssystem inför kommersialiseringen av Biolight® Genom licensiering av Biolight® till kvalificerade terapeuter bedriver även bolaget en kommersiell verksamhet i begränsad omfattning inom den svenska s k alternativvården. Organisation Inför den förestående kommersialiseringen av Biolight® har organisationen förstärkts ytterligare under 1999. En person med gedigen erfarenhet inom affärsutveckling och marknadsföring i internationell läkemedelsindustri har anställts som vVD med ansvar för motsvarande områden för Biolight. Avsikten är att kommersialiseringen skall ske i samarbete med en internationell partner. En konsult inom kvalitetscertifiering och kvalitetsstyrning har under året knutits till Bolaget och samordnat det interna kvalitetsarbetet samt utfört kvalitetskontroll av Bolagets underleverantörer. Bolaget har etablerat samarbeten i ett nätverk av konsulter och specialister och kan genom sin beställarkompetens upphandla de resurser som erfordras för att driva utvecklingsarbetet i planerat tempo. Viktiga händelser efter årets slut Biolight har i februari månad år 2000 beslutat att öka aktiviteterna inom området rehabilitering av idrottsskador, Biolight Physiotherapeutic Care. Ett prövningsprogram på ett tyskt idrottscenter med deltagande av ett antal elitidrottare startades under februari månad. Vetenskapliga resultat och forskningsprogram Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal indikationsområden med sårläkning i centrum. Under 1996-97 genomfördes en Fas II-studie på läkning av grad II trycksår vid Huddinge sjukhus. Prövningen som omfattade 74 patienter visade att läkningstiden för såren i genomsnitt förkortades med 35% i den behandlade gruppen jämfört med kontrollgruppen. Under 1998-99 genomfördes en Fas III-studie avseende läkning av trycksår, BL-030. Studien som utfördes enligt GCP-standard på nio centra i Sverige och Danmark. Den omfattade 87 patienter med grad II-sår och 77 patienter med grad III-sår. Studien färdigställdes och redovisades i september 1999. Beträffande grad II-såren uppvisade de Biolight®- behandlade patienterna i denna prövning samma läkningsmönster och reduktion av tid till läkning som i den tidigare Fas II-prövningen. Patienterna i Fas III-studien hade emellertid en sämre allmänstatus än de som ingick i Fas-II prövningen och spridningen av resultaten i placebogruppen blev större än beräknat. Antalet patienter i båda grupperna kom därför att bli för litet för att skillnaden mellan grupperna skulle kunna säkerställas statistiskt. Under fjärde kvartalet 1999 startades därför en ny studie på trycksår, BL-034. Denna prövning görs enbart på grad II-sår och enligt samma förutsättningar som den tidigare studien BL-030. Avsikten är att utföra en ny statistisk analys (META-analys) på det sammanlagda materialet. Prövningen BL-034 och analysen av det sammanlagda materialet beräknas färdigställas under tredje kvartalet år 2000. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 Ett omfattande projekt för kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 inleddes i början av 1999. Projektet har även omfattat bolagets underleverantörer. Processen löper enligt plan och beräknas vara slutförd under andra kvartalet år 2000. Produktutveckling Utvecklingsarbetet med den nya generationen behandlingssystem, som skett i samarbete med SIGMA Design & Development AB, har avslutats under året. Systemet och dokumentationen är nu föremål för granskning och prövning för att alla erforderliga tillstånd skall erhållas. Den första versionen av systemet Biolight® WCD (Wound Care Device) är främst avsedd för behandling av kroniska sår och tandlossningssjukdomar. För att möjliggöra enklast tänkbara användning i varierande vårdsituationer, allt ifrån slutenvård till vård i hemmet, kommer utvecklingsarbete att fortlöpande bedrivas. Patent För att successivt förbättra system, metod och patentskydd bedriver Biolight ett löpande utvecklingsarbete beträffande metoden och behandlingssystemet. Nya ideér utvärderas och prövas systematiskt och när det befinns lämpligt utarbetas nya patentansökningar. Under året har ytterligare ett patent erhållits. Bolaget har nu beviljats totalt fyra patent i Sverige och två i USA. Patenten löper till mellan 2014 och 2016. Internationella ansökningar avseende dessa patent har inlämnats, främst avseende EU-länderna, USA, Japan och Kina. Baserat på det nya behandlingssystemet har fem nya patentansökningar utarbetats och inlämnats till patentmyndigheten. Avtal om tillverkning av Biolight® WCD Avtal, beträffande produktion av den nya utrustningen, lagerhållning och distribution till kund, har träffats med Amersham Pharmacia Biotech AB, Umeå. Leverans av de första 100 utrustningarna beräknas till första kvartalet 2000. Utestående teckningsoptioner Bolagsstämman i maj 1999 beslutade att uppta ett förlagslån och utge ett skuldebrev med avskiljbara teckningsoptioner till bolagets VD, Christer Wallin. Optionerna ger rätt att teckna 400 000 aktier av serie B. Den totala utspädningseffekten av optionerna uppgår till ca 0,8 % av kapitalet och ca 0,2 % av rösterna. Resultat och likviditet Koncernen Försäljningen uppgick under 1999 till 0,9 MSEK (0,8 MSEK). Rörelsens kostnader uppgick 1999 till -15,2 MSEK (-10,9 MSEK). Investeringarna uppgick under året till 0,7 MSEK (1,1 MSEK). Koncernens resultat efter skatt 1999 uppgick till en förlust på -13,6 MSEK (-13,5 MSEK). 1998 belastades resultatet med emissionskostnader om -4,0 MSEK. Det försämrade kassaflödet härrör uteslutande från den ökande satsningen på forsknings- och utvecklingsverksamhet i kliniska prövningar samt utveckling av ny behandlingsutrustning. De likvida medlen uppgick per 1999-12-31 till 16,9 MSEK (38,1 MSEK). Moderbolaget Försäljningen uppgick under 1999 till 0,9 MSEK (0,8 MSEK). Bolagets egna resurser har under året varit fortsatt inriktade på att initiera och samordna kliniskt prövningsarbete samt att utveckla och kvalitetssäkra behandlingsmetod och behandlingsutrustning. Rörelsens kostnader uppgick 1999 till -15,2 MSEK (-10,7 MSEK). Investeringarna under året uppgick till 0,7 MSEK (1,2 MSEK). Moderbolagets resultat före skatt 1999 uppgick till en förlust på -13,6 MSEK. Förlusten för räkenskapsåret 1998 uppgick till -13,4 MSEK, varav emissionskostnader utgjorde -4,0 MSEK. De likvida medlen uppgick per 1999-12-31 till 16,8 MSEK (37,9 MSEK). Förslag till resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten -39 936 TSEK överförs i ny räkning. Koncernens ansamlade förlust uppgår till -40 076 TSEK. Ingen avsättning till bundna reserver erfordras. Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande notförteckning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/31/20010831BIT00930/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/31/20010831BIT00930/bit0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat