Bolagsstämma i Biolight International AB

Bolagsstämma i Biolight International AB 000504 Vid ordinarie bolagsstämma i Biolight International AB den 4 maj 2000, valdes följande styrelse: Hans Larsson Omval Tord Bergstedt Omval Birgit Gidlund Larsson Omval Claes Holmberg Omval Akbar Seddigh Omval Håkan Sjunnesson Omval Rolf Thiberg Omval Christer Wallin Omval Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen skall tillföra bolaget en emissionslikvid om högst 40 MSEK. Stämman beslöt att emittera ett skuldebrev om 1 000 kronor med avskiljbara teckningsoptioner till det av Ludmila Enquist och Johan Enquist ägda bolaget Rytmen AB. Optionerna ger rätt att teckna högst 50 000 aktier av serie B. Priset för skuldebrevet med tillhörande optioner skall vara 50 500 kronor. Optionerna ger rätt att teckna nya aktier under perioden 2001-05-31 - 20003-05-31 till en lösenkurs om 10,28 kronor per aktie. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Hans Larsson till styrelsens ordförande. Danderyd den 5 maj 2000 Styrelsen för Biolight International AB (publ) För ytterligare information kontakta; Christer Wallin, VD Biolight International AB, tel 08-622 52 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20010607BIT01430/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20010607BIT01430/bit0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar