Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2000

Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2000 · En kontrollerad studie på patienter med tandköttsinflammation (gingivit) har färdigställts och visar mycket bra resultat. Graden av inflammation (gingivalindex) reducerades väsentligt hos patienter som behandlades med Biolight®, jämfört med placebobehandlade patienter. Skillnaderna mellan grupperna är statistiskt säkerställda. · Den pågående fas III-studien, BL 034, avseende läkning av trycksår grad-2, har i dagsläget 37 patienter inkluderade. På grund av ett försenat godkännande från myndigheterna, har starten av studien bli fördröjd med c:a två månader. Studien beräknas vara slutförd under 4:e kvartalet 2000. · De första 10 maskinerna Biolight® WCD (Wound Care Device) levererades i slutet av mars, från Amersham Pharmacia Biotech AB i Umeå. Maskinerna genomgår nu sluttest på Semco och beräknas bli godkända enligt MDD 93/42/EEC under 2:a kvartalet 2000. · Processen för kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 som inleddes i början av år 1999, löper enligt plan. · Patent angående sårläkning erhölls den 19 februari 2000, i Kina. · Positiv feedback från tyska idrottscentra angående rehabilitering av akuta idrottsskador. · I syfte att upprätta samarbete avseende distribution inom sårvårdssektorn har samtal med ett antal internationella bolag inletts. · Bolagets fokus under 2000 År 2000 blir ett viktigt år för Biolight då vi kommer att starta kommersialiseringen av behandlingssystemet - Biolight®. Avsikten är att huvuddelen av marknadsföring, försäljning, utbildning och distribution skall ske i samarbete med internationella partner. Intresset för ljus och elektromagnetisk energi i samband med behandling av patienter kommer säkerligen att fortsätta att öka. Genom att satsa på våra kärnkompetensområden, öka våra resurser och vårt tempo i utveckling och verifiering av behandlingsprogram för prioriterade behandlingsområden skall vi öka försprånget till potentiella konkurrenter. För att finansiera en snabb kommersialisering och samtidigt öka utvecklingstakten kommer vi under år 2000 att behöva ytterligare eget kapital. För att starta processen med att säkerställa distribution inom området kroniska sår, Biolight® Wound Care, har inledande möten genomförts med ett antal internationella bolag inom sårvårdssektorn. Organisation Ingen ytterligare personal har anställts under perioden. Vetenskapliga resultat och forskningsprogram BL-032, Gingivit En dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie på patienter med gingivit har genomförts på 5 kliniker i Stockholmsregionen. I studien har 86 patienter med gingivit inkluderats. Syftet med studien var att studera effekter av behandling med Biolight® på tandköttsinflammation. Studien som nu färdigställts visar mycket bra resultat. Inflammationsgraden hos patienter behandlade med Biolight® reducerades mer, jämfört med placebobehandlade patienter. Skillnaden mellan grupperna är statistisk signifikant (p?0,035). Studien visar också att förbättringarna efter behandling med Biolight® blir större ju mer uttalad inflammationen är. Vidare analys av studieresultatet pågår och en vetenskaplig rapport kommer att presenteras under andra halvåret 2000. BL-034, Trycksår grad 2 Starten av fas III-studien BL 034, avseende läkning av trycksår grad-2, har på grund av ett försenat godkännande från myndigheterna, blivit fördröjd med c:a två månader. Alla sex ingående prövningscentra har inkluderat patienter. Till och med vecka 18, har 37 patienter inkluderats. Kvalitetscertifiering Processen för kvalitetscertifiering enligt ISO 9001, ett arbete som inleddes i början av 1999, går nu in i en slutfas. Lloyd´s Register Quality Assurance, vår s.k. "notified body", har genomfört första delen av revisionen. Utfallet av revisionen var mycket tillfredsställande. Arbetet med att säkerställa och validera bolagets kvalitetssystem löper enligt plan och revisionsarbetet beräknas vara slutförd under andra kvartalet 2000. Patent Den 19 februari 2000, erhöll bolaget patent angående sårläkning i Kina. Bolaget har nu beviljats totalt fyra patent i Sverige, två i USA och ett i Kina. Patenten löper till mellan 2014 och 2016. Internationella ansökningar avseende dessa patent har inlämnats, främst avseende EU-länderna, USA, Japan och Kina. Baserat på det nya behandlingssystemet har fem nya patentansökningar utarbetats och inlämnats till patentmyndigheten. Tillverkning av Biolight® WCD De första 10 maskinerna Biolight® WCD (Wound Care Device) levererades i slutet av mars, från Amersham Pharmacia Biotech AB i Umeå. Maskinerna genomgår nu sluttest på Semco och beräknas bli godkända enligt MDD 93/42/EEC under 2:a kvartalet 2000. Biolight® Physiotherapeutic Care Biolight beslutade i februari 2000, att öka aktiviteterna inom området rehabilitering av idrottsskador, Biolight® Physiotherapeutic Care. I februari startades ett prövningsprogram för elitidrottare i samarbete med "Kienbaum Sportzenter" i Berlin. Motsvarande samarbete har startats på ytterligare ett tyskt idrottscenter - "Olympia Stütz Punkt Berlin". Feedback från behandlande läkare och terapeuter säger att man har erhållit "mycket goda resultat på akuta skador". Resultat, kassaflöde och likviditet Försäljningen under första kvartalet uppgick till 182 TSEK (220). Rörelsens kostnader uppgick under första kvartalet till -3 250 TSEK (-2 706). Periodens resultat uppgick till en förlust på -2 967 TSEK (-2 233). Investeringarna under första kvartalet uppgick till 223 TSEK (448). De likvida medlen uppgick per 2000-03-31 till 11 648 TSEK (34 337). Per 1999-12-31 uppgick de likvida medlen till 16 935 TSEK. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Halvårsrapport 2000 den 25 augusti 2000 Kvartalsrapport för 3:e kvartalet 2000 den 6 november 2000 Danderyd 2000-05-04 Styrelsen i Biolight International AB Biolight International AB är ett medicintekniskt företag, med produkter baserade på biologiska effekter av pulserande, monokromatiskt ljus. Biolight utvecklar ett system för effektiv, smärtfri och säker behandling av främst kroniska sår och inflammatoriska tillstånd. Biolightaktien är noterad på Stockholm Börsinformations (SBI) lista. Resultaträkning Koncernen Jan- mars Helår Belopp i TSEK 2000 1999 1999 Rörelsens intäkter 182 220 936 Rörelsens kostnader Handelsvaror -49 -32 -139 Övriga externa kostnader -1 593 -1 583 -9 324 Personalkostnader -1 388 -849 -4 719 Avskrivning av anläggningstillgångar -220 -242 -1 018 Övriga rörelsekostnader - - -9 Rörelseresultat -3 068 -2 486 -14 273 Resultat från finansiella poster 101 253 704 Resultat före skatt -2 967 -2 233 -13 569 Skatt - - 2 Periodens resultat -2 967 -2 233 -13 567 Balansräkning Belopp i TSEK 2000-03-1999-03- 1999-12- 31 31 31 Immateriella anläggningstillgångar 1 686 2 204 1 710 Materiella anläggningstillgångar 808 852 781 Pågående projekt 18 743 9 358 16 916 Övriga omsättningstillgångar 1 027 1 018 1 849 Likvida medel 11 648 34 337 16 935 Summa tillgångar 33 912 47 769 38 191 Eget kapital 32 370 46 460 35 337 Avsättningar 4 6 4 Kortfristiga skulder 1 538 1 303 2 850 Summa eget kapital och skulder 33 912 47 769 38 191 Kassaflödesanalys Koncernen Jan- mars Helår 2000 1999 1999 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -2 967 -2 233 -13 569 Justeringar för poster som inte ingår 220 242 1 029 i kassaflödet -2 747 -1 991 -12 540 Betald skatt - - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -2 747 -1 991 -12 540 Kassaflöde från förändringar i -2 317 -1 351 -8 193 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande -5 064 -3 342 -20 733 verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella och immat. -223 -448 -669 anläggningstillgångar Kassaflöde från -223 -448 -669 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Emission av skuldebrev förenat med - - 212 avskiljbara op.rätter Amortering av skulder - - -2 Kassaflöde från 0 0 210 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -5 287 -3 790 -21 192 Likvida medel vid periodens början 16 935 38 127 38 127 Likvida medel vid periodens slut 11 648 34 337 16 935 Nyckeltal Antal aktier vid periodens slut 52 073 52 073 52 073 (tusental) Antal utestående teckningsoptioner 400 - 400 (tusental) Resultat per aktie -0,06 -0,04 -0,26 Räntabilitet på eget kapital neg. neg. neg. Räntabilitet på sysselsatt kapital neg. neg. neg. Soliditet 95,5% 97,3% 92,5% Eget kapital per aktie, SEK 0,62 0,89 0,68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00670/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar