Beslut vid ordinarie bolagsstämma

Beslut vid ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma vid BioPhausia AB har idag gett styrelsen bemyndigande att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av serie A eller B, om högst 10.000.000 aktier à nominellt 2 kronor och 50 öre. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot såväl kontant betalning som betalning genom apport. Bolagets VD Ernst Feldtström presenterade riktlinjerna för BioPhausias framtida utveckling innebärande: * Fokusering på RescueFlow®. * Fortsatt satsning på forskning och utveckling. * Förvärv av företag och produkter. * Bildande av allians av fristående företag för marknadsföring av läkemedel i Europa. Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja Bengt Gerdin, Klas Gustafsson, Ulf Holmström, Gösta Jonsson samt Claes Thulin. Stämman beslutade vidare att till nomineringskommittén avseende 2001 års ordinarie bolagsstämma välja Per Johan Björnstedt, Erik Salén samt Leif Lövgren. Uppsala den 4 maj 2000. För mer information kontakta: Ernst Feldtström, VD, BioPhausia, tel . 018- 34 99 00 eller 0708-400418. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01290/bit0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar