Delårsrapport januari-mars 2000

Delårsrapport januari-mars 2000 * Distributionsavtal för RescueFlow@ * Riktad emission till AB Traction * Skandia konverterar B-aktier till A-aktier. * Soili Longsén utsedd till ny VD * Ordinarie bolagsstämma gav styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission. * Koncernens resultatet för perioden uppgick till - 5 939 tkr (-9 285 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 2 499 tkr (6 570 tkr) Distributionsavtal för RescueFlow@ Verksamheten har under perioden fokuserats på förhandlingar med blivande distributörer i de länder RescueFlow© är godkänt. Detta har resulterat i att BioPhausia har tecknat avtal med Laboratoires Belamont, Frankrike, avseende försäljning av RescueFlow®. Laboratoires Belamont ingår i Cider Santé Group, som är en av de ledande läkemedelsorganisationerna i Frankrike och de fransktalande länderna i Afrika. Avtalet omfattar Frankrike, 24 länder i Afrika och ytterligare 9 territorier som lyder under franskt styre. Ytterligare avtal är under förhandling. Riktad emission till AB Traction Industrifondens fordran på BioPhausia på 10 MSEK övertogs den 1 januari 2000 av AB Traction. Vi en extra bolagsstämma den 25 februari konverterades denna fordran till aktier. AB Traction erhöll i och med detta 1.228.500 aktier, motsvarande 12.2 % av aktiekapitalet. Skandia konverterar B-aktier till A-aktier Skandia konverterade i januari sina B-aktier till A-aktier med full rösträtt. Skandias innehav motsvarar efter detta 11,9 % av aktier och röster. Bemyndigande till styrelsen avseende nyemission Ordinarie bolagsstämma den 4 maj har gett styrelsen bemyndigande att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av serie A eller B, om högst 10.000.000 aktier à nominellt 2 kronor och 50 öre. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot såväl kontant betalning som betalning genom apport. Ny VD Den nya marknadsinriktade organisationen har börjat arbeta under perioden. Soili Longsén tillträdde som vice VD den 25 februari och har från och med 4 maj efterträtt Ernst Feldtström som VD. Antalet anställda per den 31 mars var 10 (17). Koncernens resultat Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -5 473 tkr (-9 236 tkr). De totala avskrivningarna 477 tkr (804 tkr) har fördelats på funktionerna. Forsknings och utvecklingskostnaderna uppgick till 2 499 tkr(6 570 tkr). Av forsknings och utvecklingskostnaderna utgjordes 170 tkr (655 tkr) av avskrivningar. Finansiell ställning och investeringar Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 20 580 tkr. (15 902 tkr). Soliditeten var 53,6% (59,3%). Några investeringar i anläggningstillgångar har ej skett under perioden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00280/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00280/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar