Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 Genombrott för RescueFlow® i Europa Distributionsavtal i Frankrike, Tyskland och Israel RescueFlow® ger ökad överlevnad vid akut blodförgiftning Studie av RescueFlow® inom kirurgi visar goda resultat BioPhausia har förvärvat distributionsrättigheten till Haemopressin® BioPhausias dotterbolag, GlycoVisc, har förvärvat exklusiv licensrätt till patent Styrelsen har beslutat om nyemission Koncernens resultat för perioden uppgick till -17 693 tkr (-19 280 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till - 8 821 tkr (-14 368 tkr) Genombrott för RescueFlow® i Europa Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset har inkluderat RescueFlow® i sina rutiner för prehospitalt bruk, dvs vården i ambulanser och helikoptrar innan patienten får vård på sjukhus. Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset blir därmed viktiga referenscentra för en bredare internationell användning av RescueFlow®. Detta ses som ett stort framsteg för BioPhausia. Distributionsavtal för RescueFlow® klara i Frankrike, Tyskland och Israel I Frankrike har BioPhausia tecknat avtal med Laboratoires Belamont, avseende försäljning av RescueFlow®. Laboratoires Belamont ingår i Cider Santé Group som är en av de ledande läkemedelsorganisationerna i Frankrike och de fransktalande länderna i Afrika. Avtal har även skrivits med två underdistributörer i Tyskland; BioQuest GmbH och InnoPharm GmbH, som ansvarar för olika marknadssegment. I Israel, som är en strategiskt viktig marknad för BioPhausia har avtal slutits med Genmedix Limited, som ingår i Merck-koncernen. RescueFlow® ökar överlevnaden i tidig fas av blodförgiftningschock Resultat från två oberoende studier av RescueFlow® för behandling av akut blodförgiftning(sepsis) har nyligen presenterats av två svenska forskargrupper. Resultaten är ytterligare ett framsteg i BioPhausias program för vidareutveckling av RescueFlow®. I båda studierna konkluderas att volymersättning med HSD (Hypertonic Saline Dextran) effektivt förbättrar central och regional cirkulation. Detta tillsammans med en förbättrad genomblödning av vitala organ är den sannolika orsaken till den förbättrade överlevnaden. BioPhausia visar positivt resultat från kirurgistudie med RescueFlow® BioPhausia har slutfört en studie i Tyskland av RescueFlow® inom kirurgi. Man har jämfört RescueFlow® med befintliga läkemedel vid öppen kirurgi för bukaortaaneurysm (sjuklig utvidgning av kroppspulsådern i buken). De första resultaten från studien visar att RescueFlow® som givits under operation håller patientens cirkulation i balans med mindre given volym än konventionell behandling. Detta tillsammans med annan tillgänglig dokumentation visar att RescueFlow® kan bidra till bättre vätskebehandling vid kirurgiska ingrepp. Detta ger förutsättningar för en bredare användning av RescueFlow®. Projektet ligger tidsmässigt enligt plan. BioPhausia har förvärvat rättigheterna till en specialistprodukt BioPhausia har tecknat ett exklusivt avtal med Curatis GmbH avseende distributionsrättigheterna till sjukhusprodukten Haemopressin®. Målgruppen är akutvården och sjukhusspecialister. Detta är samma målgrupp som för RescueFlow®. Avtalet omfattar Tyskland, Sverige och Norge med option för ytterligare marknader. Försäljningen påbörjas under fjärde kvartalet 2000. Förvärvet av distributionsrättigheterna till produkten är första steget i den marknadssatsning som BioPhausia aviserat i samband med etablering av marknadsbolaget Medisan. BioPhausia utvärderar för närvarande ytterligare produkter att förvärva eller inlicensiera. GlycoVisc Biotech AB har förvärvat exklusiv licensrätt. GlycoVisc Biotech AB har förvärvat en exklusiv licensrätt till ett patent för behandling av vissa former av reumatism. Den exklusiva licensrätten gäller för totalt 22 länder. Patentet täcker injicering i leden av en polysackaridlösning, alternativt en blandning av hyaluronan och polysackarid. Hypotesen är att den patenterade lösningen lindrar smärta och ökar mobiliteten. En pilotstudie omfattande 30 personer och 50 behandlingar har genomförts i England. Resultaten från fallstudien skall verifieras i vetenskapliga studier. Beslut om nyemission I enlighet med bemyndigande av ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2000, beslöt styrelsen den 19 september om att öka aktiekapitalet genom nyemission, med företrädesrätt till aktieägarna. Styrelsens avsikt är att medlen ska användas till utveckling av nya användningsområden för RescueFlow®, samt en offensiv satsning på utveckling av marknadsbolaget Medisan, genom bl a ytterligare förvärv av produktlinjer. Dessutom kommer satsningar att göras på företagets nya utvecklingsprojekt. Koncernens resultat Periodens nettoomsättning avser försäljning i Europa. Föregående års nettoomsättning utgjordes till största del av försäljning av licensrättigheter. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -16 546 tkr (-19 280 tkr). Totala avskrivningarna 1 421 tkr (2 428 tkr) har fördelats på funktionerna. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 8 821 tkr (14 368 tkr). Finansiell ställning och investeringar Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 869 tkr (4 810 tkr). Soliditeten var 45,2% (52,6%). Några investeringar i anläggningstillgångar har ej skett under perioden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00730/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00730/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar