Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 Försäljning 1 172 tkr (576 tkr). Fortsatt starkt fokus på marknadsbearbetning. Sparpaket implementerat. Registreringsansökningar för RescueFlow® i ytterligare tio länder. Koncernens resultat för perioden uppgick till -18 022 tkr (-17 693 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 10 001 tkr (8 821 tkr). Marknadsbearbetning Bolaget har lagt ner stora resurser på marknadsföring av RescueFlow®. Resultatet från dessa insatser har fördröjts något med anledning av olika länders administrativa regler lokalt och förberedelser inför en marknadsintroduktion. Sparpaket Bolaget har i och med tredje kvartalet startat ett sparprogram som på årsbasis skall sänka kostnaderna väsentligt. Registreringsansökningar för RescueFlow® Under tredje kvartalet har bolaget lämnat in ytterligare tio registreringsansökningar för RescueFlow® både i och utanför EU. VD lämnar bolaget Bolagets tidigare VD Soili Longsén har på egen begäran lämnat bolaget. Sökandet efter en efterträdare pågår. Koncernens resultat Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -17 003 tkr (-16 546 tkr). Nettoomsättningen avser royalty vid försäljning samt leverans av RescueFlow®. De totala avskrivningarna 1 793 tkr ( 1 421 tkr) har fördelats på funktionerna. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 10 001 tkr (8 821 tkr). Av forsknings och utvecklingskostnaderna utgjordes 1 673 tkr ( 1 210 tkr) av avskrivningar. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 7 146 tkr (9 868 tkr) och per sista oktober till i stort sett samma belopp. Soliditeten var 53,3% (45,2%). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Koncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) Juli- juli- jan-sep jan-sep jan-dec sep sep 2001 2000 2000 2001 2000 Nettoomsättning 99 259 1 172 576 975 Kostnad för sålda varor -185 - -343 - -167 Bruttoresultat -86 259 829 576 808 Försäljningskostnader -882 -1 591 -4 075 -2 342 -3 526 Administrationskostnader -846 -627 -4 060 -5 960 -8 454 Forsknings- och -4 342 -3 087 -10 001 -8 821 -12 034 utvecklingskostnader Valutakursvinster 37 -464 415 133 176 Valutakursförluster -26 189 -111 -132 -172 Rörelseresultat -6 145 -5 321 -17 003 -16 546 -23 202 Ränteintäkter och 87 100 379 409 531 liknande intäkter Räntekostnader och -462 -398 -1 398 -1 552 -2 090 liknande kostnader Resultat efter -6 520 -5 619 -18 022 -17 689 -24 761 finansiella poster Skatter på årets resultat - - -4 -4 Periodens resultat -6 520 -5 619 -18 022 -17 693 -24 765 Varav avskrivningar 576 469 1 793 1 421 2 498 Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr) 2001- 2000- 2000- 09-30 09-30 12-31 Immateriella 18 725 17 468 16 495 anläggningstillgångar Materiella 361 573 489 anläggningstillgångar Finansiella 11 596 11 352 11 595 anläggningstillgångar Övriga 2 655 2 849 3 132 omsättningstillgångar Varulager 109 62 144 Kundfordringar 938 535 843 Likvida medel 7 146 9 868 24 542 Summa tillgångar 41 530 42 707 57 240 Eget kapital 22 130 19 320 34 704 Räntebärande skulder 14 993 18 632 16 343 Rörelseskulder 4 407 4 755 6 193 Summa eget kapital och 41 530 42 707 57 240 skulder 2001- 2000- 2000- Förändring eget kapital 09-30 09-30 12-31 Vid periodens början 34 704 25 300 25 300 Nyemission 4 000 10 000 30 178 Konvertering 1 350 1 713 4 000 Omräkningsdifferens 98 - -9 Periodens resultat -18 -17 -24 022 693 765 Vid periodens slut 22 130 19 320 34 704 Nyckeltal 2001- 2000- 2000- 09-30 09-30 12-31 Antal aktier vid 14 201 10 049 13 412 periodens slut 550 300 311 Genomsnittligt antal 13 709 9 912 10 814 aktier under perioden 655 800 753 Eget kapital per aktie, 1,6 1,9 2,6 kr Soliditet, % 53,3 45,2 61,0 Resultat per aktie, kr -1,3 -1,7 -2,2 Resultat per aktie, -0,9 -0,7 -1,6 efter utspädning Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) jan- jan- jan- sep sep dec 2001 2000 2000 Kassaflöde från den -16 -16 -22 löpande verksamheten 229 269 266 före förändring av rörelsekapital Förändring av -1 367 -11 -10 rörelsekapital 037 513 Kassaflöde från den -17 -27 -32 löpande verksamheten 596 306 779 Kassaflöde från -3 800 50 -167 investeringsverksamheten Kassaflöde från 4 000 34 992 55 355 finansieringsverksamhete n Förändring av likvida -17 7 736 22 409 medel 396 Likvida medel vid 24 542 2 133 2 133 periodens början Likvida medel vid 7 146 9 869 24 542 periodens slut Koncernens rörelseresultat i översikt (Tkr) Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 2000 Bruttoresul -86 9 906 808 232 259 317 - tat Försäljning -882 -1 544 -1 649 -3 526 -1 184 -1 591 -751 - s kostnader Administrat -846 -1 446 -1 768 -8 454 -2 494 -627 -2 002 -3 333 ionskostn Forskningsk -4 342 -3 065 -2 594 -12 -3 213 -3 087 -3 235 -2 499 ostnader 034 Valutavinst 11 235 58 4 3 -275 -83 359 er/ Förluster Rörelseresu -6 145 -5 811 -5 047 -23 -6 655 -5 321 -5 754 -5 473 ltat 202 Uppsala den 8 november, 2001 Ulf Holmström, Styrelsens ordförande, tel. 070-763 85 49 Claes Thulin, Verkställande direktör, tel. 018-34 99 00 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av BioPhausias revisorer. Bokslutsrapport för helåret 2001 kommer att lämnas den 7 februari 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01400/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01400/bit0001.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar