BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Biora AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Biora AB (publ) Procentuell förändring 1999 2000 Försäljning, MSEK 73,6 +21 89,2 Rörelseresultat, MSEK 78,7 91,8 Resultat efter skatt, MSEK - 86,7 -76,1 Försäljningen ökade med 21 procent till 89,2 (73,6) MSEK under år 2000. Ökningen under året har framförallt skett på den amerikanska marknaden (+ 51 %) Emdogain Gel, en vidareutveckling av Emdogain som erbjuder en enklare behandling är nu även godkänd av FDA i USA Styrelsen kommer föreslå bolagsstämman att ge styrelsen mandat att om så bedöms nödvändigt genomföra en nyemission vid lämplig tidpunkt Två projekt för att undersöka nya användningsområden inom det dentala området med emaljmatrixproteiner har initierats under 2001 Japanska registreringsmyndigheten har ställt sig positiv till en accelererad process för registrering av Emdogain Gel Biora AB utvecklar, tillverkar och marknadsför farmaceutiska produkter till tandläkare och tandhygienister. Huvudprodukten, Emdogain , som är godkänd för försäljning i Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Nasdaq i USA och OM Stockholmsbörsens O-lista. Information/Investor Relations +46-40- 32 13 65 (direkt) Tommie Johansson +46-40- 32 13 55 (fax) tommie.johansson@biora.com Biora AB (publ) +46- 703- 22 13 65 (mobil) Medeon, 205 12 Malmö http://www.biora.com VD har ordet Fokusering på kärnverksamheten. Under år 2000 ökade Biora försäljningen med 21% jämfört med 1999. Framförallt var försäljningen i USA stark med en ökning på 51% i SEK och 36% i lokal valuta jämfört med 1999. I Tyskland vändes under det fjärde kvartalet en tidigare negativ försäljningstrend till en positiv utveckling med en ökning på 13 % i såväl SEK som i lokal valuta. Processen att implementera tre viktiga strategiska beslut som fattades under den senare hälften av 2000 pågår nu: fokusering av marknadsresurser till tre nyckelmarknader och till potentiella storkunder; koncentration av FoU- resurser på dentala indikationer som inom de närmaste åren kan vidga användningen av Emdogain; avyttra eller finna en samarbetspartner för BioEx. Fokusering på nyckelmarknader och potentiella storkunder USA, Tyskland och Japan utgör tillsammans 75% av Bioras totala omsättning. Det är på dessa tre marknader Biora fokuserar sina insatser. Tyngdpunkten i arbetet ligger i att få kunder som redan använder Emdogain att öka användningen härav. Emdogain Gel, en vidareutveckling av Emdogain som erbjuder tandläkaren en färdigblandad produkt, godkändes i USA i januari 2001. Japanska registreringsmyndigheten har ställt sig positiv till en accelererad registreringsprocess för Emdogain Gel. Denna kommer att ersätta den tidigare produkt Bioras japanska samarbetspartner under fjärde kvartalet återkallade för att tillgodose myndigheternas krav, att inkludera ett extra processteg i produktionen. Tidpunkt för godkänd registrering är alltid svårbedömd men Biora planerar för att Emdogain Gel skall kunna lanseras i Japan under 2001. Den tidigare negativa utvecklingen på 21 % under årets första nio månader i Tyskland vändes under fjärde kvartalet då försäljningen ökade med 13% jämfört med motsvarande period föregående år. Koncentration till FoU projekt som ligger nära en marknadslansering Forskning och utveckling inom Biora koncentreras nu på dentala indikationer som kan vidga användningen av Emdogain Gel och som i tiden kan förväntas ligga nära en marknadslansering. Utvecklingsarbetet med de nya indikationerna såsom behandling av blottlagda tandhalsar och tandtrauma (utslagna tänder) pågår. Dessutom pågår studier för att undersöka möjligheten att återställa ett förlorat tandfäste med Emdogain Gel i samband med icke-kirurgisk behandling av tandroten (hygienisk behandling). Två andra projekt som nu startats är dels att visa att Emdogain kan användas för att undvika rotfyllning när tandpulpan skadats t.ex på grund av karies dels att utveckla en ny produkt baserad på emaljmatrixprotein för att påskynda läkningen i samband med icke-kirurgisk behandling av tandroten. Dessa båda senare behandlingarna utförs framförallt av allmäntandläkare. Avyttring eller samarbete för BioEx Som ett led i renodlingen av verksamheten har Bioras styrelse för avsikt att avyttra eller finna en samarbetspartner för BioEx d.v.s.den del av FoU verksamheten som inriktats på icke-dentala indikationer. Processen med att finna en köpare eller partner pågår. Biora förväntar att en försäljning eller ett samarbete skulle kunna innebära att Bioras kassa stärks samtidigt som projektens utveckling kan fullföljas. Nyemission För att öka handlingsfriheten och säkerställa en fortsatt tillräcklig kapitalbas avser styrelsen att föreslå bolagsstämman att lämna styrelsen mandat att, om så bedöms nödvändigt, vid tidpunkt och till marknadsvillkor som anses lämpliga genomföra en nyemission. Malmö den 8 februari 2001 Rickard Söderberg, VD och koncernchef Bokslutskommuniké för 2000 Bioras försäljning ökade under 2000 till 89,2 MSEK, jämfört med 73,6 MSEK under 1999. Det motsvarar en försäljningsökning på 21%. I fasta valutakurser ökade försäljningen med 15%. Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen till 22,7 MSEK jämfört med 21,3 MSEK under samma period 1999. Försäljningsökningen under såväl året som fjärde kvartalet har framförallt skett på den amerikanska marknaden. Under fjärde kvartalet 2000 gjordes inga leveranser till Japan vilket skall jämföras med leveranser till ett värde av 2,7 MSEK under motsvarande period 1999. Marknad Lansering av Emdogain Gel i Europa - försäljningen i Tyskland ökar igen Emdogain Gel är en vidareutveckling av Emdogain. Den erbjuder en enklare och mindre tidskrävande behandling eftersom tandläkaren själv ej behöver blanda produkten. Emdogain Gel lanserades i Europa i juni 2000 och har fått ett positivt mottagande. I Tyskland ställde sig den tyska parodontologföreningen i september officiellt bakom användningen av Emdogain vid operarationer i samband med tandlossning. Detta uttalande har inneburit att flera tyska privata försäkringsbolag nu helt eller delvis ersätter patienter för deras behandlingskostnader med Emdogain. Efter förändring av Bioras organisation i Tyskland har försäljningen återigen ökat, med försäljningsrekord i november. Under årets sista kvartal vändes den negativa försäljningstrenden till en ökning motsvarande 13% jämfört med fjärde kvartalet 1999. Emdogain Gel - godkänt i USA USA är Bioras största enskilda marknad och har den snabbast växande försäljningen. Försäljningen av Emdogain i USA ökade med 51% under 2000 jämfört med föregående år och med 30% under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, godkände Emdogain Gel i januari 2001, och produkten lanseras nu i USA. Dessutom har Emdogain Gel nyligen även godkänts i Brasilien och Mexiko. Japanska registreringsmyndigheten är positiv till en accelererad registreringsprocess för Emdogain Gel Försäljningen i Japan under år 2000 minskade med 13% jämfört med föregående år. Seikagaku, Bioras samarbetspartner i Japan återkallade i november alla leveranser av Emdogain för att följa myndigheternas krav att genomföra samma förändringar i produktionsprocessen för Japan som tidigare genomförts för andra marknader. Diskussioner med den japanska registreringsmyndigheten har resulterat i att, istället för att som tidigare planerats ansöka om ett godkännande av de processändringar som genomförts för andra marknader för Emdogain, nu istället accelerera registreringsprocessen för Emdogain Gel. Detta innebär visserligen en något fördröjd återintroduktion på den japanska marknaden. En registrering förväntas under 2001, vilket innebär att Seikagaku kan introducera Emdogain Gel tidigare än planerat. För Biora innebär detta en rationalisering genom att globalt endast behöva tillhandahålla en produkt, Emdogain Gel. Forskning och Utveckling Under slutet av 2000 har Bioras forskning koncentrerats till dentala indikationer som i tiden ligger nära en marknadslansering. Sedan tidigare pågår flera kliniska studier med Emdogain/Emdogain Gel för att utveckla nya indikationer för behandling av olika former av tandlossning. Två nya projekt har nu startats; Ny metod för pulpabehandling Under en kariesprocess kan toxiska substanser ta sig in till tandens pulpa,vilket resulterar i en varierande grad av inflammation och pulpanekros (pulpadöd). Tandläkaren finner ofta vid behandling att pulpan skadats. Många anser att en skadad tandpulpa måste avlägsnas och ersättas med en rotfyllning. En möjlighet är användning av Emdogain som kan leda till att en skadad pulpa kan bibehållas vital och omgiven av en ny frisk hårdvävnad. Emdogain har i prekliniska studier visat sig stimulera till bildning av hårdvävnadsbryggor över pulpasår som förhindrar läckage av skadliga substanser till pulpan. Ny produkt för sårläkning vid icke-kirurgisk behandling av tandroten Användningen av Emdogain har visat sig ge en god läkning omedelbart efter parodontal kirurgi. Pilotstudier har visat att Emdogain även påskyndar läkningsprocessen efter behandling utan kirurgiskt ingrepp. Mekanisk behandling av tandroten är den vanligaste behandlingsformen för kronisk tandlossning. En ny produkt baserad på emaljmatrixprotein med god effekt på mjukvävnadsläkning skulle kunna reducera komplikationerna efter sådan behandling och minska patientens smärta dagarna efter en behandling. Nya dentala indikationer Indikationen tandtrauma ( behandling av utslagna tänder) är godkänd i Europa, Kanada och Brasilien. Studier pågår för att ytterligare stärka dokumentationen kring denna indikation och för att förbereda en registreringsansökan i USA. I Europa planeras en ökning av marknadsinsatserna för denna indikation under fjärde kvartalet 2001 i samband med att nu pågående studier avrapporteras. Slutresultatet av pågående multicenter-studier för att värdera tilläggseffekter av Emdogain vid kirurgisk behandling av blottlagda tandhalsar (refraktionsdefekter) förväntas föreligga under första kvartalet 2001. Dessutom pågår studier med Emdogain Gel för att undersöka möjligheten att liksom vid kirurgiska ingrepp kunna återställa ett förlorat tandfäste även i samband med icke- kirurgisk rengörning av tandroten. Samarbetsmöjligheter för att utveckla projekt mot muntorrhet (Xerostomi) Som ett led i Bioras fokusering på dentalområdet har rättigheterna till ett patentskyddat läkemedelsprojekt mot muntorrhet förvärvats. Ett normalt salivflöde spelar en avgörande roll för munhålans hälsotillstånd och därmed individens välbefinnande. Muntorrhet är, precis som tandlossning, en dold folksjukdom som framför allt drabbar många äldre men är också en vanlig biverkning vid många typer av medicinering och strålbehandling. Arbetet med att utveckla en beredningsform för produkten befinner sig i slutfas och tidiga kliniska studier pågår. För att maximera marknadsmöjligheterna för denna produkt söker Biora också här en samarbetspartner som kan utveckla och marknadsföra läkemedlet för patienter som ej behandlas av tandläkare. Biora BioEx - diskussioner om avyttring eller samarbete pågår Som en följd av Biora ABs fokusering på dentala indikationer bildades 1999 ett dotterbolag, Biora BioEx AB, för utveckling av produkter för indikationer utanför munhålan. Dessa bygger på verkningsmekanismerna hos emaljmatrixproteiner d.v.s samma typ av protein som finns i Emdogain. Sådana projekt inkluderar sårläkning och benbildning. Industrifonden har beviljat ett villkorslån på 15 MSEK för finansiering av sårläkningsprojektet, som är i klinisk fas. Bioras styrelse har beslutat att Biora BioEx ska avyttras eller att projekten ska utvecklas i samarbete med en eller flera partner. Diskussioner med potentiella köpare eller samarbetspartner pågår. Finansiell Information Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning under 2000 ökade till 89,2 MSEK (73,6 MSEK), vilket i första hand beror på en ökad försäljning på den amerikanska marknaden. Resultat Bruttoresultatet uppgick till 68,0 (58,1) MSEK. Förbättringen beror på den ökade försäljningen. Rörelseresultatet uppgick till -78,7 (-91,8) MSEK. Omstruktureringen av den europeiska marknadsorganisationen har gett lägre försäljningskostnader under året samtidigt som försäljningen ökade med 21%. Ökningen av administrationskostnaderna beror på olika affärsutvecklingsprojekt samt avgångsvederlag till tidigare VD. F&U-kostnaderna har minskat med cirka 2% efter avdrag för avskrivningar av balanserad F&U. Finansnettot var 2,7 (5,2) MSEK. Minskningen beror på att Biora haft mindre likvida medel, och därmed lägre ränteintäkter under 2000 än under 1999. Resultatet efter skatt under 2000 uppgick till -76,1 (-86,7 ) MSEK, vilket motsvarar -3,59 (-4,09) SEK per aktie beräknat på genomsnittligt antal aktier ( 21.203.800). Investeringar Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar och patent 2000 var 5,5 (4,3) MSEK. Finansiell ställning Nettoförändringen av likvida medel för 2000 var -59,0 (-74,2) MSEK. Vid rapportperiodens slut uppgick koncernens likvida medel till 53,8 (112,8) MSEK, soliditeten till 55,8 (78,3) % och koncernens egna kapital till 50,9 (127,4) MSEK. För att öka handlingsfriheten och säkerställa en fortsatt tillräcklig kapitalbas avser styrelsen att föreslå bolagsstämman att lämna styrelsen mandat att,om så bedöms nödvändigt, vid tidpunkt och till marknadsvillkor som anses lämpliga genomföra en nyemission. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick vid rapporttidens utgång till 75 (jämfört med 92 vid årsskiftet 1999/2000). Minskning av personal beror till hälften av strukturförändringar för att effektivisera organisationen och till hälften av vakanser som beräknas att fyllas under 2001. Moderbolaget 2000 års nettoomsättning uppgick till 53,6 (51,1) MSEK och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var -79,9 (-79,4) MSEK. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar och patent var 2,8 (2,6) MSEK. Nettoförändringen av likvida medel för 2000 var -56,5 (-77,9). Vid rapportperiodens slut uppgick moderbolagets likvida medel till 47,1 (103,6) MSEK, soliditeten till 69,2 (85,8) %, och det egna kapitalet till 65,5 (145,4) MSEK. Utdelning Koncernen saknar fria vinstmedel varför ingen utdelning lämnas. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten i balansräkningen, 79,9 MSEK, täcks genom att överkursfonden tas i anspråk med motsvarande belopp. Kommande rapporttillfällen Biora kommer att lämna ekonomisk information vid följande tillfällen under år 2001: Årsredovisning för 2000 (distribuerasmånadsskiftet mars/april via post till aktieägare) Rapport för de första tre månaderna 3 maj år 2001 Bolagsstämma 3 maj i Malmö Rapport för de första sex månaderna 23 augusti år 2001 Rapport för de första nio månaderna 7 november år 2001 Kapitalmarknadsdag 17 maj Malmö den 8 februari 2001 Styrelsen för Biora AB (publ) För ytterligare information kontakta Investor Relations Tommie Johansson, 040 - 32 13 65 eller 0703 - 22 13 65 , VD Rickard Söderberg, 040 - 32 13 59 eller vVD Anders Agering 040-32 12 17 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00890/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00890/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar