Biotage genomför nyemission av 5,7 miljoner aktier till Catella Healthcare

Kontaktpersoner: Jeff Bork, VD och koncernchef, Biotage AB Tel: 0734-22 16 60 Mikael Widell, informationschef, Catella Holding AB Tel: 0703-11 99 60 Mikael.widell@invics.se Uppsala 15 december 2004. Styrelsen i Biotage AB har den 14 december 2004 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av 5,7 miljoner aktier till Catella Healthcare AB. Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid en extra bolagsstämma den 20 juli 2004.

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med 5,7 miljoner kronor till 64.042.108 kronor genom utgivande av 5,7 miljoner aktier till en emissionskurs om 7,90 kronor per aktie. Emissionskursen motsvarar senaste betalkurs för Biotage-aktien den 14 december 2004 och överstiger den genomsnittliga senaste betalkursen för aktien under de tio senaste handelsdagarna med drygt 3 procent. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknar Catella Healthcare samtliga aktier i emissionen. Förvärvet motsvarar 8,9 procent av kapital och röster i Biotage efter emissionen. Betalningen för aktieposten uppgår totalt till cirka 45 miljoner kronor. Det huvudsakliga skälet för emissionen är att förbättra Biotages finansiella ställning, i syfte att ta till vara på affärsmöjligheter och därigenom skapa ökad lönsamhet och tillväxt. De större ägarna, däribland Healthcap, har meddelat bolaget att de kommer att verka för att Catella Healthcares VD Annika Espander erbjuds en styrelseplats i Biotage vid nästa ordinarie bolagsstämma. ”Vi är imponerade av det omstruktureringsarbete som genomförts under Jeff Borks ledning. Vår bedömning är att bolaget har mycket goda förutsättningar att etablera sig som en ledande aktör inom sina kärnområden läkemedelskemi och genetisk analys”, säger Annika Espander. ”Att Catella Healthcare investerar i Biotage ser vi som ett styrketecken. Med ännu en långsiktig ägare stärks vår ägarbas ytterligare, samtidigt som en framtida styrelseplats för Annika Espander skulle borga för ett aktivt ägande”, säger Biotages VD och koncernchef Jeff Bork. Biotage har tidigare kommunicerat ett åtgärdsprogram som under 2004 skulle minska kostnaderna i koncernen från 600 till under 300 miljoner kronor, samt att bolaget skulle generera ett positivt kassaflöde under fjärde kvartalet i år. ”Målet för kostnadsminskningen nåddes redan under första kvartalet 2004 och vi ser fortfarande realistiskt på att klara positivt kassaflöde under fjärde kvartalet i år”, säger Jeff Bork. Fakta till redaktionen: Catella Catella är en finanskoncern med inriktning på kapitalförvaltning, finansiell rådgivning och egna investeringar. Genom att tillföra både kunskap och kapital kan Catella skapa unika förutsättningar för sina kunder. Catella medverkade under 2003 som finansiell rådgivare vid transaktioner med ett sammanlagt transaktionsvärde på 50 miljarder kronor. Knappt 12 miljarder kronor förvaltas för kunders räkning. Catella är dessutom hel- eller delägare till ett 50-tal företag med totalt cirka 2 500 anställda. Catella grundades 1987 och är i dag verksamt i åtta europeiska länder. För mer information, besök vår hemsida www.catella.se

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar