Delårsrapport  januari-september 2018

Biotage fortsätter att växa med ökad lönsamhet

Tredje kvartalet juli – september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 232,2 MSEK (177,7), vilket är en ökning med 30,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser[1] och justerat för förvärv ökade omsättningen med 9,9 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 54,3 procent till 45,1 MSEK (29,3)
 • Resultat efter skatt ökade med 41,4 procent till 44,0 MSEK (31,1)
 • Resultat per aktie ökade till 0,68 SEK (0,48) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 50,7 MSEK (30,5)
 • Nettokassan[1] per den 30 september var 24,7 MSEK (119,6). Likvida medel uppgick till 134,1 MSEK (119,6). Räntebärande skulder vid periodens utgång var 109,4 MSEK (-) och avser lån inom ramen för en kredit­facilitet som upptogs i samband med förvärvet av Horizon Technology Inc.

Nio månader januari – september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 676,3 MSEK (559,3), vilket är en ökning med 20,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser[1] och justerat för förvärv ökade omsättningen med 8,5 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 34,9 procent till 136,7 MSEK (101,4)
 • Resultat efter skatt ökade med 34,8 procent till 140,3 MSEK (104,1)
 • Resultat per aktie ökade till 2,17 SEK (1,61) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 103,4 MSEK (102,8)
 • Förvärvet av Horizon Technology Inc. slutfördes den 16 januari
 • Utdelning till aktieägarna har lämnats med 90,6 MSEK (80,9) i maj månad 

[1] Se definition sid 18-19

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Biotage fortsätter att växa med ökande lönsamhet och överträffar de finansiella målen för både kvartalet och niomånadersperioden. Verksamheten växer i de regioner där vi har direktförsäljning. De största procentuella försäljningsökningarna är i Asien, vilket är särskilt uppmuntrande mot bakgrund av de direktetableringar som Biotage gjort under senare tid i regionen. Vår lokala chef för organisationen i Indien är på plats sedan augusti och vi ser med spänning fram mot att utveckla vår verksamhet i denna växande marknad.

Vi ser fortsatt positiv utveckling av Biotages senaste förvärv, Horizon Technology, Inc. Såväl lönsamhet som försäljning utvecklas i rätt riktning. Förvärvet stärker våra möjligheter att utveckla vårt produkterbjudande inom analytisk kemi för miljö och livsmedel, områden där vi ser stora möjligheter för ytterligare expansion. Under kvartalet har en analysmetod för livsmedel med en av Biotages produkter godkänts i Sydkorea som officiell analysmetod av mycotoxiner (mögelgifter). Traditionellt har Biotages försäljning i Asien i huvudsak handlat om produkter inom organisk kemi. Biotage kommer nu att satsa ytterligare i Asien med ambitionen att öka försäljningen inom analytisk kemi. Satsningarna görs genom ökade personella resurser och investeringar i egen labbmiljö för att snabbt kunna hjälpa våra kunder med de utmaningar de ställs inför.

Biotages enskilt största produktområde är rening inom organisk kemi, där flash­systemet Isolera™ svarar för den största delen av försäljningen tillsammans med förbrukningsvarorna Biotage® SNAP för flashrening. Under perioden har intensiva förberedelser pågått för lanseringen av ersättarna till dessa produkter. Den 1 oktober skedde kommersiell lansering av de nya teknologiplattformarna, flashsystemet Biotage® Selekt och förbrukningsvarorna Biotage® Sfär. Vi tror att dessa nya produkter kommer att ytterligare befästa Biotages redan starka ställning och vidare­utveckla marknaden. Biotage® Selekt och Biotage® Sfär möjliggör effektivare separation med högre kvalitet till ett minskat avtryck i miljön genom lägre förbrukning av lösningsmedel.

Vi ser ett ökat intresse för våra produkter inom den medicinska cannabisindustrin och då särskilt i USA där denna industri utvecklas snabbt. Även dessa verksamheter möts av utmaningar med lagstiftning om gränsvärden för restprodukter från bekämpningsmedel i slutprodukt. För närvarande pågår utvärderingar av Biotages produkter för både analys och rening inom denna industri och vi har redan sålt ett antal av våra lite större system för flashrening för användning i småskalig produktion.

Fördelningen av omsättningen mellan system och eftermarknadsprodukter är fortfarande inte där vi önskar att den ska vara. För niomånadersperioden är det 50/50 mellan system och förbrukningsvaror. Huvudsaklig anledning till den ökande andelen systemförsäljning är tillväxten i Kina, men även framgångar inom peptidsyntes och då särskilt i Australien.

Tillsammans med min organisation ser jag mycket fram mot att vidareutveckla Biotages verksamhet mot styrelsens nya finansiella mål som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 5 november, att uppnå en organisk omsättningstillväxt om 8 procent och ett rörelseresultat (EBIT) om 20 procent i genomsnitt under en treårsperiod.  

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 7 februari 2019.
Årsstämma 2019 hålls den 24 april 2019.

Delårsrapport för det första kvartalet 2019 publiceras den 24 april 2019.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2019 publiceras den 16 juli 2019.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 publiceras den 5 november 2019.
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 7 februari 2020.
Årsredovisningen för 2018 planeras att offentliggöras vecka 14 2019.

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på Biotages hemsida.
     
   
Uppsala den 6 november 2018
    
   
Torben Jörgensen
Verkställande direktör och koncernchef
   
   
För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20
   
   
Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 08.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar