PERSONALOPTIONSPROGRAM I BIOTAGE

PERSONALOPTIONSPROGRAM I BIOTAGE 23 december 2003 Biotage AB ("Biotage") (Stockholmsbörsen: BIOT) meddelar följande. Vid ordinarie bolagsstämma den 22 april 2002 antogs ett globalt optionsprogram för anställda i koncernen. Styrelsen har den 22 december 2003 beslutat att tilldela 550.200 personaloptioner till 254 personer i enlighet med optionsprogrammet, varav seniora ledande befattningshavare erhåller högst 12.000 - 30.000 optioner vardera, juniora ledande befattningshavare högst 3.600 - 10.000 optioner vardera, övriga ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare högst 1.050 - 1.200 optioner vardera och övriga anställda högst 400 optioner vardera. Bolagets koncernchef och verkställande direktör har inte tilldelats några optioner. Personaloptionerna berättigar innehavaren att förvärva aktier i Biotage och optionerna har en löptid om 5 år samt ett lösenpris om 12,10 kronor. Optionerna kan utnyttjas tidigast efter ett års kvalifikationstid och kräver i princip att innehavaren vid utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. För att säkerställa Biotages förpliktelser i anledning av nyutgivna personaloptioner samt för att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter eller motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet, har styrelsen den 22 december 2003 beslutat om en emission av skuldförbindelser om högst 6.402 kronor förenade med högst 640.200 avskiljbara optionsrätter. Emissionen sker med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 april 2003. Optionsrätterna berättigar till nyteckning av högst 640.200 stamaktier i bolaget. Varje nyutgiven optionsrätt har en löptid om 5 år och ger rätt att teckna en ny stamaktie i Biotage till en teckningskurs om 12,10 kronor. Rätt att teckna skuldförbindelserna med optionsrätterna tillkommer endast det helägda dotterbolaget CEMU Bioteknik AB. Kontaktperson: Jeff Bork, VD och koncernchef Tel: 0734-22 16 60 Biotage, fd Pyrosequencing, påskyndar upptäckten och utvecklingen av nya läkemedel och kunskap om arvsmassans betydelse genom att tillhandahålla kompletta system för läkemedelskemisk forskning och tillämpad genetisk analys. Genom samgåendet med Personal Chemistry och Biotage LLC har företaget ytterligare stärkt sin kundbas. Denna består av såväl kommersiella som akademiska kunder, däribland världens 20 största läkemedelsföretag och ansedda forskningsinstitut som National Institutes of Health och US Centers for Disease Control and Prevention i USA och Karolinska Institutet i Stockholm. Biotage har sitt huvudkontor i Uppsala och har även verksamhet i Boston, USA, Cambridge, Storbritannien och Konstanz, Tyskland. Biotage har ca 275 anställda. Proforma omsatte den nya koncernen 427 MSEK under 2002. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen. Företagets hemsida är www.biotage.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT20010/wkr0006.pdf

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar