Tilldelning av personaloptioner i Biotage

Kontaktperson: Jeff Bork, VD och koncernchef Tel: 0734-221660 Uppsala 21 december 2004. Vid ordinarie bolagsstämma den 22 april 2002 antogs ett globalt optionsprogram för anställda i koncernen. Styrelsen har den 21 december 2004 beslutat att tilldela 446 000 personaloptioner till 203 personer i enlighet med optionsprogrammet, varav seniora ledande befattningshavare erhåller högst 10 000 – 30 000 optioner vardera, juniora ledande befattningshavare högst 3 600 – 10 000 optioner vardera, övriga ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare högst 1 200 optioner vardera och övriga anställda högst 400 optioner vardera. Bolagets koncernchef och verkställande direktör har inte tilldelats några optioner.

En personaloption berättigar innehavaren att förvärva en stamaktie i Biotage till ett lösenpris om 10,23 kronor. Optionerna har en löptid om 5 år, kan utnyttjas tidigast efter ett års kvalifikationstid och kräver i princip att innehavaren vid utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. Vid ordinarie bolagsstämma den 28 april 2004 beslutades om en justering av det globala optionsprogrammet innebärande att Biotage skall äga rätt att ställa ut högst det antal personaloptioner som kan föranleda överlåtelse till anställda av högst 914.800 stamaktier i Biotage. Som ett resultat av att personaloptioner förfallit i samband med att anställda lämnat koncernen har Biotage nu, efter ovan angiven tilldelning av personaloptioner, sammanlagt 913.717 personaloptioner utestående. För att säkerställa Biotages förpliktelser i anledning av nu tilldelade personaloptioner enligt optionsprogrammet har styrelsen den 21 december 2004 även beslutat om emission av skuldförbindelser om högst 954,67 kronor förenade med högst 95 467 avskiljbara optionsrätter. Emissionen sker med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 28 april 2004. Optionsrätterna berättigar till nyteckning av högst 95 467 stamaktier i bolaget. En optionsrätt har en löptid om 5 år och ger rätt att teckna en ny stamaktie i Biotage till en teckningskurs om 10,23 kronor. Rätt att teckna skuldförbindelserna med optionsrätterna tillkommer endast det helägda dotterbolaget CEMU Bioteknik AB. Med anledning av att CEMU Bioteknik AB redan innehar optionsrätter till följd av emissioner som gjorts under 2002 och 2003, som skall användas för att säkerställa Biotages förpliktelser i samband med det globala optionsprogrammet, omfattar styrelsens beslut endast 95 467 optionsrätter.

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar