• news.cision.com/
  • BIRKA ENERGI/
  • Birka Energi gräver ner kraftledningarna genom Nationalstadsparken, Norra Djurgården, Danderyd och Järva.

Birka Energi gräver ner kraftledningarna genom Nationalstadsparken, Norra Djurgården, Danderyd och Järva.

Report this content

Birka Energi gräver ner kraftledningarna genom Nationalstadsparken, Norra Djurgården, Danderyd och Järva. I sin ansökan till regeringen om förnyelse av koncessionen för Birka Energis nätbolag, Birka Nät AB, att leverera el till stockholmarna, föreslår Birka Nät en omläggning av dagens luftdragna 220 kV-ledningar till kablar under jord. Ledningarna går idag över områden med stora naturskydds- och kulturintressen, bland annat Nationalstadsparken och Norra Djurgården. Koncessionsansökan avser två sträckningar, från ställverket i Värtahamnen, över Bergshamra, till ställverken i Danderyd (Nora) och på Järvafältet. Viktigt för boende och besöksnäring "De stora vinnarna av kablifieringen blir naturligtvis de boende i berörda områden och Nationalstadsparkens alla besökare", säger Thomas Gustafsson, chef för Birka Nät i Stockholm och vice VD för Birka Nät AB. "De stora kraftledningsstolparna med sina kraftiga ledningar ersätts med kablar under jord och därmed kan det gamla kulturlandskapet återställas", fortsätter Thomas Gustafsson. En avveckling av luftledningarna tillmötesgår också många boendes önskemål och skapar samtidigt förutsättningar för nya attraktiva bodstadsområden. Miljön och ekonomin styr projekteringstiden Birka Nät har i inledande samråd, dels med boende i de aktuella kommunerna Danderyd, Solna, Sundbyberg och Stockholm, dels med markägare, miljögrupper, kommuner och länsstyrelse genomfört en ingående studie och tagit fram en omfattande miljökonsekvens-beskrivning av de föreslagna omläggningen. Birka Nät uppskattar att kraftledningarna längs de båda sträckningarna Värtan-Järva och Värtan-Danderyd kan vara omlagda inom en femtonårsperiod. "Tidsperioden är ett krav för att kunna göra en miljöriktigt fullgod och långsiktig investering av detta slag, utan att kostnaderna ska märkas alltför mycket på elräkningen", avslutar Thomas Gustafsson. Birka Energis nätbolag, Birka Nät AB, äger, underhåller och tariffsätter de nät som försörjer bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Närke, Västergötland, Bohuslän, Halland och Småland. Den nu gällande koncessionen går ut vid årsskiftet. En ny koncession kommer att prövas av regeringen enligt den nya miljöbalken eftersom delar av sträckningen går genom Nationalstadsparken med sina känsliga natur- och kulturmiljöer. Normalt prövas koncessionsansökningar av detta slag av Energimyndigheten. Birka Nät AB beräknar att arbetet att avveckla de aktuella luftdragna sträckningarna, inklusive ombyggnad av ställverket i Värtan, kommer att kosta ca 600 miljoner kronor. Birka Nät AB står i likhet med landets övriga nätbolag under tillsyn från Energimyndigheten. För närvarande råder i princip prisstopp på nätavgiften, vilket begränsar Birka Näts möjligheter att ensamt och över elräkningen finansiera en investering av aktuellt slag. Med extern finansiering från t.ex. berörda kommuner och stat kan projekteringstiden förkortas. Den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen kan beställas från Birka Nät AB. Under de närmaste dagarna lanserar Birka Nät speciella webbsidor om koncessionsfrågan på www.birkaenergi.se För ytterligare information kontakta Thomas Gustafsson, Birka Nät AB, 08-671 70 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar