Birka Energi världsledande på miljöcertifierad vattenkraft

Birka Energi världsledande på miljöcertifierad vattenkraft Birka Energi är det första energiföretaget i världen som har EMAS- registrerat* all sin vattenkraft och genomfört ISO14001-certifiering på samtliga drygt 200 vattenkraftverk. Birka Energi är därmed det företag som har flest EMAS-registrerade anläggningar i världen. EMAS är EU:s frivilliga förordning om miljöstyrning och miljörevision. ISO14001 är den internationella miljöcertifieringsstandard som är världsomspännande via det internationella standardiseringsinstitutet ISO. Birka Energi var det första kraftbolaget i Sverige som inledde arbetet med miljöcertifiering av sina vattenkraftanläggningar och 1997 EMAS - registrerades kraftverket i Gullspång som det första i Norden. - Arbetet med miljöcertifieringen har genomförts för att säkerställa vårt interna miljöarbete. Det motiverar också våra medarbetare att ägna särskild omsorg om miljön, det ökar trovärdigheten i miljöarbetet i och med att oberoende miljörevisorer går igenom anläggningarna, säger Kjell Bertilsson projektansvarig för EMAS-arbetet på Birka Energis produktionsbolag Birka Kraft. Vattenkraften - förnyelsebar och koldioxidfri - förbättras via EMAS- arbetet ytterligare. Miljön och säkerheten i och invid kraftverk och kraftverksdammar har kartlagts och förbättrats och åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden genomförs löpande. Att införa miljöledningssystem innebär också att företaget ställer upp ett antal miljömål utöver de lagkrav som ska uppfyllas inom viss bestämd tid. Bland annat genomförs miljöutbildning av företagets anställda, Oljeavskiljare/oljevakter installeras i alla kraftstationer vilket förhindrar att olja kan läcka ut i vattendragen. Energieffektivisering , PCB- och kvicksilverinventering är andra åtgärder som ytterligare säkrar en god miljö. Kostnader för EMAS- och 14001-arbetet har hittills uppgått till ca 20 miljoner kronor. -Vi är mycket stolta att efter nära fem års arbete ha nått denna ledande position och vi är övertygade om att våra kunder värderar miljösatsningen, säger Åke Pettersson, VD för Birka Kraft. Miljöledningssystemet innebär samtidigt ett åtagande om ständiga miljöförbättringar så vi jobbar vidare med nya miljömål och utmaningar. *under gällande europeisk förordning. För ytterligare information kontakta - Kjell Bertilsson, Miljöchef Birka Kraft tel 054-55 83 51 eller 070-536 38 83 - Birgit Lundmark, Marknadschef Birka Kraft, tel 08-671 70 00 Birka Energi är Sveriges största energitjänstföretag mätt i antalet kunder. Drygt 900 000 kunder köper el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, konsult- och servicetjänster via varumärkena Birka Energi, HemEl och lokala varumärken. Birka Energi omsätter ca 13 miljarder kronor per år och ägs till hälften av Stockholms Stad och den finska energikoncernen Fortum abp. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar