Delårsrapport jan-mars Birka Energi 2000

Delårsrapport jan-mars Birka Energi 2000 * Mild vinter minskade el- och fjärrvärmemarginalerna * Förvärv av regionnät binder samman Birka Energis nätområden * Avtal om förvärv av verksamhet med ca 50 000 elkunder Birka Energi i fortsatt stark utveckling Utvecklingen och förändringarna på den nordiska energimarknaden fortsätter i snabb takt. Den avreglerade elmarknaden i kombination med allt mildare vintrar pressar elpriserna mycket starkt och fortsätter att driva på strukturomvandlingen mot färre och större aktörer. Pressade elpriser påverkar Birka Energis resultat negativt, men ökar den relativa konkurrensförmågan för koncernen som helhet. Bolagets elnät och fjärrvärme/fjärrkyla är klart ledande i Norden, och ger sammantaget Birka Energi en stabil och unik position på energimarknaden. För att kunna bredda nyttjandet av kundbasen på ca 900 000 kunder krävs fortsatt stora utvecklingssatsningar. Detta ställer i sin tur krav på ökad soliditet, varför Birka Energi nu inleder en översyn av tillgångarna i balansräkningen. Målet är att under år 2000 kunna avyttra tillgångar som inte bedöms strategiskt viktiga att äga, och frigöra resurser för egenfinansierad tillväxt på lönsamma områden. Omsättning och resultat Trots att året kännetecknats av fortsatt låga kraftpriser och milt väder har koncernen lyckats bibehålla en nettoomsättning i nivå med föregående år, 4 007 mkr (3 947 mkr). Hårdnande konkurrens och prispress på elmarknaden medförde att elintäkterna sjönk men tack vare finansiell prissäkring har intäktsnivån jämfört med föregående år bibehållits. Marginalerna inom elförsäljningen är dock lägre än tidigare. Konkurrensen på hushållsmarknaden har skärpts sedan schablonmätningen infördes 1 november 1999, men fortfarande är rörligheten inom segmentet relativt låg. Den totala försäljningen av el uppgick under perioden till 7,0 TWh (7,2). Den egna kraftproduktionen uppgick till 6,2 TWh (6,4 ). Kärnkraften har haft något lägre tillgänglighet jämfört med föregående år medan vattenkraftproduktionen legat i nivå med förra året. God tillrinning i mars har medfört att fyllnadsgraden i vattenmagasinen ligger i nivå med normalår men något lägre än föregående år. Produktionen av kraftvärme har varit låg t o m något lägre än föregående år. De låga elpriserna har istället medfört att el använts i värmeproduktionen 0,7 TWh (0,4). Den totala elomsättningen inklusive egenanvändning till bl a värmeproduktion uppgick till 8,0 TWh (7,8). Utöver den egna produktionen har koncernen köpt 1,8 TWh (1,3) el via bilaterala avtal och på elbörsen Nord Pool. På grund av den milda vintern blev värmeförsäljningen lägre än förväntat. Intäkterna ligger dock på samma nivå som föregående år tack vare fortsatt expansion. Värmeförsäljningen uppgick till 3,2 TWh (3,2). Därigenom har marginalen i värmeaffären försämrats som en konsekvens av att föregående års expansion givit ökade kostnader. Värmerörelsen stod för drygt 30% av koncernens rörelseresultat t o m mars. Försäljningen av kyla är fortsatt god och ökade under perioden med drygt 50 procent. Kylaförsäljningen uppgick till 37 GWh (24). Försäljningen av gas minskade jämfört med föregående år till 133 GWh (149). Det beror i huvudsak på att det milda vädret givit lägre intäkter för uppvärmning från fastighetskunder och kontinuerlig slopning av gasspisar. Rörelseresultatet för koncernen blev 238 mkr lägre än föregående år. Den hårdnande konkurrensen inom elförsäljningen och den låga och successivt sjunkande prisnivån på el gör att marginalerna inom elförsäljningen pressats. Utöver detta har den milda vintern givit ett påtagligt lägre resultat i värmeaffären. Finansnettot uppgick till - 423 mkr (- 370). Koncernens finansnetto är 53 mkr sämre än föregående år, beroende på högre marknadsräntor. Resultat efter finansiella poster blev 585 mkr (880) en försämring med 295 mkr jämfört med föregående år. Av försämringen är 242 mkr att hänföra till själva rörelsen och 53 mkr till finansieringsverksamheten. Årets resultat blev 449 mkr (627). Förvärv och avyttring [REMOVED GRAPHICS] Birka Energi har under perioden fortsatt sin förvärvsstrategi för att förstärka och komplettera koncernens verksamhet och tjänsteutbud. Förutom ovanstående förvärv har avtal träffats om förvärv av Sigtuna Energi, Brista Kraft och fjärrvärmenätet i Upplands Väsby. Genom dessa förvärv som till stor del innehåller fjärrvärme kommer fjärrvärmesystemet i Stockholmsregionen att kunna optimeras och effektiviseras ytterligare. I april träffade Birka Energi AB och Stora Enso Energy AB avtal om överlåtelse av Stora Ensos regionnät i Dalarna. Genom detta förvärv kan koncernens regionnät i Värmland och Hälsingland kopplas samman till en stor och effektiv enhet. Därmed befäster koncernen sin ställning som den ledande nätoperatören i Sverige. Därutöver har avtal träffats om förvärv av aktierna i Energy Securities Europe AB. Bolaget tillhandahåller finansiella energihandelslösningar till större kunder. Birka Energi har sedan tidigare ägt 28,5% i bolaget och kommer efter förvärvet äga 91% av aktierna. Kassaflöde och finansiering [REMOVED GRAPHICS] Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 534 mkr (433). Det lägre resultatet jämfört med föregående år har motverkats av lägre kapitalbindning i rörelsekapital. Koncernens totala nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar exklusive företagsförvärv uppgick för perioden till 387 mkr (355). Merparten av investeringarna har genomförts inom dotterbolagen Birka Värme och Birka Nät. Birka Värmes investeringar avser till största delen expansion inom verksamheterna värme och kyla. Investeringarna inom nätverksamheten avser i huvudsak reinvesteringar i de befintliga näten. Investeringar i förvärv av dotterbolag det första kvartalet uppgick till 46 mkr (600). Under perioden har koncernen avyttrat 31,7% av aktier i Gulsele AB till Fortum. Kassaflöde efter investeringar uppgick till 506 mkr (-682). I jämförelse med samma period föregående år har kassaflödet påverkats positivt framförallt genom lägre investeringar i företagsförvärv och genom avyttringen av aktierna i Gulsele AB. Balansomslutningen har ökat jämfört med föregående år som ett resultat av de företagsförvärv som utfördes under senare delen av 1999 samt genom den expansiva investeringsnivån i fjärrvärmeverksamheten. Från årsskiftet har balansomslutningen ökat med 329 mkr. Eget kapital uppgick till 24 562 mkr. Beslutad ännu ej genomförd utdelning uppgår till 500 mkr. Räntebärande nettoskuld uppgick till 29 640 mkr, vilket motsvarar en minskning från årsskiftet med 86 mkr. Stockholm i maj 2000 Tomas Bruce Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av koncernens revisorer. För ytterligare information kontakta: VD Tomas Bruce, tel 08-671 79 60 eller 070-771 79 60 Ekonomi- och finansdirektör Lars-Håkan Ellenius, tel 08-671 79 69 eller 070-727 03 86 Informationsdirektör Merril Boman 08-671 79 51 eller 070-590 79 75 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar