Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear

WBM förvärvar utestående 50,1 procent i Scandinavian Footwear för 9,0 MSEK. Betalning sker med 4,5 MSEK kontant samt till resterande del med nyemitterade aktier. Under 2004 beräknas Scandinavian Footwear omsätta 44,0 MSEK med ett resultat efter finansnetto på drygt 4,0 MSEK. Positivt resultatbidrag proforma 2004 på cirka 2,0 MSEK efter finansieringskostnader.

WBM Holding AB (WBM), som driver och utvecklar varumärket Björn Borg, har idag träffat avtal om förvärv av 50,1 procent av aktierna i produkt- och distributionsbolaget för skor, Scandinavian Footwear AB. WBM äger sedan tidigare 49,9 procent av aktierna. Förvärvet ligger helt i linje med bolagets strategi att öka kontrollen över varumärket i värdekedjan och att äga strategiskt viktiga produktbolag. Omsättningen år 2004 för Scandinavian Footwear beräknas uppgå till 44,0 MSEK med ett resultat efter finansnetto på drygt 4,0 MSEK. Förvärvet genomförs per den 28 december 2004. Bolaget kommer därmed att konsolideras som helägt dotterbolag i WBM och fullt ut påverka 2005 års omsättning och resultat, i stället för att tas in i redovisningen som resultat-andel. Proforma beräknas WBMs resultat efter finansnetto för 2004 påverkas positivt med cirka 2 MSEK och ger således en positiv effekt på vinst per aktie. Köpeskillingen uppgår till 9,0 MSEK för 50,1 procent av aktierna fördelat på 4,5 MSEK kon-tant samt nyemitterade aktier till kurs 68 SEK motsvarande 4,5 MSEK, vilket motsvarar 66 176 nya aktier. Ledningen i Scandinavian Footwear kvarstår i bolaget och fortsätter ut-veckla och driva verksamheten och blir nu nya delägare i WBM. Styrelsen beslutade om den riktade nyemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från extra bolagsstämma den 4 november 2004. Det totala antalet aktier i WBM uppgår efter emissionen till 1 431 036 aktier. Förvärvet av den utestående delen av Scandinavian Footwear ger WBM full kontroll över ett strategiskt viktigt och prioriterat produktbolag, vilket leder till en mer samordnad och kraftfull kommersialisering av varumärket Björn Borg. – Jag är mycket nöjd med att vi så snabbt har genomfört denna affär, som är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Nils Vinberg, VD och koncernchef i WBM. Vi ska själva äga produktbolagen för våra prioriterade produktområden för att därigenom skapa ett starkare grepp om utvecklingen av varumärket Björn Borg. Nu kan vi fokusera fullt ut på att växla upp tempot i den planerade expansionen både på befintliga och nya mark-nader. Scandinavian Footwear AB har sitt säte i Varberg och har ett tiotal anställda. Verksamheten startade år 1988 och består av design, inköp och försäljning av skor under varumärket Björn Borg till distributörer i fem länder i Europa. WBM har under november/december 2004 genomfört en nyemission som tillfört bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. WBM-aktien handlas från och med den 20 december på Nya Marknaden.

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar