Aktieägarna i Boliden AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 30 november 2004 klockan 10.00 i World Trade Center

Aktieägarna i Boliden AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 30 november 2004 klockan 10.00 i World Trade Center (konferenssal New York), Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Stämmolokalen öppnar för registrering klockan 09.00. Detta material får inte offentliggöras, distribueras eller vidarebefordras i eller till USA (inklusive dess territorier och underlydande områden, samtliga delstater och District of Columbia). Detta material utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Värdepapperen har inte registrerats i enlighet med U.S. Securities Act av 1933 i dess nuvarande lydelse ("U.S. Securities Act") och får inte utbjudas till försäljning i USA utan sådan registrering eller undantag från de krav på registrering som uppställs i U.S. Securities Act. Något offentligt erbjudande avseende värdepapperen kommer inte att genomföras i USA. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 19 november 2004 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier), dels anmäla detta till bolaget: - per post under adress Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 44, 101 20 Stockholm; - per telefon 08-32 94 29 vardagar kl. 09.30-11.30 och 13.30-16.00; - per fax 08-30 95 36; eller - på Bolidens hemsida www.boliden.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 24 november 2004 kl. 16.00. Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som visas upp av stämmodeltagarna vid registreringen. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal (max två) biträden. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Ombud Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. De uppgifter som lämnas kommer endast att användas i samband med bolagsstämman. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämmodagen. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, senast fredagen den 19 november 2004 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos VPC. Begäran om sådan registrering bör göras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 19 november 2004. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande avseende nya aktier (se nedan) 8. Stämmans avslutande Emissionsbemyndigande avseende nya aktier (punkt 7 i dagordningen) Bakgrund och motiv Boliden överväger att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner euro. Nyemissionen, om maximalt 37 miljoner nya aktier, avses riktas till institutionella investerare vilka inte tidigare är aktieägare i Boliden. Den riktade nyemissionen kommer att stärka Bolidens finansiella ställning och skapa förbättrade förutsättningar för bolaget att delta i och påverka konsolideringen inom gruv- och smältverksindustrin. Styrelsen anser att det är önskvärt att Boliden erhåller en bredare institutionell ägarbas som skulle inkludera europeiska och nordamerikanska investerare inom gruv- och smältverksindustrin. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna nyemissionen kommer att gynna Bolidens aktieägare genom att bolaget blir finansiellt starkare vilket skapar större potential för framtida tillväxt och lönsamhet. Vidare kommer den riktade nyemissionen att förbättra likviditeten i Boliden-aktien. Boliden avser att i första hand använda emissionslikviden till att i förtid återbetala det lån som fortfarande är utestående till Outokumpu Oyj. Under förutsättning att aktieägarna godkänner styrelsens förslag överväger Outokumpu att reducera sitt ägande i Boliden, i enlighet med tidigare uttalad ägarpolicy. För det fall att Outokumpu beslutar att reducera sitt ägande är styrelsen införstådd med att försäljningen av Outokumpus aktier i Boliden kommer att genomföras i form av ett offentligt erbjudande. Aktierna kommer att erbjudas den svenska allmänheten samt institutionella investerare i Sverige och utomlands. Bolidens befintliga aktieägare kommer att ges prioritet vid tilldelning i det offentliga erbjudandet som avses äga rum samtidigt, på samma villkor och samordnat med Bolidens riktade nyemission. Den kurs till vilken aktierna skall emitteras kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande inom ramen för erbjudandet till internationella investerare. Anbudsförfarandet syftar till att fastställa det optimala priset i relation till det emitterade antalet aktier i erbjudandet. Styrelsen anser att ett anbudsförfarande säkerställer att de nya aktierna emitteras till en kurs som motsvarar det rådande marknadsvärdet av de nyemitterade aktierna med avdrag för en marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen vill betona att beslutet att genomföra den riktade nyemissionen kommer att vara föremål för noggranna överväganden, där hänsyn kommer att tas till bland annat marknadsförhållandena. Följaktligen kan ingen garanti ges för att den riktade nyemissionen kommer att genomföras. För att Boliden skall kunna genomföra den riktade nyemissionen till internationella investerare, föreslår styrelsen att aktieägarna godkänner att nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för existerande aktieägare. Outokumpu och Carl Bennet som tillsammans äger cirka 51,6 procent av Boliden stödjer styrelsens förslag. Styrelsens förslag Styrelsen föreslår - med åberopande av ovanstående skäl - att den extra bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, senast intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets aktiekapital ökar med mer än sammanlagt 74.000.000 kronor. Det antecknas att de nya aktier som kan tillkomma genom sådana aktieemissioner skulle komma att motsvara sammanlagt högst 12,8 procent av antalet utestående aktier i bolaget efter full utspädning till följd av sådana emissioner. Styrelsens fullständiga förslag om emissionsbemyndigande, jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen, kommer från och med tisdagen den 16 november 2004 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Stockholm i november 2004 Boliden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20130/wkr0001.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar