Boliden föreslår riktad nyemission till internationella investerare

Boliden föreslår riktad nyemission till internationella investerare Detta material får inte offentliggöras, distribueras eller vidarebefordras i eller till USA (inklusive dess territorier och underlydande områden, samtliga delstater och District of Columbia). Detta material utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Värdepapperen har inte registrerats i enlighet med U.S. Securities Act av 1933 i dess nuvarande lydelse ("U.S. Securities Act") och får inte utbjudas till försäljning i USA utan sådan registrering eller undantag från de krav på registrering som uppställs i U.S. Securities Act. Något offentligt erbjudande avseende värdepapperen kommer inte att genomföras i USA. Styrelsen för Boliden AB (publ) har beslutat att kalla aktieägarna i bolaget till extra bolagsstämma för att erhålla bemyndigande att genomföra en riktad nyemission om cirka EUR 100 miljoner. Nyemissionen, om maximalt 37 miljoner nya aktier, avses riktas till institutionella investerare vilka inte tidigare är aktieägare i Boliden, innebärande att aktieägarna ombeds att avstå från sin företrädesrätt. Den riktade nyemissionen kommer att ytterligare stärka Bolidens finansiella ställning samt medföra att bolagets ägarbas breddas internationellt. Detta skapar förbättrade förutsättningar för Boliden att delta i och påverka konsolideringen inom gruv- och smältverksindustrin. Outokumpu och Carl Bennet, som idag äger cirka 49 procent respektive cirka 2,5 procent av Boliden, stödjer styrelsens förslag. Styrelsen har informerats om att Outokumpu nu överväger att reducera sitt ägande i bolaget, i enlighet med deras uttalade ägarpolicy. För det fall att Outokumpu beslutar att reducera sitt ägande är styrelsen införstådd med att försäljningen av Outokumpus aktier i Boliden kommer att genomföras i form av ett offentligt erbjudande. Aktierna kommer att erbjudas den svenska allmänheten samt institutionella investerare i Sverige och utomlands. Bolidens befintliga aktieägare kommer att ges prioritet vid tilldelning. Det offentliga erbjudandet kommer att äga rum samtidigt, på samma villkor och samordnat med Bolidens riktade nyemission. Styrelsen anser att den föreslagna nyemissionen kommer att gynna Bolidens aktieägare genom att bolaget blir finansiellt starkare med ökad tillgång till den internationella kapitalmarknaden, vilket skapar större potential för framtida tillväxt och lönsamhet. Den förbättrade skuldsättningen kommer att reducerar räntekostnaderna med cirka 75 Mkr på årsbasis. Vidare kommer en reduktion av Outokumpus aktieägande i Boliden att förbättra likviditeten i Boliden-aktien. En kallelse till den extra bolagsstämman, som kommer att hållas i Stockholm den 30 november 2004, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Alfred Berg / ABN AMRO Rothschild, JPMorgan och Nordea Corporate Finance är finansiella rådgivare till Boliden i den föreslagna riktade nyemissionen. För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95 Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland.. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada. www.boliden.se Detta material får inte offentliggöras, distribueras eller vidarebefordras i Australien, Frankrike, Hong Kong, Japan, Sydafrika och USA ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20090/wkr0001.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar