Boliden genomför riktad nyemission av upp till 37 miljoner nya aktier

Detta material får inte publiceras, distribueras eller spridas i Amerikas Förenta Stater (inklusive dess territorier, delstat inom Amerikas Förenta Stater eller District of Columbia). Detta material utgör inget erbjudande om försäljning av värdepapper. Dessa värdepapper har inte registrerats enligt värdepapperslagen U.S. Securities Act av 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller försäljas i Amerikas Förenta Stater utan registrering eller befrielse från registreringskrav enligt Securities Act. Inget publikt erbjudande av värdepapperen kommer att förekomma i Amerikas Förenta Stater.

• Styrelsen för Boliden AB meddelade tidigare idag att bolagets extra bolagsstämma bemyndigat Bolidens styrelse att genomföra en nyemission av upp till 37 miljoner nya aktier. Vid ett styrelsemöte som hölls i anslutning till den extra bolagsstämman beslutade styrelsen att presentera en ökning av bolagets aktiekapital som skall genomföras i form av en riktad nyemission till nya och befintliga institutionella investerare omfattande upp till 37 miljoner aktier ("Erbjudandet Från Boliden"); • Styrelsen har informerats om att Outokumpu, parallellt med Erbjudandet Från Boliden, avser att sälja upp till 37 miljoner aktier i Boliden ("Erbjudandet Från Outokumpu", tillsammans med Erbjudandet Från Boliden, benämnd "Kombinerade Erbjudandet") till nya och befintliga institutionella investerare samt till allmänheten. Av dessa 37 miljoner aktier kommer 10 miljoner aktier att göras tillgängliga för emissionsförmedlarna i form av en övertilldelningsoption. Outokumpu förbehåller sig rätten att öka antalet aktier till försäljning med ytterligare 10 miljoner aktier. Erbjudandet från Outokumpu avses äga rum samtidigt, på samma villkor och samordnat med Erbjudandet Från Boliden; • Bolidens Riktade Nyemission kommer att motsvara cirka 12,8% av Bolagets utökade aktiekapital; • Efter försäljningen av 37 miljoner aktier (inklusive övertilldelningsoptionen) kommer Outokumpus ägande i Boliden, efter ökningen av Bolagets aktiekapital, att minska till cirka 30%. Om Outokumpu ökar antalet aktier till försäljning kommer Outokumpus ägarandel i Boliden att minska till cirka 26% av Bolidens utestående aktiekapital; • Ansökan om registrering av Bolidens nya aktier har inlämnats till Stockholmsbörsen samt till Torontobörsen; • Försäljningspriset för det Kombinerade Erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande. Föreskrifterna i Sverige kräver att ett högsta pris fastställs. För allmänheten kommer detta högsta pris att vara SEK 30,00 per aktie för aktier som ingår i Erbjudandet Från Outokumpu; • Svensk och internationell roadshow är planerad att inledas torsdagen den 2 december i Stockholm och avslutas onsdagen den 15 december. Anbudsförfarandet (s.k. bookbuilding) kommer att inledas måndagen den 6 december och avslutas onsdagen den 15 december; • Teckningsperioden för Outokumpus erbjudande av aktier till allmänheten ("Publika Erbjudandet") är planerad att inledas måndagen den 6 december och avslutas onsdagen den 15 december; • Personer som önskar deltaga i det Publika Erbjudandet bör läsa det svenska emissionsprospektet, vilket beräknas finnas tillgängligt kring fredagen den 3 december; Styrelsen har informerats om att Outokumpu avser att ge aktieägare i Boliden företrädesrätt vid tilldelningen av Outokumpus aktier. Aktieägare som önskar komplettera delar av handelsposter för att få hela handelsposter (en handelspost är 500 aktier) kommer att prioriteras. Därefter kommer tilldelning att avse hela handelsposter. Anledningar till den riktade nyemissionen på 100 MEUR Genomförandet av den strategiska plan, som offentliggjordes vid tidpunkten för transaktionen med Outokumpu i december 2003, har verkställts i snabbare takt än planerat, vilket de första nio månaderna 2004 visar i realiserandet av synergier, en stark finansiell och operativ utveckling och en fortsatt minskad skuldsättning. Samtidigt har gruv- och smältverksindustrin genomgått stora förändringar sedan årets början, karakteriserade av signifikant stigande metallpriser och fortsatta fusions- och förvärvsaktiviteter. Ökad koncentratförsörjning från gruvorna har stärkt smältverkens konkurrensförmåga och lett till en snabb uppgång av smält och raffineringslöner. Bolidens nyemission och den förstärkta finansiella positionen som följer efter nyemissionen kommer att förbättra Bolagets finansiella flexibilitet så att Bolaget aktivt kan söka initiativ som ger ökad lönsamhet i kombination med tillväxt. Boliden anser att det inom zinkgruvor, zinksmältning och kopparsmältning är en mycket fragmenterade marknad och Bolaget avser att dra fördel av sin starka marknadsställning i Europa för att positionera sig i den fortlöpande konsolideringen inom industrin. Boliden anser vidare att den minskade skuldsättning som möjliggörs genom detta Erbjudande kommer att avsevärt förbättra Bolagets förutsättningar att samverka långsiktigt med koncentratleverantörer och liknande allianser. Det Kombinerade Erbjudandets struktur Erbjudandet Från Boliden ges följande struktur: • ett erbjudande om förvärv av nya aktier i Boliden riktat till institutionella investerare i Sverige och utomlands; och Erbjudandet Från Outokumpu ges följande struktur: • ett publikt erbjudande om förvärv av aktier riktat till allmänheten i Sverige, med prioritet för befintliga aktieägare i Boliden samt • ett erbjudande om förvärv av aktier riktat till nya och befintliga institutionella investerare i Sverige och utomlands,. Pris och omfattning avgörs slutligt baserat på efterfrågan för det Kombinerade Erbjudandet och förväntas kunna bekräftas senast torsdagen den 16 december. Tidsplan Tidsplanen för det Kombinerade Erbjudandet kan komma att ändras, men har följande preliminära utseende: Svensk och internationell roadshow inleds tors. 2 december Svenskt emissionsprospekt publiceras fre. 3 december Anbudsförfarande och teckningsperiod för allmänheten inleds mån. 6 december Roadshow, anbudsförfarande och teckningsperiod för allmänheten avslutas ons. 15 december Försäljningspris meddelas samt institutionella tilldelningar senast tors. 16 december Preliminärt datum för utskick av meddelande till allmänheten om tilldelning fre. 17 december Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners ABN AMRO Rothschild och JP Morgan är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för det Kombinerade Erbjudandet. ABN AMRO Rothschild och JP Morgan är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners för erbjudandet till institutionella investerare. Nordea Corporate Finance är Co-Lead Manager för erbjudandet till institutionella investerare samt Lead Manager för erbjudandet till allmänheten. Detta material får inte offentliggöras, distribueras eller vidarebefordras i Australien, Frankrike, Hong Kong, Japan, Sydafrika och USA. I Storbritannien riktas detta meddelande endast till personer som har sådan professionell erfarenhet av frågor rörande investeringar att de omfattas av Article 19 eller 49 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001. Aktierna kommer endast att utges till sådana personer. Stabilisering/FSA För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08 610 1602, 070 555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08 610 15 57, 070 618 95 95

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar