Boliden och Outokumpu undertecknar slutligt överlåtelseavtal och skapar världsledande gruv- och smältverksföretag - Nya

Boliden och Outokumpu undertecknar slutligt överlåtelseavtal och skapar världsledande gruv- och smältverksföretag - Nya Boliden Boliden och Outokumpu har idag undertecknat ett slutligt överlåtelseavtal där Boliden kommer att förvärva Outokumpus gruv- och smältverksamheter inom zink och koppar samt avyttra verksamheterna Fabrication och Teknikförsäljning till Outokumpu. Parterna offentliggjorde undertecknandet av ett Letter of Intent den 8 september 2003. De verksamheter som Boliden kommer att förvärva från Outokumpu värderas till 6,6 miljarder kronor (MEUR 736) på skuldfri basis. Bolidens vederlag utgörs av: - en apportemission riktad till Outokumpu representerande 49 procent av samtliga aktier och röster i Nya Boliden, värderade till cirka 2,7 miljarder kronor (MEUR 307); - 3,4 miljarder kronor (MEUR 373) kontant; och - ett förlagslån om cirka 0,5 miljarder kronor (MEUR 56) som emitteras till Outokumpu. Vederlaget kan, enligt avtalet, justeras med hänsyn till räkenskaperna vid överlåtelsetidpunkten för de verksamheter som förvärvas från Outokumpu. Som vederlag för de enheter som Boliden kommer att avyttra till Outokumpu kommer Boliden erhålla 5 miljoner aktier i Outokumpu Oyj, motsvarande cirka 2,8 procent av samtliga aktier och röster. Transaktionen beräknas vara slutligt genomförd vid utgången av 2003 och är villkorad av bland annat godkännanden från Bolidens aktieägare och från berörda konkurrens-myndigheter. Transaktionen förutsätter dessutom att Bolidens totala skuldfinansiering slutligt överenskommits och undertecknats i god tid före Bolidens extra bolagsstämma, som förväntas att äga rum under december 2003. Boliden har erhållit kreditgodkännanden avseende den nya lånefinansieringen förbehållet färdigställande av dokumentation, varefter medgivande från Bolidens nuvarande långivare kvarstår att inhämtas. Överlåtelseavtalet innehåller även sedvanliga villkor, såsom att vissa värden bibehålls i väsentlig utsträckning. Ytterligare information avseende transaktionen, såsom förväntad tidsplan kommer att offentliggöras under processens gång. Informationsmaterial beskrivande transaktionen, inklusive de enheter som förvärvas från Outokumpu och proformaräkenskaper, kommer att offentliggöras och distribueras till Bolidens aktieägare cirka två veckor före den extra bolagsstämman. Såsom en integrerad del av affären, planerar Nya Boliden en garanterad nyemission, i storleksordningen 1,4 miljarder (MEUR 150), vilken kommer att genomföras efter slutförandet av transaktionen. För ytterligare information vänligen kontakta: Boliden Jan Öhman, Finansdirektör mobil +46 70 624 19 05 e-mail: jan.ohman@boliden.se www.boliden.se Outokumpu Eero Mustala, Informationsdirektör tel. + 358 9421 24 35 e-mail: eero.mustala@outokumpu.com Johanna Sintonen, chef investerar- och mediarelationer Tel. +358 9 421 2438, mobil +358 40 530 0778 e-mail johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/25/20031025BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/25/20031025BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar