Bolidens andra kvartal: Bra produktion och stabil marknad

Bolidens rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, för årets andra kvartal var 931 (1 120) MSEK. Försäljningen uppgick till 10 363 (9 896) MSEK. Kvartalet präglades av hög produktion, framförallt på gruvsidan, men också av svagare metallpriser. De negativa priseffekterna motverkades dock av en gynnsam valutautveckling.

-          Det har totalt sett varit ett bra kvartal med hög produktion, framförallt i gruvorna Garpenberg och Aitik. Den nya anläggningen för elektronikåtervinning vid kopparsmältverket Rönnskär är nu i full produktion. Resultatet har dock påverkats negativt av kostnadsökningar, ett problem som vi delar med många andra metallföretag, säger Bolidens vd Lennart Evrell.

Resultatet för Bolidens Gruvor uppgick under kvartalet till 726 (1 064) MSEK och påverkades negativt av lägre metallpriser och högre kostnader. Jämfört med årets första kvartal var produktionsvolymerna högre för samtliga metaller, där i synnerhet Aitikgruvans höga malmproduktion – motsvarande en årstakt på 38 miljoner ton – hade en betydande påverkan trots gruvans relativt låga halter.

Smältverkens rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, uppgick till 240 (143) MSEK. Resultatökningen beror främst på högre produktion, bland annat vid kopparsmältverket Rönnskär där sammanlagt 32 000 ton elektronikskrot processades under kvartalet – vilket var i linje med den nya produktionskapaciteten på 120 000 ton per år. Kvartalets negativa pris- och villkorseffekter motverkades av en gynnsam valutautveckling.

Bolidens övriga expansionsprojekt fortskrider enligt plan. Vid Kankbergsgruvan har guldproduktionen påbörjats och tellurproduktionen kommer att starta under årets fjärde kvartal. Bolidens största pågående expansionsprojekt vid zink-silvergruvan Garpenberg – en investering på 3,9 miljarder SEK – följer tidplanen både vad gäller underjordsarbeten och byggandet av nytt anrikningsverk och industriområde.

Trots att det råder ekonomisk oro i stora delar av världen är efterfrågan på Bolidens metaller fortsatt stabil.

-          Vi har inte sett några stora förändringar hos våra industriella kunder, som framförallt finns i Nordeuropa. Bolidens försäljning har varit fortsatt god, men vi delar marknadens oro för den framtida utvecklingen, säger Lennart Evrell.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Frans Benson, Director Investor Relations: + 46 8 610 1523
Marcela Sylvander, Director Group Communications: + 46 733 244 551

 
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 400 medarbetare och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor per år. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar