Bolidens riktade nyemission övertecknad - priset fastställd till 25 kronor per aktie och bolaget tillförs 925 Mkr

Detta material får inte publiceras, distribueras eller spridas i Amerikas Förenta Stater (inklusive dess territorier, delstat inom Amerikas Förenta Stater eller District of Columbia). Detta material utgör inget erbjudande om försäljning av värdepapper. Dessa värdepapper har inte registrerats enligt värdepapperslagen U.S. Securities Act av 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller försäljas i Amerikas Förenta Stater utan registrering eller befrielse från registreringskrav enligt Securities Act. Inget publikt erbjudande av värdepapperen kommer att förekomma i Amerikas Förenta Stater. • Den 30 november 2004 meddelade Boliden att man avsåg att genomföra en riktad nyemission av upp till 37 miljoner aktier till institutionella investerare i Sverige och utomlands ("Erbjudandet Från Boliden"). Styrelsen för Boliden beslutade den 15 december 2004 att genomföra den riktade nyemissionen och emittera högst 37 miljoner nya aktier. • Samtidigt med offentliggörandet av Erbjudandet Från Boliden meddelades att Outokumpu avsåg att sälja upp till 37 miljoner aktier ("Erbjudandet Från Outokumpu", tillsammans med Erbjudandet Från Boliden benämnt "Kombinerade Erbjudandet") till nya och befintliga institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige. Av dessa 37 miljoner aktier skulle 10 miljoner göras tillgängliga för emissionsinstituten i form av en övertilldelningsoption. Outokumpu förbehöll sig rätten att öka antalet aktier till försäljning med ytterligare 10 miljoner aktier. Erbjudandet Från Outokumpu genomfördes samtidigt, på samma villkor och samordnat med Erbjudandet Från Boliden. • Priset i det Kombinerade Erbjudandet har fastställts till 25 kronor per aktie. • Outokumpu har beslutat att utnyttja rätten att öka antalet aktier i Erbjudandet Från Outokumpu och sälja totalt 47 miljoner aktier (inklusive de 10 miljoner aktier som gjorts tillgängliga för emissionsinstituten i form av en övertilldelningsoption). • Av det Kombinerade Erbjudandets 84 miljoner aktier kommer allmänheten i Sverige att tilldelas 7,6 miljoner aktier inom ramen för Erbjudandet Från Outokumpu. • Erbjudandet Från Boliden motsvarar cirka 12,8% av Bolagets utökade aktiekapital. • Med försäljningen av 47 miljoner aktier (inklusive övertilldelningsoptionen) kommer Outokumpus ägarandel i Boliden efter ökningen av bolagets aktiekapital att minska från 49,0 % till cirka 26,5%. Styrelsen har informerats om att Outokumpu kommer att ge aktieägare i Boliden prioritet vid tilldelningen av Outokumpus Boliden-aktier. Aktieägare i Boliden som önskar komplettera delar av handelsposter för att få hela handelsposter (en handelspost är 500 aktier) kommer att prioriteras. Därefter kommer tilldelning att avse hela handelsposter. Allmänheten i Sverige, inklusive aktieägare i Boliden, kommer att erhålla besked om tilldelning omkring den 17 december 2004. I en kommentar till transaktionen säger Jan Johansson, VD och koncernchef för Boliden: – Det har varit ett mycket stort intresse för Boliden och transaktionen från såväl befintliga aktieägare som från nya institutionella investerare i Sverige och utomlands. Vi ser fram emot de samlade fördelar som våra aktieägare kommer att få genom synliggörandet av Boliden internationellt, vår bredare ägarbas, en väsentligt bättre likviditet i Boliden-aktien samt inte minst den ökade flexibilitet som möjliggörs genom vår stärkta balansräkning. Joint Global Co-ordinators och Bookrunners ABN AMRO Rothschild och JPMorgan var Joint Global Co-ordinators och Joint Bookrunners för det Kombinerade Erbjudandet. ABN AMRO Rothschild och JPMorgan var Joint Lead Managers och Joint Bookrunners för erbjudandet till institutionella investerare. Nordea Corporate Finance var Co-Lead Manager för erbjudandet till institutionella investerare samt Lead Manager för erbjudandet till allmänheten i Sverige. Detta material får inte offentliggöras, distribueras eller vidarebefordras i Amerikas Förenta Stater, Australien, Frankrike, Hongkong SAR inom Folkrepubliken Kina, Japan och Sydafrika. I Storbritannien riktas detta meddelande endast till personer som har sådan professionell erfarenhet av frågor rörande investeringar att de omfattas av Article 19 eller 49 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001. Aktierna kommer endast att utges till sådana personer. Stabilisering/FSA För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95 Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland.. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada. www.boliden.se

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar