Ett nytt världsledande gruv- och smältverksföretag - Nya Boliden - är skapat

Ett nytt världsledande gruv- och smältverksföretag - Nya Boliden - är skapat Boliden och Outokumpu har idag genomfört transaktionen där Boliden förvärvar Outokumpus gruv- och smältverksamheter inom zink och koppar samt avyttrar verksamheterna Fabrication och Teknikförsäljning till Outokumpu. Nya Boliden blir ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag inom koppar och zink. Nya Boliden startar sin verksamhet den 1 januari 2004. -Det finns en klar och tydlig logik att kombinera Bolidens och Outokumpus gruv- och smältverksamheter inom koppar och zink. I Nya Boliden sammanförs nu tillgångar av världsklass som med ökad konkurrenskraft från en stark nordisk bas kommer att kunna skapa en uthållig lönsamhet och en betydande tillväxtpotential. Nya Boliden får också en stark industriell huvudägare med lång erfarenhet och stor kunskap från gruv- och smältverksindustrin. Sammantaget skapar detta mervärde för såväl aktieägare och kunder som anställda säger Jan Johansson VD och koncernchef för Boliden. Transaktionen har nu genomförts som planerat, efter det att samtliga villkor för affärens fullgörande har uppfyllts. Enligt den senaste uppskattningen som var tillgänglig vid affärens slutförande kommer det totala vederlaget att bli EUR 849 miljoner (SEK 7,7 miljarder) Ökningen är huvudsakligen till följd av beräknade förändringar i det sysselsatta kapitalet i de förvärvade gruv- och smältverkstillgångarna under 2003. Boliden har erlagt betalning till Outokumpu för de förvärvade gruv- och smältverkstillgångarna enligt följande: - apportemission av nya aktier till Outokumpu, motsvarande 49 procent av samtliga aktier i Nya Boliden, - kontant betalning om EUR 373 miljoner (SEK 3,4 miljarder) och - emission av ett förlagslån till Outokumpu. Det slutliga vederlaget kommer att regleras med hänsyn till de fastställda räkenskaperna för affären, vilka färdigställs senast mars 2004. Förändringar i det sysselsatta kapitalet i de förvärvade tillgångarna enligt de fastställda räkenskaperna kommer att påverka den del av det totala vederlaget som utgörs av förlagslånet. Det uppskattas för närvarande att förlagslånet slutligen kommer att vara cirka EUR 137 miljoner (SEK 1,2 miljarder). Som delbetalning för de gruv- och smältverkstillgångar som Boliden har förvärvat från Outokumpu har Boliden idag emitterat, och Outokumpu tecknat, 82 446 475 nya aktier i Boliden AB. Efter teckningen av aktierna äger nu Outokumpu 49 procent av samtliga aktier och röster i Boliden och har ingen avsikt att öka detta innehav eller försöka uppnå en majoritetsställning. Outokumpu kan med tiden komma att, under ordnade former, reducera sitt aktieinnehav i Nya Boliden. Baserat på stängningskursen för Bolidenaktien vid Stockholmsbörsen den 29 december 2003 är det totala värdet av de utgivna aktierna cirka EUR 339 miljoner (SEK 3,1 miljarder). Ökningen av Bolidens aktiekapital kommer att registreras i bolagsregistret i början av januari. De nya aktierna kommer att registreras på Outokumpus värdepapperskonto och kommer att kunna handlas från omkring den 7 januari 2004. De nya aktierna är berättigade till full utdelning från och med det räkenskapsår som inleddes den 1 januari 2003 och har samma rättigheter som alla övriga utestående aktier i Boliden. Efter registreringen av ökningen av Bolidens aktiekapital kommer Bolidens aktiekapital att uppgå till SEK 336 516 226, fördelat på 168 258 113 aktier. Som betalning för verksamheterna Fabrication och Teknikförsäljning som Outokumpu har förvärvat från Boliden har Outokumpu idag emitterat, och Boliden tecknat, 5 000 000 nya aktier i Outokumpu Oyj, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Efter teckningen av aktierna äger nu Boliden 2,8 procent av samtliga aktier och röster i Outokumpu. Baserat på stängningskursen för Outokumpu-aktien vid Helsingforsbörsen den 29 december 2003 är det totala värdet av de utgivna aktierna cirka EUR 53,3 miljoner (SEK 484 miljoner). Motsvarande ökning av Outokumpus aktiekapital kommer att registreras i det finska handelsregistret den 31 december 2003. De nya aktierna kommer att registreras på Bolidens konto vid den finska centrala värdepappersförvararen den 31 december 2003 och kommer att kunna handlas från och med den 2 januari 2004. De nya aktierna är berättigade till full utdelning från och med det räkenskapsår som inleddes den 1 januari 2003 och har samma rättigheter som alla övriga utestående aktier i Outokumpu. Efter registreringen av ökningen av Outokumpus aktiekapital kommer Outokumpus aktiekapital att uppgå till EUR 303 576 080,50, fördelat på 178 574 165 aktier. Boliden kommer att konsolidera samtliga de från Outokumpu förvärvade tillgångarna vid utgången av fjärde kvartalet 2003 medan resultaten från dessa tillgångar konsolideras först från 1 januari 2004. Försäljningen av Fabrication och Teknikförsäljning, som ingår som en del i den totala affären med Outokumpu, beräknas medföra en förlust för Boliden om cirka EUR 36 miljoner (SEK 330 miljoner). Denna kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2003. Outokumpu kommer att de-konsolidera alla tillgångar som har avyttrats till Boliden vid utgången av det fjärde kvartalet 2003, medan resultaten från dessa tillgångar kommer att konsolideras fram till slutet av 2003. De tillgångar som har förvärvats från Boliden kommer att konsolideras med Outokumpu vid årsslutet. Outokumpus bruttovinst av försäljningen av dess gruv- och smältverkstillgångar till Boliden uppskattas till cirka EUR 200 miljoner, av vilka EUR 100 miljoner kommer att redovisas i resultatet för fjärde kvartalet 2003 som en jämnförelsestörande post och kommer att vara skattefri. Affären förväntas minska Outokumpus förhållande mellan skulder och eget kapital med cirka 40 procentenheter. Utöver vinsten om EUR 100 miljoner som bokförs i fjärde kvartalet 2003 finns en icke resultatavräknad vinst motsvarande 49 procent av bruttovinsten. Den icke resultatavräknade vinsten kommer att upplösas i takt med att Boliden avskriver koncernmässigt övervärde som har sitt ursprung i transaktionen. Den icke resultatavräknade vinsten kan också upplösas proportionellt, för det fall Outokumpus ägande i Boliden minskar, och i sin helhet för det fall Outokumpus ägande i Boliden minskar till under 20 procent. Då transaktionen slutfördes tillträdde den nya styrelsen i Boliden AB. Som tidigare aviserats består styrelsen i Nya Boliden således av Carl Bennet, Marie Berglund, Satu Huber, Jan Johansson, Tapani Järvinen, Anders Sundström, Christoffer Taxell och Risto Virrankoski. Sammantaget består styrelsen i Nya Boliden av 11 ledamöter, vilket även inkluderar tre arbetstagarrepresentanter utsedda av de fackliga organisationerna. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs idag Risto Virrankoski till ordförande och Carl Bennet till vice ordförande i Nya Boliden. Som tidigare meddelats avser Nya Bolidens styrelse att utnyttja det av extra bolagsstämman i december erhållna bemyndigandet att genomföra en nyemission i storleksordningen EUR 150 miljoner (SEK 1,4 miljarder kronor) med företrädesrätt för Bolidens aktieägare. Företrädesemissionen kommer att vara garanterad i sin helhet och förväntas äga rum under första kvartalet 2004. Nordea Securities och Swedbank Markets är finansiella rådgivare till Boliden i samband med den planerade företrädesemissionen. För ytterligare information vänligen kontakta: Boliden Jan Johansson, VD och koncernchef tel. +46 8 610 16 02, mobile +46 70 555 02 02 e-mail: jan.c.johansson@boliden.se Ulf Söderström, Informationsdirektör tel +46 8 610 15 57, mobile +46 70 618 95 95 e-mail: ulf.soderstrom@boliden.se www.boliden.se Outokumpu Eero Mustala, Informationsdirektör tel. + 358 9421 2435 e-mail: eero.mustala@outokumpu.com Johanna Sintonen, chef investerar- och mediarelationer Tel. +358 9 421 2438, mobil +358 40 530 0778 e-mail johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com Outokumpu har, i enlighet med tillämpliga kanadensiska värdepapperslagar, registrerat en rapport med detaljer om den transaktion som beskrivs häri. En kopia av rapporten kan erhållas genom att kontakta någon av de Outokumpu-representanter som anges ovan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar