Bolagsstämmokommuniké

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ Utdelning Vid ordinarie bolagsstämma för Bong Ljungdahl AB den 8 maj 2000 beslutades om utdelning till aktieägarna med 2:60 kr per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 11 maj 2000 och utdelningen beräknas utsändas från VPC den 16 maj 2000. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan Ekberg, Bo Alerfeldt, Cecilia Bjurman, Lennart Pihl, Alf Tönnesson och Gösta Wiking, samt valdes till ny styrelseledamot Michael Wolf-Bauwens, förutvarande ägare till Wolf-Bauwens/Reinhart Schmidt-gruppen, som tidigare i år förvärvades av Bong Ljungdahl AB. Det noterades att som arbetstagarrepresentanter i styrelsen utsetts Jytte Nilsson, PTK och Peter Harrysson, Grafikerna, med Jan Andersson, PTK och Bo Lagnestam, Grafikerna, som suppleanter. Styrelsen omvalde vid sitt konstituerande möte Jan Ekberg till ordförande i styrelsen. Val av revisorer Ordinarie revisorerna Anders Lundin och Göran Tidström, samt revisorssuppleanterna Mikael Eriksson och Ingvar Pramhäll omvaldes. För ytterligare information om bolagsstämman, kontakta Lennart Pihl, verkställande direktör och koncernchef, på tfn 044-20 70 50 eller mobil 070-594 68 66. En kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2000 har sänts ut via BIT. Den kan även beställas direkt från Bong Ljungdahl på tfn 044-20 70 00 eller på fax 044-20 70 99. Kristianstad den 9 maj 2000 BONG LJUNGDAHL AB Styrelsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01150/bit0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar