Bong Ljungdahl AB delårsrapport januari - september 2000

BONG LJUNGDAHL AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 * NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 88% TILL 1.703 MSEK (906) *) * RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 180 MSEK (68) *) * RÖRELSERESULTATET FÖR TREDJE KVARTALET ÖKADE TILL 68 MSEK (15) *) * RESULTAT EFTER FINANSNETTO ÖKADE TILL 131 MSEK (55) * FÖRVÄRVET AV REXAM ENVELOPES GER MARKNADSLEDANDE POSITION I STORBRITANNIEN *) Jämförelsestörande poster ingår med 44 MSEK för 9-månadersperioden och 33 MSEK för tredje kvartalet. Bong är ett snabbt växande internationellt kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor, har ca 1900 anställda och tillverkar årligen ca 16 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen och Estland. Bong har de senaste åren tagit en aktiv del i en pågående strukturomvandling inom europeisk kuvertindustri och ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion. Genom förvärvet av Bauwens i januari 2000 togs ett viktigt steg i utvecklingen som innebär att Bong idag är Europas ledande kuvertföretag. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen för perioden januari - september 2000 ökade med 797 MSEK, motsvarande 88%, till 1.703 MSEK (906). Av ökningen kan 799 MSEK hänföras till förvärvade enheter och 23 MSEK, motsvarande 3%, till organisk tillväxt inom den tidigare Bongkoncernen. Förändrade valutakurser har påverkat omsättningen negativt med 26 MSEK. Rexam Envelopes, som förvärvades under september 2000, har haft endast marginell effekt på koncernens omsättning under rapportperioden. Rörelseresultatet (exkl. jämförelsestörande poster) för årets första nio månader ökade med 100% till 136 MSEK (68) med en rörelsemarginal om 8,0% (7,5). Ökningen är i huvudsak hänförlig till en starkt positiv utveckling i nyförvärvade enheter. Trots en dämpad efterfrågan på flera av koncernens viktiga marknader och fortsatt kraftigt stigande papperspriser, mer än fördubblades tredje kvartalets rörelseresultat (exkl. jämförelsestörande poster) till 35 MSEK (15). Som ett led i finansieringen av pågående expansion, avyttrades under tredje kvartalet koncernens fastigheter i Kristianstad och Nybro till Nordisk Renting AB för 130 MSEK. Transaktionen medförde en realisationsvinst om 33 MSEK före skatt (25 MSEK efter full skatt) och redovisas, jämte återbäring av pensionsmedel från SPP om 11 MSEK, som jämförelsestörande poster med sammanlagt 44 MSEK (0). Ett långfristigt hyresavtal om fortsatt nyttjande av lokalerna har tecknats med Nordisk Renting AB. Resultatet efter finansnetto (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 32 MSEK till 87 MSEK (55) och inklusive jämförelsestörande poster blev resultatet 131 MSEK (55). Vinst per aktie efter skatt och full konvertering uppgick (exkl. jämförelsestörande poster) till 6,11 SEK (5,97), varvid den riktade nyemissionen om drygt 1,6 miljoner aktier i samband med förvärvet av Bauwens, haft fullt genomslag under hela perioden januari - september 2000. MARKNAD, FÖRSÄLJNING, INKÖP Kuvertmarknaden fortsätter att öka och var i början av perioden relativt stark. Under tredje kvartalet försvagades efterfrågan något. Bong har fortsatt att öka sina marknadsandelar i Storbritannien och Polen. I Norden och Tyskland har koncernen behållit redan goda positioner. Konkurrenssituationen har varit oförändrat stark och prispressen är fortsatt hård. Den allmänna efterfrågan på finpapper, koncernens viktigaste insatsmaterial är för närvarande mycket stark. Pappersproducenterna har som en följd härav kunnat genomföra en serie kraftiga prishöjningar. Bong kunde under första halvåret, om än med viss eftersläpning, i stort sett kompensera sig genom motsvarande prisökningar till kund. Under hösten har det emellertid successivt blivit allt svårare att genomföra prishöjningar på vissa av de bearbetade marknaderna med följd att marginalerna försvagats. Det förefaller nu som om papperspriserna stabiliseras. Utvecklingen är emellertid fortfarande osäker och svåröverskådlig. FÖRETAGSFÖRVÄRV Ett viktigt steg i koncernens utveckling togs genom förvärvet av Rexam Envelopes i september år 2000. Rexam Envelopes är ett av Storbritanniens ledande kuvertföretag, med en omsättning under 1999 på ca 16 MGBP och med 140 anställda. Köpeskillingen uppgick till ca 100 MSEK och omfattar byggnader, maskiner, inventarier och varulager till i princip bokförda värden. Samtlig personal övertas av Bong. Genom förvärvet får Bong en sammanlagd omsättning i Storbritannien på drygt 50 MGBP (ca 700 MSEK) och blir därmed marknadsledare på Europas enskilt största kuvertmarknad. Rexam Envelopes kommer att slås samman med Bongs befintliga brittiska verksamhet, vilket underlättas av att båda enheterna är lokaliserade i Milton Keynes, beläget nordväst om London. Relativt betydande synergier förutses, främst genom en samordnad produktions- och inköpsverksamhet. Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens resultat under år 2001. Arbetet med att integrera Bauwens med övriga verksamheter inom koncernen fortgår enligt plan och är nu fokuserat på genomförandet av ett antal förändringar inom produktionsavsnitten. I samband härmed kommer tre av koncernens producerande enheter att avvecklas vilket medför en reduktion av personalstyrkan med ca 100 personer. Tidigare bedömning om sammanlagda besparingar om i storleksordningen 40-60 MSEK, med fullt genomslag mot slutet av 2001, kvarstår. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 66 MSEK (26) och nettolåneskulden till 1.029 MSEK (325). Förvärvet av Bauwens har medfört en ökning av nettolåneskulden med ca 700 MSEK. Vid utgången av perioden var det egna kapitalet 641 MSEK, varav nyemissionen med anledning av Bauwens-förvärvet tillfört drygt 137 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Soliditeten uppgick till 28% (40) och skuldsättningsgraden till 1,61 (0,76). INVESTERINGAR Periodens investeringar i maskiner, inventarier och byggnader uppgick, exklusive vad som tillkommit via företagsförvärv, till 86 MSEK (82) och innebär, som planerat, en anpassning till en relativt sett klart lägre nivå än vad som varit fallet de senaste åren. Av periodens investeringar har 17 MSEK leasingfinansierats. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 1.882 personer (1.126) varav förvärvade enheter medfört en ökning med ca 700 personer. UTSIKTER Efterfrågan på koncernens huvudmarknader är för närvarande relativt god även om en viss avmattning skett under tredje kvartalet. De kraftigt stigande inköpspriserna på papper medför krav på fortsatta höjningar av försäljningspriserna, vilket i ökande grad kan vara svårt att genomföra och kan få en ytterligare dämpande effekt på efterfrågan. Den nya koncernens starka positioner på de stora nordeuropeiska marknaderna, potentialen för kostnadsreduktioner och en allmänt positiv utveckling i förvärvade enheter gör trots detta att förutsättningarna bedöms som goda för fortsatt resultattillväxt under året. Kristianstad den 27 oktober 2000 BONG LJUNGDAHL AB (publ) Lennart Pihl Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 50, (mobil) 070-594 68 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00360/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00360/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar