Delårsrapport januari - september 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 · OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 6% TILL 1.799 MSEK (1.703). VOLYMMINSKNING FÖR JÄMFÖRBARA ENHETER MED 9%. · RÖRELSERESULTATET (EXKL. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER) MINSKADE TILL 39 MSEK (136) · RESULTATET EFTER FINANSNETTO (EXKL. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER) UPPGICK TILL -12 MSEK (87) · BESPARINGAR OCH KAPACITETSANPASSNINGAR GENOMFÖRS, ANTALET ANSTÄLLDA REDUCERAS MED YTTERLIGARE CA 100 PERSONER. FULL EFFEKT KV 1, 2002. Bong är ett snabbt växande internationellt kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor, har ca 1800 anställda och har en årlig tillverkningskapacitet om ca 16 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen och Estland. Bong har de senaste åren tagit en aktiv del i en pågående strukturomvandling inom europeisk kuvertindustri och ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista. MARKNADEN Den marknadsförsvagning som präglade första halvåret har under det tredje kvartalet tilltagit i styrka och geografisk omfattning. Marknaderna i Storbritannien, Norge och Finland, som uppvisade en relativt stark inledning på året, försvagades under tredje kvartalet. I Tyskland och Sverige har avmattningen förstärkts. Den rådande konjunkturen har bl.a. lett till att många kunder intagit en avvaktande hållning till nya säljkampanjer och andra marknadsaktiviteter, vilket slagit särskilt hårt mot specialprodukter inom direktreklamsegmenten. Totalt sett bedöms kuvertmarknaden i Europa ha minskat med i storleksordningen 4-5% i volym under perioden januari-september 2001 jämfört med motsvarande period föregående år. Det försämrade marknadsläget har medfört ett betydande försäljningsbortfall i ett flertal av koncernens verksamheter. Särskilt kännbart har försäljningsbortfallet varit på marknaderna i Sverige och Tyskland, som svarar för ca 16% resp. 19% av koncernens totala omsättning. Utöver den konjunkturellt betingade avmattningen, har det mycket omfattande förändringsprogrammet, som genomfördes i anslutning till integrationen av nyförvärvade enheter under första halvåret, medfört en kraftigt nedsatt kapacitet och servicenivå och lett till tapp av marknadsandelar. Produktionskapacitet och servicenivåer är nu tillbaka på normala nivåer. På kort sikt är marknadsutvecklingen svårbedömd, främst beroende på osäkerhet om den internationella konjunkturens fortsatta utveckling samt effekterna av det osäkra världsläget. Sett i ett längre perspektiv kvarstår tidigare bedömningar om en uthållig volymtillväxt i den europeiska kuvertmarknaden om 2-3% per år. KOSTNADSBESPARINGAR OCH KAPACITETSANPASSNING I syfte att anpassa koncernen till nu rådande marknadsbetingelser genomförs ett omfattande kostnadsbesparingsprogram och ett antal kapacitetsneddragningar inom koncernens produktionsenheter. Ett antal kuvertmaskiner/skift stängs härvid av. Programmet berör i stort sett samtliga verksamheter och medför bl.a. en reduktion av personalstyrkan med ca 100 personer. Neddragningarna läggs till stor del så att de omfattar kontraktsanställd personal vilket dels innebär att effekterna får relativt snabbt genomslag dels ger möjlighet att med kort varsel återgå till en högre kapacitet. Årseffekterna av programmet beräknas uppgå till ca 30 MSEK med fullt genomslag från januari 2002. Kostnader för genomförandet har preliminärt beräknats uppgå till maximalt ca 5 MSEK och kommer att belasta fjärde kvartalets resultat. OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI-SEPTEMBER 2001 Koncernens omsättning ökade under perioden januari-september 2001 med 5,6% till 1.799 MSEK (1.703). Av ökningen kan ca 5 procentenheter hänföras till förvärvade enheter, 4 procentenheter till prisökningar och 6 procentenheter till förändrade valutakurser. För jämförbara enheter har därmed leveransvolymen minskat med ca 9%. Rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster om 5 MSEK) minskade under perioden januari-september 2001 till 39 MSEK (136). Rörelsemarginalen var 2,1% (8,0). Resultatet efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick för rapportperioden till - 12 MSEK (87) och vinst per aktie efter skatt och full utspädning (exklusive jämförelsestörande poster) blev -1,30 SEK (6,18). Jämförelsestörande poster om 5 MSEK avser, i enlighet med tidigare lämnad information, kostnader i samband med det avbrutna förvärvet av Stronghold Group och den nyemission som planerades i anslutning härtill. Ett väsentligt lägre kapacitetsutnyttjande förorsakad av en allmänt vikande efterfrågan samt försämrade bruttomarginaler till följd av föregående års extrema prisuppgångar på papper, koncernens viktigaste insatsvara, är de huvudsakliga förklaringarna till resultatnedgången. Härutöver har det mycket omfattande förändringsprogram som genomfördes under första halvåret i anslutning till integrationen av nyförvärvade enheter orsakat betydande störningar i verksamheten. Programmet har berört flertalet av koncernens enheter och bl.a omfattat avveckling av fyra fabriker och omflyttning av en tredjedel av koncernens hela maskinpark. Sammantaget har dessa åtgärder i avsevärd grad påverkat koncernens produktivitet och effektivitet negativt under omställningsfasen. Integrationsarbetet är nu emellertid avslutat. Avsedd struktur har etablerats och effektivitet och produktivitet närmar sig planerade nivåer. Som avsett har antalet anställda som en följd av projektet kunnat reduceras med ca 120 personer. Den överhettning som präglade marknaden för finpapper under föregående år med åtföljande kraftiga prishöjningar har nu övergått till en mer balanserad situation. Papperspriserna stabiliserades under första halvåret och uppvisar nu en svagt nedåtgående trend. Den fortsatta utvecklingen är dock svårbedömd. OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET 2001 Omsättningen under det tredje kvartalet ökade med 4% till 548 MSEK (526), vilket justerat för förvärv, prisförändringar och valutaeffekter innebär en volymnedgång för jämförbara enheter med ca 12 %. Kvartalets svaga försäljningsutveckling är i huvudsak en effekt av en tilltagande allmän avmattning. Rörelseresultatet under tredje kvartalet, vilket traditionellt är årets svagaste, minskade till -5 MSEK (35). Resultatet efter finansnetto uppgick till -22 MSEK (18 exkl. jämförelsestörande poster). HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2001 Under tredje kvartalet har koncernens nya e-handelsystem, envelop-e®, framgångsrikt lanserats hos kunder i de svenska och norska verksamheterna. Systemet uppfattas som användarvänligt och kostnadseffektivt och vi förväntar oss en fortsatt god anslutning och ökad användning. Lansering av systemet i koncernens övriga verksamheter förbereds nu. Marknadsföring av s.k. TYVEK® kuvert, en produkttyp med speciellt skyddande egenskaper, har hittills skett genom ett till hälften ägt intressebolag, Eurotrade Business Products Ltd i England. Bong har anmält att man avbryter detta säljarrangemang och avser att från och med den 31 mars 2002 bearbeta marknaden direkt och i egen regi. Marknaden för TYVEK® kuvert i Europa beräknas uppgå till ca 200 MSEK med en årlig tillväxt om ca 5-10%. LIKVIDITET, KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING Koncernens likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 49 MSEK (70 per 31 december 2000) exklusive beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter om ca 225 MSEK. Rapportperiodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 MSEK (77). Det försämrade kassaflödet beror i huvudsak på det lägre resultatet, likviditetseffekter av genomförda strukturåtgärder samt fyllnadsbetalning av skatter avseende år 2000. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -5 MSEK (- 6). Nettolåneskulden var den 30 september 2001 1.207 MSEK (1.017 per 31 december 2000). Försvagningen av den svenska kronan har ökat nettoskuldsättningen med 96 MSEK. Vid utgången av perioden var det egna kapitalet 681 MSEK (675 per 31 december 2000). Soliditeten uppgick till 27,0% (28,8 per 31 december 2000) och nettoskuldsättningsgraden till 1,79 (1,51 per 31 december 2000). INVESTERINGAR Periodens nettoinvesteringar uppgick, exklusive företagsförvärv, till 60 MSEK varav 14 MSEK under det tredje kvartalet (83 resp. 12 under motsvarande perioder föregående år exkl. fastighetsavyttring om 130). Periodens investeringar omfattar i huvudsak maskinutrustning inom kuvertrörelserna. Investeringsverksamheten minimeras nu så långt det är möjligt och kommer att sjunka i de närmast följande kvartalen. PERSONAL Medelantalet anställda under perioden uppgick till 1.864 personer (1.882) varav förvärvade enheter medförde en ökning med ca 125 personer. Antalet anställda var vid periodens utgång 1.833 personer, en minskning med 177 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. UTSIKTER Lågkonjunkturen fördjupas och sprider sig. Den svaga marknadsutvecklingen har, i kombination med tapp av marknadsandelar och störningar i samband med omstruktureringsarbetet, lett till en kraftig resultatförsämring i koncernen. Genomförda och planerade kostnadsreduktioner, lägre papperspriser och förbättrad produktion balanserar i viss mån den svaga efterfrågan. Tidigare lämnad bedömning om ett avsevärt sämre resultat än föregående år kvarstår. Koncernens starka ställning på den europeiska kuvertmarknaden, effekter av nu slutförda strukturåtgärder samt potentialen i en fortsatt konsolidering av europeisk kuvertindustri, innebär sammantaget att förutsättningarna för en långsiktig försäljnings- och resultattillväxt i Bong bedöms som goda. Kristianstad den 2 november 2001 Lennart Pihl VD och koncernchef Denna delårsrapport är upprättad enligt redovisningsrådets rekommendation RR20: Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som vid senaste årsbokslut. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 50, (mobil) 070-594 68 66 Kommande rapporter: Bokslutskommuniké 2001 26 februari 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00080/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00080/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar